Jezus Chrystus

Jezus [Słowo] jest Bogiem od początku czasów i stał się człowiekiem. Biblia mówi: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. ...A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.” J 1,1.14 (BW).

Dlaczego Jezus musiał stać się człowiekiem? Biblia mówi: „Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu.” Hbr 2,17 (BW).

Opierając się grzechowi, Jezus zaświadczył o Swoim człowieczeństwie i Swojej boskości. Biblia mówi: „Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu.” Hbr 4,14-15 (BW).

Jezus dowiódł Swojej boskości przez zmartwychwstanie. Biblia mówi: „On zaś rzekł do nich: Nie trwóżcie się! Jezusa szukacie Nazareńskiego, ukrzyżowanego; wstał z martwych, nie ma go tu, oto miejsce, gdzie go złożono.” Mk 16,6 (BW).

Paweł świadczy o boskości Chrystusa. Biblia mówi: „Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości”. Kol 2,9 (BW).

Jaki jest związek Chrystusa z Ojcem? Biblia mówi: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy.” J 10,30 (BW).

Jezus jest Wielkim Lekarzem. Biblia mówi: „A niewiasta, spostrzegłszy, że się nie może ukryć, podeszła z drżeniem i padłszy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. On zaś rzekł do niej: Córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju.” Łk 8,47-48 (BW).

Prędzej czy później każdy mężczyzna, kobieta i dziecko wyznają, że Jezus jest Panem. Biblia mówi: „Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.” Flp 2,9-11 (BW).

Jezus nawołuje ludzi do opamiętania i okazania skruchy. Biblia mówi: „Odtąd począł Jezus kazać i mówić: Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios.” Mt 4,17 (BW).

Jezus nie przyszedł, aby znieść Prawo ale, aby pokazać czym Prawo jest i w jaki sposób działa. Biblia mówi: „Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.” Mt 5,17 (BW).

Jezus jest jedyną drogą do Boga. Biblia mówi: „Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.” J 14,6 (BW).

Jezus ma władzę nad śmiercią. Biblia mówi: „Rzekł jej Jezus: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.” J 11,25 (BW).

Praca Jezusa zmienia życie ludzi. Biblia mówi: „I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu.” Mt 4,23 (BW).

Czego wymaga od nas pójście za Jezusem? Biblia mówi: „I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie.” Łk 9,23 (BW).

Życie Jezusa staje się naszym życiem. Biblia mówi: „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.” Ga 2,20 (BW).

Powinniśmy próbować upodobnić się do Jezusa. Biblia mówi: „Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie”. Flp 2,5 (BW).

Jezus może być twoim Zbawicielem. Biblia mówi: „Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego”. J 1,12 (BW). „Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu.” 1 P 3,18 (BW).

Aktualnie jesteś offline