Moc

Bożej mocy doświadczamy przez Ducha Świętego. Biblia mówi: „Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.” DZ. AP. 1,8 (BW)

Bóg ma moc tworzenia życia. Biblia mówi: „Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.” 1 MOJŻ. 1,1 (BW)

Bóg ma moc nad siłami natury. Biblia mówi: „I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: Umilknij! Ucisz się! I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich: Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to, jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki i mówili jeden do drugiego: Kim więc jest Ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne?” MAR. 4,39-41 (BW)

Jezus ma moc uzdrawiania wszelkich chorób. Biblia mówi: „I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu.” MAT. 4,23 (BW)

Bóg ma moc nad demonami. Biblia mówi: „Potem wezwał dwunastu i począł ich wysyłać po dwóch, i dał im moc nad duchami nieczystymi.” MAR. 6,7 (BW)

Bóg ma moc nad śmiercią. Biblia mówi: „I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.” OBJ. 21,4 (BW)

Bóg daje nam moc, abyśmy stali się Jego dziećmi. Biblia mówi: „Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego”. JAN 1,12 (BT)

Modlitwa wierzącego jest skuteczna i pełna mocy. Biblia mówi: „Wyznawajcie więc jedni drugim grzechy i módlcie się wzajemnie za siebie, abyście zostali uzdrowieni! Wielką ma moc wytrwała modlitwa sprawiedliwego!” JAK. 5,16 (BWP)

Twój gniew daje diabłu władzę nad Tobą. Biblia mówi: „[Gdybyście zaś popadli w gniew, to nawet] gniewając się, nie grzeszcie i nie trwajcie w owym gniewie przez dzień cały. Nie dopuśćcie do tego, by diabeł wziął nad wami górę.” EFEZ. 4,26-27 (BWP)

Oddając się Bogu otrzymujesz moc do przeciwstawiania się pokusom. Biblia mówi: „Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.” JAK. 4,7 (BW)

Mogę mieć moc Jezusa do trwania wiernie przy Bogu. Biblia mówi: „Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.” FIL. 4,13 (BW)

Boże Słowo posiada wielką moc. Biblia mówi: „Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca”. HEBR. 4,12 (BW)

Aktualnie jesteś offline