Nadzieja

Gdy zaczynamy studiować Biblię, od pierwszych jej stronic zauważymy, że wszelkie Boże obietnice z biegiem czasu wypełniają się zgodnie z zapowiedziami. Te, które jeszcze się nie spełniły, mamy nadzieję, że się w stu procentach wypełnią. Biblia mówi: „Podobnie – wiedz – mądrość dla twej duszy, posiądziesz ją – przyszłe życie masz pewne, nie zawiedzie cię twoja nadzieja”. Prz 24,14 (BT).

Czym jest więc nadzieja? Nadzieja jest pragnieniem spełnienia tego, czego oczekujemy. Oczywiście, dla osoby wierzącej najważniejsza jest nadzieja oparta na zaufaniu i wierze w Boga: „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie”. 1 P 1,3.4 (BT). Natomiast niewierzącym Biblia mówi: „Czyż rośnie papirus bez błota, czy się krzewi sitowie bez wody? Jeszcze świeże, niezdatne do ścięcia, [a już] usycha, prędzej od trawy. Tak z drogą niepomnych na Boga; nadzieja nieprawych zaginie, na krótko im [starczy] nadziei, ich ufność jak nić pajęczyny. Kto się jej uchwyci, ten nie ustoi, upadnie, szukając oparcia”. Hi 8,11-15 (BT).

Do jakiego celu prowadzi nadzieja? Dla osoby wierzącej najważniejszym celem jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. „Wyczekuję zbawienia twego, Panie, i pełnię przykazania twoje”. Ps 119, 166 (BW), „U Pana jest zbawienie. Nad ludem twoim jest błogosławieństwo twoje”. Ps 3,6 (BW). Niestety, z nadzieją grzeszników jest inaczej. Biblia mówi: „Zbawienie dalekie jest od bezbożników, bo nie szukają ustaw twoich.” Ps 119,155 (BW), „Nadzieja grzesznika znika przy śmierci, oczekiwanie przewrotnych przepada”. Prz 11,7 (BT).

W Biblii psalmista zadaje pytanie: „A teraz w czym mam pokładać nadzieję, o Panie?” Odpowiedź brzmi: „W Tobie jest moja nadzieja”. Ps 39,8 (BT), „Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w nim pokładam nadzieję moją!”. Ps 62,6 (BW), „W bojaźni Pana jest pewna nadzieja, dla synów swoich jest On ucieczką, źródłem życia jest bojaźń Pańska, by sideł śmierci uniknąć”. Prz 14,26-27 (BT). Nawet i w chwilach zniechęcenia pokładaj nadzieję w Bogu! Biblia mówi: „Czemu rozpaczasz, duszo moja, I czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę: On jest zbawieniem moim i Bogiem moim!”. Ps 42,12 (BW).

Co takiego nadzieja daje człowiekowi? Przez nadzieję pomnażają się wartościowe cechy dzieci Bożych. Biblia mówi: „Bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie; o niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym Słowie prawdy, które was doszło”. Kol 1,4-6 (BW). „Ten (Bóg), który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy. Ale gdy znosimy udręki – to dla pociechy i zbawienia waszego, a gdy pocieszani jesteśmy – to dla waszej pociechy, sprawiającej, że z wytrwałością znosicie te same cierpienia, których i my doznajemy. A nadzieja nasza co dla was jest silna, bo wiemy, że jak cierpień jesteście współuczestnikami, tak i naszej pociechy”. 2 Kor 1,4-7 (BT). „Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość – wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś – nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany”. Rz 5,1-5 (BT).

Skąd można czerpać nadzieję? Nadzieję możemy czerpać z błogosławieństw, jakimi Bóg obdarzył nas w przeszłości. Biblia mówi: „I odpowiedział lud tymi słowy: Niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć innym bogom. Gdyż to Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i naszych ojców z ziemi egipskiej, z domu niewoli, i On uczynił na naszych oczach te wielkie cuda, i strzegł nas przez całą tę drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, wśród których ciągnęliśmy”. Joz 24,16-17 (BW). Jednak nadzieję czerpiemy przede wszystkim z obietnicy zmartwychwstania. Biblia mówi: „A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei”. 1 Tes 4,13 (BW). „Lecz my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując – odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której [spełnienie już się] ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy”. Rz 8,23-25 (BT). „Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej”. Rz 5,1-2 (BW).

W jaki sposób szukać nadziei? Nadziei szukaj sercem. Biblia mówi: „Nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego, i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie jego”. Ef 1,16-18 (BW).

Podsumowanie. „Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz zabiega tylko o bojaźń Pańską: gdyż przyszłe życie istnieje, nie zawiedzie cię twoja nadzieja”. Prz 23,17-18 (BT), „Oczekiwanie uczciwych – radością, nadzieja bezbożnych przepadnie”. Prz 10,28 (BT), więc „Ćwicz syna, dopóki jest nadzieja, nie unoś się aż do skrzywdzenia go. Za mocny gniew należy się grzywna, a chcąc go wyrwać, jeszcze go wzmożesz. Posłuchaj rady, przyjmij naukę, abyś był mądry w przyszłości. Wiele zamierzeń jest w sercu człowieka, lecz wola Pana się ziści”. Prz 19,18-21 (BT). „Szczęśliwy mąż, który złożył swą nadzieję w Panu”. Ps 40,5 (BT).

Aktualnie jesteś offline