Zbawienie

W terminologii religijnej zbawienie jest aktem uwolnienia ludzi od grzechów i śmierci przez Pana Boga. Biblia mówi: „Grzech mój wyznałem tobie [Bogu] i winy mojej nie ukryłem. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego.” Ps 32,5 (BW), „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki.” J 8,51 (BW). Biblia mówi także: „Od Pana pochodzi zbawienie. Błogosławieństwo Twoje nad narodem Twoim." Ps 3,9 (BT). Zbawienie jest darem łaski Bożej: „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar.” Ef 2,8 (BW).

W tym miejscu należy nadmienić, że w Biblii mowa jest o dwóch rodzajach śmierci: o śmierci doczesnej: „Do mężczyzny zaś [Bóg] rzekł: Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach: Nie będziesz z niego jeść (…) W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz!” Rdz 3,17.19 (BT) oraz o śmierci wiecznej, zwanej śmiercią drugą: „Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.” Ap 21,8 (BW). Zbawienie dotyczy uwolnienia od śmierci drugiej.

Jaki jest cel zbawienia? Biblia mówi: „Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie "BOGIEM Z NIMI". I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.” Ap 21,3.4 (BT). Biblia kontynuuje: „I ujrzałem trony – a na nich zasiedli [sędziowie], i dano im władzę sądzenia – i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę. Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem. A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat się skończyło. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat.” Ap 20,4-6 (BT). Po tym czasie zbawieni zstąpią z Chrystusem na Ziemię. „Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach: osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie." Iz 35.10 (BW), „i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi.” Ap 5,9.10 (BT). I to jest cel zbawienia.

Jaka jest droga do zbawienia? W Biblii znajdziemy słowa Jezusa: „Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.” J 14,6 (BW). Należy więc codziennie sprawdzać, czy rzeczywiście jesteśmy na Bożej drodze, ponieważ Biblia mówi: „Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli, nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego.” Rz 3,12 (BT). Tak naprawdę, Biblia mówi o dwóch drogach – przed jedną przestrzega, a drugą zaleca: „Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.” MT 7,13.14 (BW). „Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.” Kol 3,2 (BT) – zachęca apostoł Paweł. Tylko na odpowiednią drogę należy wejść przez właściwą bramę. Pan Jezus powiedział: „Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony.” J 10,9 (BT). „Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami i cudami, i różnorodnymi niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli.” Hbr 2,1-4 (BW).

Co czeka ludzi na drodze do zbawienia? Po pierwsze – uświadomienie sobie własnej grzeszności i nawrócenie się. Biblia mówi: „Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie, i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha! Dlaczego macie umierać, domu izraelski? Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie!” Ez 18,31.32 (BW). Po drugie – przyjęcie ofiary Pana Jezusa. Biblia mówi: „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni.” Rz 5,8.9 (BT). „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia.” Rz 10,9.10 (BT). Po trzecie – czeka nas życie zgodne z zasadami i naukami Pana Boga, zawartymi w Piśmie Świętym. Jezus mówi: „Co napisano w zakonie? Jak czytasz?” Uczony w Piśmie odpowiedział: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego. Rzekł mu więc: Dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył.” Łk 10,26-28 (BW). „Gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył, nie umrze.” Ez 18,21 (BW), „bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.” Jk 2,26 (BW). „Zapłatą prawego jest życie.” Prz 10,16 (BT), „Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego – życie wieczne. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” Rz 6,22.23 (BT). „Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby [On] was zastał bez plamy i skazy – w pokoju, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną.” 2 P 3,14 (BT).

Podsumowanie: Przebaczenie grzechów i zbawienie jest dla każdego, kto uzna Jezusa Chrystusa za swojego Pana i Zbawiciela. Cel ten osiągnie człowiek, którego wiara jest głęboka i szczera, a życie przepełnione miłością i uczynkami wynikającymi z jego wiary. Biblia mówi: „Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.” Rz 1,17 (BT). „Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.” Rz 10,11-13 (BT). „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” Rz 8,38.39 (BW). „Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa! Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności! Amen.” 2 P 3,17.18 (BT).

Aktualnie jesteś offline