Biblia

Biblia (Pismo Święte, Słowo Boże) tworzona była przez około 1500 lat. W ciągu tego okresu 40 autorów pod natchnieniem Ducha, w trzech językach spisało 66 ksiąg. Biblia mówi: „Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym”. 2 P 1,21 (BW). „Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył”. Hbr 1,1-2 (BW).

Biblia jest źródłem wszystkich informacji, które pomogą nam poznać oczekiwania Boga względem nas. „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany”. 2 Tm 3,16-17 (BW).

Dzięki Biblii poznajemy Jezusa Chrystusa, który pragnie bliskości z nami. Biblia mówi: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie”. Ap 3,20-21 (BT).

Biblia zachęca nas do przyjęcia Jezusa, nazwanego w Ewangelii Jana Słowem. „A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas...”. J 1,14 (UBG). Wydany przez Judasza zmarł, aby zapłacić karę za nasze grzechy. „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni”. Rz 5,8-9 (BT). Jezus wziął na siebie karę, na którą my zasłużyliśmy, „On został tak przebity z powodu naszych grzechów i zdruzgotany za nasze winy. Kara, którą wziął na siebie, nam pokój przynosi i dzięki Jego ranom my uleczeni będziemy”. Iz 53,5 (BWP).

Biblia mówi, że przez swoją ofiarę Chrystus pokonał zło i śmierć, dając nam zbawienną nadzieję. Tym bardziej więc „...trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś; I ponieważ od dziecka znasz Pisma święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie”. 2 Tm 3,14-15 (BW).

Biblia twierdzi, że „jesteście w błędzie, nie znając Pisma ani mocy Bożej". Mt 22,29 (BT), albowiem dzięki niej poznamy Boga i zrozumiemy Jego obietnice, powody Jego decyzji i zamiary. „Synu mój! Jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga; gdyż Bóg daje mądrość, z jego ust pochodzi poznanie i rozum”. Prz 2,1-6 (BW).

A jeżeli teksty biblijne są dla nas niezrozumiałe, Bóg zsyła Ducha Świętego, aby pomógł nam je zrozumieć. Biblia mówi: „Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi”. J 16,13-14 (BW).

Pismo Święte jest mapą, która pokazuje nam drogę życia. Biblia mówi: „Raduje się z drogi, którą wskazują mi ustawy twoje jak z wielkiego bogactwa, (bo) Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy przestrzegać będzie słów twoich”. Ps 119,14.9 (BW).

Biblia daje nam mądrość. Biblia mówi: „Jestem roztropniejszy od wszystkich, którzy mnie uczą, bo rozmyślam o Twoich napomnieniach. Jestem roztropniejszy od starców, bo zachowuję Twoje postanowienia”. Ps 119,99-100 (BT).

Biblia oferuje pomoc, gdy droga wydaje nam się niejasna. Biblia mówi: „Słowo twoje jest pochodnią nogom moim I światłością ścieżkom moim”. Ps 119,105 (BW).

Biblia daje nam Boże przykazania, które są niezmienne. Biblia mówi: „Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie”. Mt 5,18 (BW).

Pragnienie przyjęcia i poznania Boga ściśle wiąże się ze studiowaniem nauk zawartych w Biblii. Szczególnie dziś, bo „Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana Boga – gdy ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich”. Am 8,11 (BT).

Biblia zwraca uwagę na fakt, że „głód słuchania słów Pańskich” pojawia się z powodu nieumiejętności słuchania: „Wiele mamy o Nim mówić, a trudne to jest do wyjaśnienia, ponieważ ociężali jesteście w słuchaniu”. Hbr 5,11 (BT) oraz braku więzi z Bogiem: „Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście”. J 8,47 (BT) i zatwardziałego serca: „Usłyszycie dobrze, ale nie zrozumiecie, i dobrze będziecie widzieć, a nie zobaczycie. Bo otępiało serce tego ludu. Usłyszeli niechętnie i zamknęli oczy, aby przypadkiem nie zobaczyli oczami i uszami nie usłyszeli, i nie zrozumieli sercem, i nie nawrócili się...”. Dz 28, 26.27 (BT).

Zatem jacy ludzie, według Jezusa, są błogosławieni? „On zaś rzekł: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go”. Łk 11,28 (BW).

Kiedy czytasz Słowo Boże, nie pomijaj tych tekstów, które są dla ciebie nieprzyjemne. Biblia mówi: „powiedz ... wszystkie słowa, które poleciłem ci mówić do nich; nic nie ujmuj!”. Jer 26,2 (BW).

Podsumowanie. Biblia jest wielką Księgą Bożej mądrości. Pierwsze biblijne informacje zawierają opis stworzenia i upadku człowieka, a ostatnie mówią o wydźwignięciu grzesznika z tego upadku i powrocie do życia w obecności Stwórcy. Środkowe zapisy ukazują etapy zbawczego planu i wskazówki prowadzące do spełnienia tego celu. Przez całe Pismo przewija się postać Chrystusa, który zapewnia: „...Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem”. Ap 21,6-7 (BW).

Główna rola Biblii jest dwojaka. Pierwsza – zachęca do rozwijania wiary, „...abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe”. Rz 12,2 (BT), „aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej”. 1 Kor 2,5 (BT). W konsekwencji usilne zabieganie o wiarę spowoduje, że będziemy wierzyli jeszcze dojrzalej i świadomie pogłębiali osobistą relację z Jezusem.

Druga rola to moc Bożego Słowa, która wzbudza wiarę w człowieku żyjącym w świecie, które porusza serca, ponieważ jest to Słowo miłości. „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim”. 1 J 4,16 (BT). Jeżeli dopuścimy to Słowo do serca, pada ono jak ziarno na żyzną glebę, czyniąc wielki przewrót i doprowadzając do spotkania z żywym Bogiem. A konsekwencją tego spotkania staje się pragnienie człowieka, by żyć zgodne z wolą Bożą.

W obu przypadkach celem Biblii jest doprowadzenie człowieka do spotkania w wieczności z naszym Ojcem, dlatego „Cokolwiek ...przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli”. Rz 15,4 (BW). Zatem baczmy, abyśmy „...przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest”. Dz 17,11 (BT).

Aktualnie jesteś offline