Zdolność pojmowania

„Skąd więc pochodzi mądrość i gdzie jest siedziba wiedzy? Zakryta dla oczu żyjących… Droga tam Bogu wiadoma, On tylko zna jej siedzibę”. Hi 28,20-21.23 (BT). Zatem zdolnością rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w różnych sytuacjach obdarza nas Bóg. Biblia mówi: „Pan udziela mądrości, z ust Jego – wiedza, roztropność”. Prz 2,6 (BT).

Zdolność pojmowania i oceny jest bardzo istotna przy podejmowaniu właściwych decyzji. Biblia mówi: „Jeżeli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech modli się o nią do Boga, a na pewno będzie wysłuchany, gdyż Bóg wszystkim chętnie i bez wymówek udziela swych darów”. Jk 1,5 (BWP). „Baczcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana”. Ef 5,15-17 (BT).

Odpowiednie zrozumienie prawd i nauk jest niezbędne do duchowego wzrostu. Biblia mówi: „Otóż każdy, kto odżywia się tylko mlekiem, nie wie, co to sprawiedliwość, bo jest jeszcze niemowlęciem. Natomiast stałym pokarmem żywią się ludzie dorośli, którzy wskutek posiadanego doświadczenia mają umysł dostatecznie wyszkolony i potrafią odróżnić dobro od zła”. Hbr. 5,13-14 (BWP).

„Niewyszkolony” umysł ma problemy z pojmowaniem, zwłaszcza nowych sytuacji, jak to było w przypadku uczniów Jezusa. Biblia mówi: „Potem wziął Dwunastu i powiedział do nich: Oto idziemy do Jerozolimy i spełni się wszystko, co napisali prorocy o Synu Człowieczym. Zostanie wydany w ręce pogan, będzie wyszydzony, zelżony i opluty; ubiczują Go i zabiją, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Oni jednak nic z tego nie zrozumieli. Rzecz ta była zakryta przed nimi i nie pojmowali tego, o czym była mowa”. Łk 18,31-34 (BT).

Z czasem, pod wpływem nauk i wyjaśnień Chrystusa, ich umysły otworzyły się i choć „Z początku Jego uczniowie tego nie zrozumieli… (jednak), gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o Nim było napisane i że tak Mu uczynili”. J 12,16 (BT).

Apostoł Paweł uzmysławia nam, że bez pomocy Ducha Świętego, pojmowanie spraw Bożych jest poza naszym zasięgiem. Biblia mówi: „Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona jego świętym...”. Ef 3,4-5 (BW).

O tym, jak pomocny jest we właściwym pojmowaniu Duch Święty, mówił sam Pan Jezus: „Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie; Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi”. J 16,12-13 (BW).

Zrozumienie jest dane tym, którzy są pokornego serca, na które Duch może właściwie oddziaływać. Biblia mówi: „Pan... prowadzi pokornych drogą prawa I uczy ich drogi swojej”. Ps 25,9 (BW). „Niechaj się nikt nie łudzi! Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: On udaremnia zamysły przebiegłych lub także: Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców”. 1 Kor 3,18-20 (BT).

Nadto Biblia mówi: „wargi rozumne – to rzecz drogocenna”. Prz 20,15 (BT). Warto ich słuchać, „Napisane jest bowiem: Wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę. Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących”. 1 Kor 1,19-21 (BT).

Aby ułatwić sobie uczenie się i pojmowanie pewnych informacji, musimy wiedzieć, że sprawy duchowe należy rozpatrywać w duchowy sposób. Biblia mówi: „Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać”. 1 Kor 2,13-14 (BW).

Owszem, możemy mieć różnego rodzaju dylematy, jak psalmista piszący: „Rozmyślałem zatem, aby to zrozumieć, lecz to wydało mi się uciążliwe”. Ps 73,16 (BT). Zawsze jednak możemy przyjść do Pana z prośbami: „Pozwól mi zrozumieć drogę Twych postanowień, abym rozważał Twe cuda”. Ps 119,27 (BT); „Naucz mię zrozumienia i umiejętności, bo ufam Twoim przykazaniom”. Ps 119,66; „Jestem Twoim sługą, daj mi zrozumienie, bym poznał Twoje napomnienia”. Ps 119,125 (BT).

Bóg nigdy nie odmówi pomocy swoim dzieciom, szczególnie że od właściwego pojmowania Jego nauk zależy nasze zbawienie. Biblia mówi: „Sprawiedliwość Twoich napomnień trwa na wieki: daj mi zrozumienie, abym żył”. Ps 119,144 (BT).

Podsumowanie. Zdolnością pojmowania, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w różnych sytuacjach obdarza nas Bóg. Biblia mówi: „Jeśli, synu, nauki me przyjmiesz... ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności nakłonisz swe serce... jeśli wezwiesz rozsądek... rozwagę, jeśli... pożądać jej będziesz jak skarbów – to bojaźń Pańską zrozumiesz, osiągniesz znajomość Boga. Bo Pan udziela mądrości, z ust Jego – wiedza, roztropność: dla prawych On chowa swą pomoc, On – tarczą żyjącym uczciwie. On strzeże ścieżek prawości, ochrania drogi pobożnych. Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość, i rzetelność – i każdą dobrą ścieżkę, gdyż mądrość zagości w twym sercu, wiedza ucieszy twą duszę. Rozwaga pilnować cię będzie, roztropność na straży twej stanie”. Prz 2,1-10 (BT).

Aktualnie jesteś offline