Boże dzieci

Do kogo zwracał się apostoł Jan, pisząc: „Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi...”. 1 J 3,1 (BT)? Zanim odpowiemy na to pytanie, musimy wiedzieć, że Bóg „…umiłował cały świat...” J 3,16 (BT), a więc wszystkie istoty, które stworzył i dlatego „... nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”. J 3,17 (BT).

Teoretycznie więc, ze względu na stworzenie, każdy może być nazwany dzieckiem Bożym. W praktyce jednak musimy:

  1. Uwierzyć w Boga i uznać go za swojego Ojca, o Nim bowiem Jezus powiedział: „Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie”. Mt 23,9 (BT).
  2. Uwierzyć w Chrystusa, który „Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierząw imię jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga”. J 1,11-13 (BW).
  3. Zmienić sposób myślenia i przewartościować cele życiowe, czyli „wyjść ze świata”, „Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata”. 1 J 2,16 (BW).
  4. Narodzić się duchowo do nowego życia. Bóg bowiem „I was, którzy byliście niegdyś obcymi [dla Boga] i [Jego] wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, teraz znów pojednał w doczesnym Jego (Jezusa) ciele przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych, i nienagannych, bylebyście tylko trwali w wierze...”. Kol 1,21-23 (BT).
  5. Wytrwać w wierze i Bożych naukach, „Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał”. Hbr 10,36 (BW).
Do nas należy wybór, czy chcemy trwać przy Bogu, gdyż robiąc to, przeciwstawiamy się światu i „Dlatego świat nas nie zna, że jego (Boga) nie poznał”. 1 J 3,1 (BW) „...ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał”. 1 J 3,22-23 (BT).

Kim są więc Boże dzieci? Dziećmi Bożymi są „...uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa”. 1 Kor 6,11 (BT), a więc ci, którzy narodzili się z Boga. Biblia mówi: „W tym miłość (Boga) do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie”. 1 J 4,17 (BW).

Dzieci Boże powinny w charakterze objawiać obraz swojego Ojca, a On „...jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim”. 1 J 4,16 (BT). Tę miłość (1 Kor 13,1-13) pokazał nam Jezus. Ona jest: cierpliwa (znosząca krzywdy bez odwzajemniania złem za zło), dobrotliwa (w codziennym życiu wyświadczająca dobro), wielkoduszna (łaskawa, szlachetna, wyrozumiała, nieponiżająca), skromna (pozbawiona chełpliwości, pyszałkowatości, pogoni za poklaskiem), pokorna (niełaknąca czci i poklasku), przyzwoita (moralna, uczciwa, obyczajna), bezinteresowna (pozbawiona egoizmu, samolubstwa i wyrachowania, „nie szuka swego”), opanowana (nieunosząca się gniewem, oburzeniem, zapalczywością, łagodna, dobra, zrównoważona), pełna ufności (bez podejrzliwości, uraz, odwetów i mściwości), dobra (jest czystą dobrocią, życzliwością, nie znajduje zadowolenia w ujawnianiu cudzych błędów i niedoskonałości), sprawiedliwa (radująca się z prawdy) i trwała („nigdy nie ustaje”, nie jest zależna od przemijających okoliczności, nie jest też emocjonalnym porywem). W życiu dzieci Bożych ona jest najważniejsza, dlatego „Dążcie do miłości...”. 1 Kor 14,1 (BW).

„Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć”. 1 J 2,10 (BT). Każdy, „Kto...w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia 1 J 2,10 (BW), staje się Dzieckiem Bożym, powiększając tym samym Bożą rodzinę. Biblia mówi: „Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego... aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!”. Ga 4,4-6 (BT). „Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy”. Rz 8,16 (BW).

„Ludzie zaś źli i oszuści (którzy) coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. 2 Tm 3,13 (BW) nigdzie w Biblii nie są nazwani dziećmi Bożymi, albowiem „...nie synowie co do ciała są dziećmi Bożymi, lecz synowie obietnicy są uznani za potomstwo”. Rz 9,8 (BT). O „synach co do ciała” Jezus powiedział: „Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca...”. J 8,44 (BT). Zatem każdy, Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku… Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże… Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła: każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata”. 1 J 3,8-10 (BT).

Biblijna rada: „Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, I odnówcie się w duchu umysłu waszego, A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy”. Ef 4,22-24 (BW), a wtedy tym, którym „...powiedziano: Nie jesteście ludem moim – nazwani będą synami Boga żywego”. Rz 9,26 (BW).

Podsumowanie. Apostoł Jan, pisząc: „Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy”. 1 J 3,1 (BT) pisał do tych, którzy zostali usynowieni przez Boga. Biblia mówi: „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa… (który) Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa...”. Ef 1,3-5 (BT). „Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa”. Ga 3,26 (BW). Tylko „...ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze! Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale”. Rz 8,14-17 (BT).

Aktualnie jesteś offline