Przyroda

Przyroda ukazuje nam jaki jest Bóg. Biblia mówi: „Niebiosa opowiadają chwałę Boga, A firmament głosi dzieło rąk jego.” Ps 19,1 (BW)

Bóg panuje nad przyrodą. Biblia mówi: „A On rzekł do nich: Czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Ludzie zaś dziwili się, mówiąc: Kim jest Ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne?” Mt 8,26-27 (BW)

Przyroda jest dowodem na istnienie Boga. Biblia mówi: „Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę.” Rz 1,20 (BW)

Przyroda z niecierpliwością oczekuje swojego wybawienia od skutków grzechu. Biblia mówi: „Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd.” Rz 8,19-22 (BW)

Aktualnie jesteś offline