Wykaz skrótów

Przekłady Biblii

 • BGBiblia Gdańska
 • BPBiblia Poznańska
 • BTBiblia Tysiąclecia
 • BWBiblia Warszawska
 • BWPBiblia Warszawsko-Praska
 • NBGNowa Biblia Gdańska
 • UBGUwspółcześniona Biblia Gdańska

Stary Testament

 • RdzKsięga Rodzaju
 • WjKsięga Wyjścia
 • KpłKsięga Kapłańska
 • LbKsięga Liczb
 • PwtKsięga Powtórzonego Prawa
 • JozKsięga Jozuego
 • SdzKsięga Sędziów
 • RtKsięga Rut
 • 1 Sm1 Księga Samuela
 • 2 Sm2 Księga Samuela
 • 1 Krl1 Księga Królewska
 • 2 Krl2 Księga Królewska
 • 1 Krn1 Księga Kronik
 • 2 Krn2 Księga Kronik
 • EzdKsięga Ezdrasza
 • NeKsięga Nehemiasza
 • EstKsięga Estery
 • HiKsięga Hioba
 • PsKsięga Psalmów
 • PrzKsięga Przysłów
 • KohKsięga Koheleta
 • PnpPieśń nad Pieśniami
 • IzKsięga Izajasza
 • JrKsięga Jeremiasza
 • LmLamentacje
 • EzKsięga Ezechiela
 • DnKsięga Daniela
 • OzKsięga Ozeasza
 • JlKsięga Joela
 • AmKsięga Amosa
 • AbKsięga Abdiasza
 • JonKsięga Jonasza
 • MiKsięga Micheasza
 • NaKsięga Nahuma
 • HaKsięga Habakuka
 • SoKsięga Sofoniasza
 • AgKsięga Aggeusza
 • ZaKsięga Zachariasza
 • MlKsięga Malachiasza

Nowy Testament

 • MtEwangelia według świętego Mateusza
 • MkEwangelia według świętego Marka
 • ŁkEwangelia według świętego Łukasza
 • JEwangelia według świętego Jana
 • DzDzieje Apostolskie
 • RzList do Rzymian
 • 1 Kor1 List do Koryntian
 • 2 Kor2 List do Koryntian
 • GaList do Galatów
 • EfList do Efezjan
 • FlpList do Filipian
 • KolList do Kolosan
 • 1 Tes1 List do Tesaloniczan
 • 2 Tes2 List do Tesaloniczan
 • 1 Tm1 List do Tymoteusza
 • 2 Tm2 List do Tymoteusza
 • TtList do Tytusa
 • FlmList do Filemona
 • HbrList do Hebrajczyków
 • JkList św. Jakuba
 • 1 P1 List świętego Piotra
 • 2 P2 List świętego Piotra
 • 1 J1 List świętego Jana
 • 2 J2 List świętego Jana
 • 3 J3 List świętego Jana
 • JudList świętego Judy
 • ApApokalipsa świętego Jana

Wtrącenia w ( ) w wersetach biblijnych - przypis autora.
Tekst w [ ] - oryginalny tekst z BT.

Aktualnie jesteś offline