Wybaczenie

Wybaczyć (przebaczyć) oznacza darować komuś winę, zrezygnować z zemsty. Wybaczenie to jedno z najtrudniejszych ewangelicznych przykazań. Biblia mówi: „Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?. Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy". Mt 18,21.35 (BT).

Kto może liczyć na Boże wybaczenie? Biblia mówi: „[Jezus Chrystus] wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie”. 1 Tm 2,6 (BT). „[Bóg] chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy”. 1 Tm 2,4 (BT).

Ile kosztuje Boże wybaczenie? Biblia mówi: Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili”. Ef 2,8–10 (BW). „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”. J 3,16 (BW).

Jakich pośredników potrzebuje człowiek, by pojednać się z Bogiem? Biblia mówi: „Boć jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus”. 1 Tm 2,5 (BG). Apostoł Jan wzywa nas, abyśmy nie grzeszyli, jednak jeśli to już się zdarzy, możemy zwrócić się do naszego Rzecznika (Orędownika), którym jest Jezus Chrystus: „Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata”. 1 J 2,1-2 (BT).

Czy konieczne jest pojednanie się z ludźmi? Biblia mówi: „Jeślibyś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój”. Mt 5,23-24 (BW) „I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili”. Mt 6,12 (BT) oraz „Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi!”. Rz 12,18 (BT).

Czy wybaczenie jest możliwe w przypadku planowania ponownego popełnienia grzechu? Biblia mówi: „Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał”. Ps 66,18 (BW) „Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia”. Prz 28,13 (BW).

Czym można skłonić Boga do wybaczenia grzechów? Niczym. Biblia mówi: „Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje!”. Ps 51,3 (BW).

Co jeszcze należy zrobić, by skorzystać z Bożego wybaczenia? Biblia mówi: „Odwróć się więc od swego grzechu i proś Pana, a może ci odpuści twój zamiar”. Dz 8,22 (BT). Jednak to wyznanie grzechu jest podstawą wybaczenia: „Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości”. 1 J 1,9 (BT).

Podsumowując: Dostąpienie wybaczenia wymaga uznania siebie winnym i wyznania grzechu oraz prośby o przebaczenie: jeśli zawiniło się jedynie wobec Boga, wystarczy rozmowa z Nim (modlitwa); jeśli zawiniło się także wobec człowieka, należy dodatkowo przeprosić osobę pokrzywdzoną, postarać się naprawić szkody przez nas wyrządzone (jeśli to możliwe) i zadośćuczynić. Bardzo dobrym przykładem jest w tym przypadku postawa Zacheusza, który nie tylko oddał pokrzywdzonym to, co na nich wymusił, ale oddał z nawiązką: „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Łk 19,8 (BT). Elementem niezbędnym do skorzystania z Bożego wybaczenia jest brak zamiaru powtórnego popełnienia grzechu oraz przyjęcie wybaczenia wyłącznie jako daru łaski. Nie istnieje więc możliwość zmazywania grzechów przy pomocy tak zwanych dobrych uczynków. W każdej chwili i w każdym miejscu można zwrócić się do Boga w modlitwie z prośbą o wybaczenie. Nie są do tego wymagane ani specjalne formuły, ani gesty, ani szaty, ani zachowania. Bóg widzi intencje człowieka i potrafi je właściwie osądzić.

Z czego wynika powszechna dostępność Bożego wybaczenia? Biblia mówi: „Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, ale że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze”. 1 J 4,8–10 (BW).

Aktualnie jesteś offline