Dobro

Dobro to stan zgodny z moralnymi i etycznymi nakazami. To też czyjaś dobroć. Dobro pochodzi od Tego, który sam jest absolutnym dobrem. A kimś takim jest tylko Bóg i tak właśnie o Nim mówił Pan Jezus: Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg”. Mk 10,18 (BT). Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci”. Ps 103,8 (BW). „Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka”. Ps 34,9 (BT). „Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który czyni mi dobro”. Ps 57,3 (BT), a „Ręka naszego Boga spoczywa dobrotliwie nad wszystkimi, którzy go szukają...”. Ezd 8,22 (BW). „Tyś jest Panem moim; nie ma dla mnie dobra poza Tobą”. Ps 16,2 (BT).

Paweł napisał: „Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro; mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak”. Rz 7,18 (BW), dlatego Biblia mówi: „Nie ma, kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego”. Ps 14,3 (BW), a z drugiej strony zachęca do czynienia dobra.

„Dobro rodzi się wtedy, gdy ludzie zapominają o sobie” - napisał Lew Tołstoj. Jednak choć „wykonania tego, co dobre, brak”. Rz 7,18 (BW), to jeśli „zapomnę o sobie” i jeśli „żyje we mnie Chrystus...”. Ga 2,20 (BT), wówczas „Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie”. Flp 2,13 (BW). Bo „Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca...”. Jk 1,17 (BT), a ponieważ „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!”. Mt 10,8 (BT).

Bóg mówi: „Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie; nauczę was... jakim ma być człowiek, co miłuje życie i pragnie dni, by zażywać szczęścia? Powściągnij swój język od złego, a twoje wargi od słów podstępnych! Odstąp od złego, czyń dobro; szukaj pokoju, idź za nim!”. Ps 34,12-15 (BT). „bądź dobry, prostą drogą prowadź twe serce”. Prz 23,19 (BT), bo „Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni...”. J 14,12 (BT).

Każdy wierzący powinien naśladować swojego Mistrza i tak jak On pomagać innym. Biblia mówi: „Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła”. Dz 10,38 (BT), albowiem Pragnieniem sprawiedliwych jest tylko dobro”. Prz 11,23 (BW), bo „Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro...”. Łk 6,45 (BW). Zatem Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem! W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie!... Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi!”. Rz 12,9-10.17 (BT). „Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich! To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie”. Flp 2,4-5 (BT). „Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy!”. Kol 3,12-13 (BT).

Studiujmy Słowo Boże, gdyż w nim Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem”. Mi 6,8 (BW). „A Bóg pokoju... was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen”. Hbr 13,20.21 (BW).

Bóg chce, abyśmy uczyli się od Niego dawać dobro tym, którzy go nie odwzajemniają, „Ale wam, którzy słuchacie, powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą”. Łk 6,27-28 (BW), „Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili”. Ef 2,10 (BT). „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani”. Rz 8,28 (BW).

Rozważmy jeszcze jedną myśl nawiązującą do rozterek Pawła oraz do stwierdzenia: „Nie ma, kto by dobrze czynił...”. Ps 14,3 (BW). Otóż ważne jest, aby czynić dobrze pomimo upadków, ponieważ Bóg zrobił wszystko, aby zbawić człowieka. Dał nam Jezusa, który dla nas „ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi”. Flp 2,7 (BT), „aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”. Mt 20,28 (BT). Jako naśladowcy Chrystusa i my służmy innym, bo jeśli cofniemy rękę od czynienia dobra, gdy jest to w naszej mocy, działamy w sprzeczności z Bożymi zasadami. Biblia mówi „Kto... umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu”. Zatem grzech to nie tylko robienie czegoś złego, ale też nierobienie dobrych uczynków, bo „jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech”. Rdz 4,7 (BW).

Podsumowanie. Nie ma w całym wszechświecie istoty takiej jak Bóg, który sam jest Dobrem i dla którego dobro innych byłoby ponad wszystkim. Biblia mówi: „Przyjrzyj się więc dobroci i surowości Bożej. Surowość [okazuje się] wobec tych, co upadli, a dobroć Boża wobec ciebie, jeśli tylko wytrwasz w [kręgu] tej dobroci”. Rz 11,22 (BT). Jak wytrwać w kręgu Bożej dobroci? Należy żyć zgodnie z tym, czego uczy Pismo Święte, ponieważ „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości...”. 2 Tm 3,16 (BW) i w miłości, albowiem „Takie... mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego”. 1 J 4,21 (BT). W jakim celu? „Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany”. 2 Tm 3,17 (BW).

Aktualnie jesteś offline