Wiara

Biblijna definicja wiary brzmi: „Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy”. Hbr 11,1 (BW).

Choć Biblia mówi, że wiara jest jedna: „Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest”. Ef 4,5 (BT), albowiem „Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie”. Mt 6,24 (BT) i nakazuje: „Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!”. Wj 20,3 (BT), to istnieją trzy jej składowe. Jakie?

Pierwszą składową wiary jest intelektualne uświadomienie sobie, że Bóg istnieje. Biblia mówi: „Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają”. Hbr 11,6 (BT).

Druga składowa to zaufanie Bogu. Biblia mówi: „poznajcie, żem Ja Bóg, Wywyższony między narodami...”. Ps 46,11 (BW). A kiedy poznasz, to „Z całego serca Bogu zaufaj...”. Prz 3,5 (BT). Między zaufaniem a poznaniem istnieje pewna zależność – dzięki poznaniu Pana Boga obdarzamy Go zaufaniem. Jeżeli Go nie znamy, nie będziemy Mu ufali. A jeśli nie ufamy Bogu, dajemy tym samym dowód, że Go nie znamy. Prawdziwa wiara to trwanie i ciągłe ufanie Bogu. Biblia mówi: „A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”. J 17,3 (BT). „W (Jezusie) mamy śmiały przystęp [do Ojca] z ufnością dzięki wierze w Niego”. Ef 3,12 (BT).

Trzecią składową wiary jest lojalność względem Boga, czyli wybór Bożej drogi, niezależnie od doświadczeń życiowych. Biblia mówi: „Niech będą w tym sercu zamknięte wskazania, strzeż mych nakazów, byś żył; nabywaj mądrości, nabywaj rozwagi, nie zapominaj słów moich ust”! Prz 4,4-5 (BT).

Biblia mówi, że „Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie”. Flp 2,13 (BW). Oznacza to, że nie od naszych uczynków czy zasług zależy, czy uwierzymy, albowiem „Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł”. Jk 1,17 (BT). Człowiek tylko korzysta z Bożych dobrodziejstw i darów „stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił”. Rz 12 3 (BT).

Biblia mówi też, że Pan ześle pragnienie posiadania wiary – kto odczuje taki „głód”, na pewno usłyszy słowa prawdy: „Oto idą dni – mówi Wszechmogący Pan – że ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana”. Am 8,11 (BW). „Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe”. Rz 10,17 (BW). A pewność wiary zyskują ci, którzy „codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest”. Dz 17,11 (BT).

Dlaczego wiara jest ważna? Biblia mówi: „Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia”! Rz 10,10 (BW). Tylko o wierzących Biblia mówi: „Wy… jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym”. 1 P 1,5 (BT).

Niektórym osobom trudno uwierzyć w niewidzialnego Boga, jednak choć „Boga nikt nigdy nie widział”. 1 J 4,12 (BW), to był Ktoś, Kto nam Go objawił: „Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym”. 1 J 5,20 (BW). Sam Chrystus o sobie mówił: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”. J 14,6 (BT). „Kto mnie widział, widział Ojca...”. J 14,9 (BW). Jeśli więc nie uwierzymy, „że ja (Jezus) jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie”. J 14,10 (BT), nie będziemy zbawieni, dlatego Jezus „Na koniec ukazał się jedenastu uczniom, gdy siedzieli u stołu, i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwskrzeszonego”. Mk 16,14 (BW).

Skąd ta nagana? Wiara bez właściwych podstaw może prowadzić do różnych wypaczeń. O jakich właściwych podstawach naucza Pismo Święte? Biblia mówi: „Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus”. 1 Kor 3,11 (BT). „Wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa”. Ga 3,26 (BW). „Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony ... tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek”. Ga 2,16 (BW). Pamiętajmy jednak o właściwym zrozumieniu „uczynków zakonu” w świetle słów: „Wiara bez uczynków jest martwa”. Jk 2,26 (BW).

Mówiąc o wierze, należy zdać sobie sprawę z tego, że „rzeczy ukryte należą do Pana, Boga naszego, a rzeczy objawione — do nas i do naszych synów na wieki”. Pwt 29,28 (BT). Pan Bóg objawił, jakiego zachowania oczekuje od ludzi, objawił im przeszłość i przyszłość. Część z tego potwierdzają naukowcy, część dopiero się wydarzy, ale wszystko, co zawarte jest w Piśmie Świętym, należy przyjąć wiarą i zaufaniem, umysłem i sercem. Biblia mówi: „Szukają Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi”. Iz 58,2 (BT).

Poszukującym Biblia radzi: „Nie bierzcie... wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe”. Rz 12,2 (BT), „aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej”. 1 Kor 2,5 (BT). Zatem usilnie „zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój – wraz z tymi, którzy wzywają Pana czystym sercem”. 2 Tm 2,22 (BT). „Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany...”. 1 Tm 6,12 (BT).

Pamiętajmy więc, że „Bez wiary... nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają”. Hbr 11.6 (BT). Oznacza to, że nie zasługujemy na zbawienie, jednak „W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy”. 1 J 4,10 (BT). „A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym”. J 6,40 (BW) - zapewnił Pan Jezus. „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę...”. Ef 2,8 (BT).

Podsumowanie. Biblijna wiara jest wytrwała, pełna ufności i poznania Pana, a końcem jej zachowanie życia. Biblia mówi: „Nie pozbywajcie się więc nadziei waszej, która ma wielką zapłatę. Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście spełniając wolę Bożą, dostąpili obietnicy. Jeszcze bowiem za krótką, za bardzo krótką chwilę przyjdzie Ten, który ma nadejść, i nie spóźni się. A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, jeśli się cofnie, nie upodoba sobie dusza moja w nim. My zaś nie należymy do odstępców, którzy idą na zatracenie, ale do wiernych, którzy zbawiają swą duszę”. Hbr 10,35-39 (BT).

Aktualnie jesteś offline