Modlitwa

Biblia mówi, że „...oczy Pańskie otworzone są na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich”. 1 P 3,12 (BG), albowiem „Pan pełen jest litości i miłosierdzia”. Jk 5,11 (BT), oczekujący na wynurzenia grzesznych serc i przyjęcie ich skruchy. Biblia mówi: „Wiedzcie, że cudownie okazał mi Pan łaskę, że Pan słyszy, gdy do niego wołam”. Ps 4,4 (BW). Modlitwa jest wielkim przywilejem. Biblia mówi: „Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze”. Hbr 4,16 (BW).

Bóg wysłucha każdego, kto się do Niego zwróci. Biblia mówi: „Ty wysłuchujesz modlitwy, Do ciebie przychodzi wszelki człowiek”. Ps 65,3 (BW). „Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą”. Mt 7,11 (BW).

Pod jakimi warunkami możemy otrzymać obiecane błogosławieństwa? Biblia mówi: „Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą”. Mt. 7,7-8 (BW). „Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma, człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu”. Jk 1,6-8 (BW). „Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam”. Mk 11,24 (BW).

Kiedy Bóg nie wysłucha naszej modlitwy? Biblia mówi: „Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał”. Ps 66,18 (BW). „Kto ucho odwraca, by Prawa nie słyszeć, tego nawet modlitwa jest wstrętna”. Prz 28,9 (BT).

W czyim imieniu powinniśmy się modlić do Boga? Biblia mówi: „I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim (Jezusa), to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to”. J 14,13-14 (BW), „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus”. 1 Tm 2,5 (BW).

Nie zapominajmy dziękować Bogu za wysłuchane modlitwy. Biblia mówi: „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu”. Flp 4,6 (BW).

Jak często powinniśmy się modlić? Biblia mówi: „W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych”. Ef 6,18 (BW); „Bez przystanku się módlcie”. 1 Tes 5,17 (BW).

Bóg czasami odpowiada na modlitwy, zanim je wypowiemy. Biblia mówi: „I zanim zawołają, odpowiem im, i podczas gdy jeszcze będą mówić, Ja już ich wysłucham”. Iz 65,24 (BW). Jednak bywa i tak, że Bóg odmawia spełnienia naszej prośby. Biblia mówi: „W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. Lecz powiedział do mnie: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości...”. 2 Kor 12,8-9 (BW). A czasem, w odpowiedzi na nasze modlitwy, Bóg prosi nas o cierpliwość i zaufanie. Biblia mówi: „Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w nim nadzieję...”. Ps 37,7 (BW).

Boża pomoc jest nieograniczona. Biblia mówi: „Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy”. Ef 3,20 (BW). Bóg może nam pomóc we wszystkim. Biblia mówi: „A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie”. Flp 4,19 (BW).

Skąd mamy wiedzieć, w jaki sposób i o co się modlić? Biblia mówi: „Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi”. Rz 8,26-27 (BW)

Jakie modlitwy będą na pewno przez Boga wysłuchane? Biblia mówi: „Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy”. 1 J 5,14-15 (BW).

Czy Biblia daje nam wzór modlitwy? Tak. Biblia mówi: „A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen”. Mt 6,9-11 (BW). Pamiętajmy, że nie jest to regułka, którą mamy nauczyć się na pamięć i recytować, gdyż nasza modlitwa ma wypływać z serca i poruszać sprawy, którymi chcemy podzielić się z Panem. Biblia mówi: „Powierz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się twoje zamysły”. Prz 16,3 (BW).

Podsumowanie. Celem modlitwy jest uzyskanie społeczności z Bogiem. Biblia mówi: „Ty wysłuchujesz ludzkich modlitw, do Ciebie zwracają się wszyscy ludzie”. Ps 65,3 (BWP). On pragnie dzielić z nami trudy i troski, pocieszyć w smutkach, leczyć z ran i podnosić Swą mocą ze słabości. Dlatego módlcie się, „Spójrzcie na niego, a zajaśniejecie I oblicza wasze nie okryją się wstydem!”. Ps 34,6 (BW). Kto szuka Boga w skrytości, powierzając Mu swoje potrzeby i prosząc z dziękczynieniem o pomoc, ten nie będzie błagał daremnie. „A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”. Mt 6,6 (BT). Modlitwa płynąca ze szczerego serca i prosto wyrażająca nasze pragnienia to modlitwa wiary.

Aktualnie jesteś offline