W Chrystusie

W Piśmie Świętym wielokrotnie występuje zwrot „w Chrystusie”. Jak go rozumieć?

Biblia mówi, że „wszyscy zgrzeszyli”. Rz 5,12 (BT), z wyjątkiem Chrystusa, dlatego każdy potrzebuje usprawiedliwienia (uniewinnienia) z grzechów. Można to uzyskać „darmo, z Jego (Bożej) łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie”. Rz 3,24 (BT). Do tego nieodzowne jest poznanie Boga i Jego warunków zbawienia. Biblia mówi: „A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”. J 17,3 (BT). W Nim mamy odkupienie przez Jego krew odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski”. Ef 1,7 (BT), albowiem „jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni”. 1 Kor 15,22 (BT).

Apostoł Paweł, który do końca swojego życia trwał w Chrystusie, zapewniał, że tylko w Nim można otrzymać Bożą sprawiedliwość: „Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego... bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim – nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze – przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach...”. Flp 3,8-10 (BT). „Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa”. Ga 2,16 (BW).

Dzięki wierze w Jezusa można zamienić śmierć na życie wieczne, co nazwane jest zwycięstwem w Chrystusie. Biblia mówi: Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie”. 2 Kor 2,14 (BT). „A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich – w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie”. Ef 2,4-7 (BT).

Świadomość możności zwycięstwa w Chrystusie uzdalnia do życia w prawdziwej miłości i w prawdzie. Biblia mówi: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie ... ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Rz 8,38 (BT). Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym”. Rz 9,1 (BT). „Nie jesteśmy bowiem jak wielu, którzy kupczą słowem Bożym, lecz ze szczerości, jak od Boga mówimy w Chrystusie przed Bogiem”. 2 Kor 2,17 (BT).

Trwanie w Chrystusie jest gwarancją duchowego bezpieczeństwa, życia zgodnego z wolą Bożą i w obecności Pana w naszym życiu. Biblia mówi: „A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to miejcie na myśli!”. Flp 4,7-8 (BT). Co więcej, owo trwanie jest gwarancją podążania właściwą drogą do właściwego celu. Biblia mówi: „Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno [czynię]: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie”. Flp 3,13-14 (BT).

Wszyscy, którzy są w Chrystusie, tworzą Kościół Boży, czyli jedno ciało w Chrystusie: „Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność – podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami”. Rz 12,4-5 (BT).

Głosząc Ewangelię, pozyskujemy dla Pana nowych uczniów. Biblia mówi: „Ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie”. 1 Kor. 4,15 (BT).

Bycie w Chrystusie to nie tylko duchowa społeczność, lecz przede wszystkim właściwe relacje międzyludzkie. Biblia mówi: „Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie”. Ef 4,32 (BT). „Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają… Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”. Łk 6,27-28.36 (BT).

Poza Chrystusem nie mamy społeczności z Bogiem ani udziału w Jego obietnicach opartych na Nowym Przymierzu, które Bóg oferuje każdemu. Biblia mówi: Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Dlatego pamiętajcie, że niegdyś wy – poganie co do ciała, zwani ‘nieobrzezaniem’ przez tych, którzy zowią się ‘obrzezaniem’ od znaku dokonanego ręką na ciele – w owym czasie byliście poza Chrystusem, obcy względem społeczności Izraela i bez udziału w przymierzach obietnicy, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie. Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego Ducha”. Ef 2,10-14 (BT).

Ewangelia jest dla wszystkich, a przyjmujący ją stają się współobywatelami świętych i domownikami Boga. Biblia mówi: „A przyszedłszy (Jezus), zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca. A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nimi wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha”. Ef 2,17-22 (BT).

Plan zbawienia ułożył Bóg przed założeniem świata i przewidywał zbawiciela zarówno dla Żydów i pogan, a to znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię... zgodnie z planem wieków, jaki powziął [Bóg] w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Ef 3,6.11 (BT).

Podsumowanie. Zwrot w Chrystusie nie jest biblijnym sloganem – oznacza on realną społeczność z Bogiem przez Chrystusa, zgodnie z zapewnieniem samego Jezusa: „Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a Ja w was”. J 14,20 (BW). Kiedy poznamy Boga i Jezusa, i wejdziemy w społeczność z Nimi, staniemy się nowym stworzeniem, synami Bożymi w Chrystusie. Biblia mówi: Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe”. 2 Kor 5,17 (BT), „Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów”. 2 Kor 5,19 (BT). W Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość”. Ga 5,6 (BT). „Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie”. Ga 3,26 (BT).

Aktualnie jesteś offline