Aniołowie

Kim są aniołowie? Biblia mówi: „Czyż więc wszyscy [aniołowie] nie są duchami przeznaczonymi do posługiwania? Czyż nie zostali posłani po to, aby być pomocą dla tych, którzy mają osiągnąć zbawienie?” Hbr 1, 14 (BWP).

Ile jest aniołów? Biblia mówi: „A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu..., a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy” Ap 5, 11 (BW).

Czy aniołowie stoją wyżej od ludzi? Biblia mówi: „...Cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz? Albo Syn człowieczy, iż go nawiedzasz? Albowiem mało mniejszym uczyniłeś go od Aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go.” Ps 8, 5-6 (BG).

Aniołowie mogą pojawiać się na Ziemi jako zwykli ludzie. Biblia mówi: „Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli.” Hbr 13, 2 (BW).

Kto jest zwierzchnikiem aniołów? Biblia mówi: „On (Jezus) jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce.” 1 P 3, 22 (BT).

Aniołowie są specjalnymi „opiekunami” ludzi. Biblia mówi: „Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.” Mt 18, 10 (BW).

Aniołowie ochraniają nas. Biblia mówi: „Nie dosięgnie cię nic złego I plaga nie zbliży się do namiotu twego, Albowiem aniołom swoim polecił, Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.” Ps 91, 10-11 (BW).

Bóg posyła aniołów swoich aby ochraniali nas przed niebezpieczeństwami. Biblia mówi: „Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w drodze...” Wj 23, 20 (BW).

Aniołowie wypełniają Boże rozkazy. Biblia mówi: „Błogosławcież Panu Aniołowie jego mocni w sile, którzy czynicie rozkazania jego, posłusznymi będąc głosowi słowa jego. Błogosławcie Panu wszystkie wojska jego, słudzy jego, którzy czynicie wolę jego.” Ps 103, 20-21 (BG).

Aniołowie są posłańcami, przekazującymi ludziom Bożą wolę. Biblia mówi: „I anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła; i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu”. Łk 2, 9-10 (BW).

Jaką rolę będą odgrywać aniołowie podczas powtórnego przyjścia Jezusa? Biblia mówi: „Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego.” „I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.” Mt 16, 27; 24, 31 (BW).

Kim są aniołowie zła? Aniołowie zła to aniołowie Boży, którzy zbuntowali się przeciwko Bogu. Biblia mówi: „I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.” Ap 12, 9 (BW).

Jaki wpływ na ludzi mają aniołowie zła? Aniołowie zła prowadzą walkę przeciwko wierzącym. Biblia mówi: „Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich.” Ef 6, 12 (BW).

Jakie jest ostateczne przeznaczenie Szatana i jego aniołów? Biblia mówi: „Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom.” Mt 25, 41 (BW).

Aktualnie jesteś offline