Duch Święty

Duch Święty jest źródłem prawdy. Biblia mówi: „Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki — Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.” J 14,16-17 (BW).

Otrzymanie Ducha Świętego jako ponownym narodzeniem człowieka. Biblia mówi: „Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić.” J 3,5-7 (BW).

Jeżeli chcesz otrzymać Ducha Świętego, poproś Boga, a następnie poddaj się prowadzeniu Ducha Świętego. Biblia mówi: „Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.” Łk 11,13 (BW). „A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni.” Dz 5,32 (BW).

Duch Święty jest częścią Boga-Trójcy Świętej. Biblia mówi: „I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu.” Dz 5,3-4 (BW).

Duch Święty jest Bogiem żyjącym w i pośród tych, którzy wierzą. Biblia mówi: „Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich.” Mt 18,19-20 (BW).

Gdy przeżywamy doświadczenia lub prześladowania Duch Święty jest zawsze z nami. Biblia mówi: „A gdy was wydadzą, nie troszczcie się, jak i co macie mówić; albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was.” Mt 10,19-20 (BW).

Duch Święty pomaga nam w oddawaniu czci Bogu. Biblia mówi: „Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.” J 4,23-24 (BW).

Dzięki Duchowi Świętemu możemy rozmawiać o sprawach duchowych z Bożą mocą. Biblia mówi: „Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.” Dz 1,8 (BW).

Aktualnie jesteś offline