Bóg

Jakie są dwie główne cechy Bożego charakteru? Biblia mówi: „Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich I łaskawy we wszystkich dziełach swoich.” Ps 145,17 (BW).

W jaki sposób opisywany jest Bóg? Biblia mówi: „On jest skałą! Doskonałe jest dzieło jego, Gdyż wszystkie drogi jego są prawe, Jest Bogiem wiernym, bez fałszu, Sprawiedliwy On i prawy.” Pwt 32,4 (BW).

Jaka jest siła i moc Boga? Biblia mówi: „Oto Bóg jest potężny, lecz nikim nie gardzi; potężny siłą i sercem.” Hi 36,5 (BW).

Czy Bóg dotrzymuje Swoich obietnic? Biblia mówi: „A tak wiedz, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym którzy go miłują i strzegą jego przykazań.” Pwt 7,9 (BW).

Opisz Boga jednym słowem. Biblia mówi: „Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.” 1 J 4,8 (BW).

Bóg jest miłosierny. Biblia mówi: „Ty zaś, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, Nierychłym do gniewu, wielce łaskawym i wiernym.” Ps 86,15 (BW).

Bóg jest bezstronny. Biblia mówi: „Piotr zaś otworzył usta i rzekł: Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje.” Dz 10,34-35 (BW).

Jak wiele Bóg był w stanie zrobić, aby zapewnić mi życie wieczne? Biblia mówi: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” J 3,16 (BW).

Bóg pokazał nam czym jest prawdziwa miłość. Biblia mówi: „W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.” 1 J 4,9-10 (BW).

Bóg okazuje nam łaskę i przebacza grzechy, nawet jeżeli na to nie zasługujemy. Biblia mówi: „Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce?” Mi 7,18 (BW).

Nie tylko sprawiedliwi korzystają z Bożych błogosławieństw. Biblia mówi: „...Bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią?” Mt 5,45-46 (BW).

Bóg nie cofa się przed niczym! On chce dać nam wszystko. Biblia mówi: „On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego?” Rz 8,32 (BW).

Bóg kocha nas jak oddany i miłujący ojciec. Biblia mówi: „Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał.” 1 J 3,1 (BW).

Boża wierność jest dla nas bezpiecznym schronieniem. Biblia mówi: „Piórami swymi okryje cię. I pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem.” Ps 91,4 (BW).

Powinniśmy naśladować Boga. Biblia mówi: „Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować.” 1 J 4,11 (BW).

Czasem Bóg karze tych, których kocha. Biblia mówi: „Bo kogo Pan miłuje, tego karze, i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje.” Hbr 12,6 (BW).

Bóg nigdy nie zrezygnuje i zawsze będzie na nas czekał. Biblia mówi: „A Pan staje przed nim daleko: Miłością odwieczną cię ukochałem i dlatego nadal jestem ci życzliwy.” Jr 31,3 (BWP).

Czy cokolwiek może nas oddzielić od Bożej miłości? Biblia mówi: „Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” Rz 8,38-39 (BW).

Aktualnie jesteś offline