W Chrystusie

W Piśmie Świętym wielokrotnie występuje zwrot „w Chrystusie”. Jak go rozumieć?

Biblia mówi, że „wszyscy zgrzeszyli”. Rz 5,12 (BT), z wyjątkiem Chrystusa, dlatego każdy potrzebuje usprawiedliwienia (uniewinnienia) z grzechów. Można to uzyskać „darmo, z Jego (Bożej) łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie”. Rz 3,24 (BT). Do tego nieodzowne jest poznanie Boga i Jego warunków zbawienia. Biblia mówi: „A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”. J 17,3 (BT). „W Nim mamy odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski”. Ef 1,7 (BT), albowiem „jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni”. 1 Kor 15,22 (BT).

Apostoł Paweł, który do końca swojego życia trwał w Chrystusie, zapewniał, że tylko w Nim można otrzymać Bożą sprawiedliwość: „Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego... bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim – nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze – przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach...”. Flp 3,8-10 (BT). „Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa”. Ga 2,16 (BW).

Dzięki wierze w Jezusa można zamienić śmierć na życie wieczne, co nazwane jest zwycięstwem w Chrystusie. Biblia mówi: „Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie”. 2 Kor 2,14 (BT). „A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich – w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie”. Ef 2,4-7 (BT).

Świadomość możności zwycięstwa w Chrystusie uzdalnia do życia w prawdziwej miłości i w prawdzie. Biblia mówi: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie ... ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Rz 8,38 (BT). „Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym”. Rz 9,1 (BT). „Nie jesteśmy bowiem jak wielu, którzy kupczą słowem Bożym, lecz ze szczerości, jak od Boga mówimy w Chrystusie przed Bogiem”. 2 Kor 2,17 (BT).

Trwanie w Chrystusie jest gwarancją duchowego bezpieczeństwa, życia zgodnego z wolą Bożą i w obecności Pana w naszym życiu. Biblia mówi: „A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to miejcie na myśli!”. Flp 4,7-8 (BT). Co więcej, owo trwanie jest gwarancją podążania właściwą drogą do właściwego celu. Biblia mówi: „Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno [czynię]: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie”. Flp 3,13-14 (BT).

Wszyscy, którzy są w Chrystusie, tworzą Kościół Boży, czyli jedno ciało w Chrystusie: „Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność – podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami”. Rz 12,4-5 (BT).

Głosząc Ewangelię, pozyskujemy dla Pana nowych uczniów. Biblia mówi: „Ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie”. 1 Kor 4,15 (BT).

Bycie w Chrystusie to nie tylko duchowa społeczność, lecz przede wszystkim właściwe relacje międzyludzkie. Biblia mówi: „Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie”. Ef 4,32 (BT). „Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają… Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”. Łk 6,27-28.36 (BT).

Poza Chrystusem nie mamy społeczności z Bogiem ani udziału w Jego obietnicach opartych na Nowym Przymierzu, które Bóg oferuje każdemu. Biblia mówi: „Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Dlatego pamiętajcie, że niegdyś wy – poganie co do ciała, zwani ‘nieobrzezaniem’ przez tych, którzy zowią się ‘obrzezaniem’ od znaku dokonanego ręką na ciele – w owym czasie byliście poza Chrystusem, obcy względem społeczności Izraela i bez udziału w przymierzach obietnicy, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie. Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego Ducha”. Ef 2,10-14 (BT).

Ewangelia jest dla wszystkich, a przyjmujący ją stają się współobywatelami świętych i domownikami Boga. Biblia mówi: „A przyszedłszy (Jezus), zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca. A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha”. Ef 2,17-22 (BT).

Plan zbawienia ułożył Bóg przed założeniem świata i przewidywał zbawiciela zarówno dla Żydów i pogan, a „to znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię... zgodnie z planem wieków, jaki powziął [Bóg] w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Ef 3,6.11 (BT).

Podsumowanie. Zwrot w Chrystusie nie jest biblijnym sloganem – oznacza on realną społeczność z Bogiem przez Chrystusa, zgodnie z zapewnieniem samego Jezusa: „Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a Ja w was”. J 14,20 (BW). Kiedy poznamy Boga i Jezusa, i wejdziemy w społeczność z Nimi, staniemy się nowym stworzeniem, synami Bożymi w Chrystusie. Biblia mówi: „Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe”. 2 Kor 5,17 (BT), „Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów”. 2 Kor 5,19 (BT). „W Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość”. Ga 5,6 (BT). „Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie”. Ga 3,26 (BT).

Aktualnie jesteś offline