Sprawiedliwość

„Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość”. Ps 11,7 (BT).

Sprawiedliwość Boga jest ucieleśniona w Chrystusie, do którego On powiedział: „Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość”. Hbr 1,8-9 (BW). Sprawiedliwość ta staje się naszym udziałem przez przyjęcie Jezusa. Biblia mówi: „bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim... mając… Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze – przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach”. Flp 3,8-10 (BT).

Biblia mówi: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”. Mt 5,6 (BW). Sprawiedliwość w tym pojęciu oznacza to samo co podobieństwo z Bogiem, który „jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim”. 1 J 4,16 (BW). Tak więc sprawiedliwość jest miłością.

Sprawiedliwość jest też świętością, gdyż święty jest Pan, Bóg Wszechmogący”. Ap 4,8 (BW) i „przez sprawiedliwość okaże swą świętość”. Iz 5,16 (BT). Dlatego, „za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym”. 1 P 1,15 (BW).

Sprawiedliwości nie możemy wypracować ani uzyskać przez ofiary – jest to dar łaski dla wierzących w Chrystusa. Biblia mówi: „Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim – zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że – co się tyczy poprzedniego sposobu życia – trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości”. Ef 4,20-24 (BT).

Abyśmy byli stworzeni w sprawiedliwości i prawdziwej świętości, musimy chcieć poznać doskonały charakter Zbawiciela i pragnąć wewnętrznej odnowy, aby otrzymać sprawiedliwość, która „ode mnie pochodzi– mówi Pan”. Iz 54,17 (BW). „Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda”. Ef 5,8-9 (BT).

Co robić, by postępować jak dzieci światłości? Biblia mówi: „Jeśli, synu, nauki me przyjmiesz i zachowasz u siebie wskazania, ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności nakłonisz swe serce przywołasz... rozwagę… i pożądać jej będziesz jak skarbów – to bojaźń Pańską zrozumiesz, osiągniesz znajomość Boga… (A On) dla prawych... chowa swą [[pomoc/Pomoc]], On – tarczą żyjącym uczciwie. On strzeże ścieżek prawości, ochrania drogi pobożnych. Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość, i rzetelność – i każdą dobrą ścieżkę, gdyż mądrość zagości w twym sercu, wiedza ucieszy twą duszę”. Prz 2,1-10 (BT).

Między sprawiedliwością a grzechem, miłością a nienawiścią, prawdą a błędem toczy się nieustanna walka. Szatan podejmuje walkę z tymi, którzy są napełnieni Duchem Chrystusowym. Mimo tego zagrożenia Jezus powiedział: „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”. Mt 5,10 (BT), ponieważ „sprawiedliwość wyrywa ze śmierci”. Prz 10,2 (BT).

Do tej duchowej walki musimy przystąpić wzmocnieni „w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła... Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko.

  • Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość,
  • a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju.
  • W każdym położeniu bierzcie [[wiarę/Wiara]]jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego.
  • Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania.
  • Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością...”. Ef 6,10-11.13-18 (BT).
Przyoblec się w duchowy pancerz oznacza bycie w sprawiedliwości Jezusa, który „grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli”. 1 P 2,24 (BW), gdyż „sprawiedliwy z wiary żyć będzie”. Rz 1,17 (BW).

Trwanie w sprawiedliwości Bożej jest dowodem naszej wiary w to, że jest Ktoś silniejszy od szatana; że choć szatan może zabić ciało, jednak sprawiedliwym nie odbierze ich nagrody. Biblia mówi: „utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić”. Rz 8,18 (BW), „Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne”. 2 Kor 4,17-18 (BW). I dlatego „My... z pomocą Ducha, na zasadzie wiary wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości’. Ga 5,5 (BT).

Aktualnie jesteśmy sprawiedliwi sprawiedliwością Bożą. Biblia mówi: „Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a słuszność twoja – jak południe. Upokórz się przed Panem i Jemu zaufaj!”. Ps 37,5-7 (BT). Jednak gdy Jezus przyjdzie ponownie, odnowi wszystkie rzeczy i zaprowadzi doskonałą sprawiedliwość, „Wreszcie zostanie wylany na nas Duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie się sadem, a sad za las uważany będzie. Na pustyni osiądzie prawo, a sprawiedliwość zamieszka w sadzie. Dziełem sprawiedliwości będzie pokój, a owocem prawa – wieczyste bezpieczeństwo”. Iz 32,15-17 (BT), „Bo królestwo Boże... to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym”. Rz 14,17 (BT).

Podsumowanie. Chociaż „Oczekujemy... według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość”. 1 P 3,13 (BT), to do tego czasu „Nie będziecie popełniać niesprawiedliwości w wyrokach, w miarach, w wagach, w objętości”. Kpł 19,35 (BT), „Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie!” Iz 1,17 (BT), „podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością! Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne”. 1 Tm 6,11-12 (BT). Jakże wspaniale byłoby, gdyby każdy z nas mógł powiedzieć: „Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem; A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego”. 2 Tm 4,7-8 (BW).

Aktualnie jesteś offline