Grzech

Biblia mówi: „Każde bezprawie jest grzechem”. 1 J 5,17 (BT) oraz „grzech jest przestępstwem zakonu [czyli prawa]”. 1 J 3,4 (BW), gdyż „nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon; wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił: Nie pożądaj!”. Rz 7,7 (BW).

Rozszerzając definicję grzechu, należy przytoczyć werset 17 z 4 rozdziału Listu Jakuba: „Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu”. Zatem grzech to nie tylko zrobienie czegoś złego, ale też nie robienie dobrych uczynków. Biblia mówi: „a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech”. Rdz 4,7 (BW).

Człowiek został uczyniony na podobieństwo Stwórcy. Biblia mówi: „I stworzył Bóg człowieka na obraz swój”. Rdz 1,27 (BW). Po upadku Adama i Ewy stan ten diametralnie się zmienił: „Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli”. Rz 5,12 (BT) oraz „przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami”. Rz 5,19 (BT).

Jakie są skutki grzechu? Pan Bóg na pierwsze nieposłuszeństwo Adama i Ewy zareagował następująco: wygnał ich z Raju, skazał na ciężkie życie i pracę w pocie i mozole, w bólu i zgryzocie. Ziemia miała odtąd rodzić ciernie i osty, by w końcu stać się grobem ludzi. Przeczytamy o tym w 3 rozdz. Rdz w wersetach 7-24.

Czy można uniknąć skutków grzechu? Nie! Przecież „przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami”. Rz 5,19 (BT). Wszyscy zatem chorujemy, cierpimy, ciężko pracujemy i w końcu ciała nasze umierają śmiercią doczesną, zgodnie z zapowiedzią daną Adamowi: „wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz!”. Rdz 3,19 (BT).

Jaka jest kara za grzech? „Zapłatą za grzech jest śmierć”. Rz 6,23 (BT) „I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego”. Ap 20,15 (BW). „Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga”. Ap 21,8 (BW).

Czy istnieje możliwość uniknięcia kary za grzechy? Sam Pan Bóg dał każdemu taką możliwość. Biblia mówi: „I wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego”. Łk 1,69 (BW), „Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł”. Rz 5,8 (BW) „On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata”. 1 J 2,2 (BT). To Pan Jezus wybawia nas od kary za grzech przez to, że „nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni”. Iz 53,4.5 (BW). „Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie”. Rz 5,9.10 (BT).

Komu należy wyznać grzechy? Biblia mówi: „Grzech mój wyznałem tobie [Bogu] i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: Wyznam występki moje Panu; wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Niech modli się do ciebie każdy pobożny w czasie niedoli”. Ps 32,5.6 (BW). Jaka jest Boża odpowiedź na wyznanie grzechów? Biblia mówi: „Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości”. 1 J 1,9 (BW).

Podsumowanie. Chociaż każdy człowiek przez grzech związany jest z Adamem, to dzięki wierze jest też związany z Chrystusem, który grzeszną ludzkość pojednał z Bogiem. Biblia mówi: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Rz 6,23 (BW) Upadający grzesznik powinien czuć wewnętrzny dyskomfort. Jak król Dawid, który napisał: „Bo winy moje przerosły moją głowę, gniotą mnie jak ciężkie brzemię”. Ps 38,4 (BT). Jest jednak dla każdego ratunek! Biblia mówi: „Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu”. Iz 55,7 (BT). Ponadto, mamy Kogoś, kto wstawia się za nami u Boga: „Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata”. 1 J 2,1.2 (BT).

Aktualnie jesteś offline