Głupota

Głupota to brak wiedzy lub bezmyślność; też: przejaw czyjejś bezmyślności. (SJP). Głupota jest grzechem i rodzi grzech. Biblia mówi: Grzech jest planem głupiego...”. Prz 24,9 (BT). „Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota”. Mk 7,20-22 (BT).

To z serca ludzkiego pochodzi głupota, dlatego Biblia nakazuje: „Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia!”. RPrz 4,23 (BW), a przed Bogiem nic się nie ukryje, „Wszak On zna skrytości serca” Ps 44,22 (BW). Zatem „Kto ma rozum, ten ma źródło życia, lecz głupota jest karą dla głupców”. Prz 16,22 (BW).

Głupota w Biblii to nie tylko brak wiedzy lub bezmyślność, ale najczęściej odnosi się do przejawów bezmyślności. W Biblii jest takie starotestamentowe przysłowie o ludziach powtarzających swoje głupstwa: „Jak pies do wymiotów powraca, tak głupi powtarza szaleństwa”. Prz 26,11 (BT).

Biblia mówi, że chciwość jest głupotą: „Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem”. Łk 12,16-21 (BT).

Boże sprawy wydają się głupstwem dla tych, którzy nie wierzą w istnienie Stwórcy. Biblia mówi: „Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga!” Ps 14,1 (BW), „Bo głupi wygłasza niedorzeczności i jego serce obmyśla nieprawość, żeby się dopuszczać bezbożności i głosić błędy o Panu”. Iz 32,6 (BT). A dzieje się tak dlatego, że „... człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać”. 1 Kor 2,14 (BW), dlatego „Nie mów do uszu głupiego, bo wzgardzi mądrością twej mowy”. Prz 23,9 (BT).

Głupotą jest nie tylko negowanie istnienia Boga, ale i bałwochwalstwo. Biblia mówi: „Głupi jest każdy człowiek, gdy nie rozumie, że każdy złotnik okryty jest hańbą z powodu bałwana, gdyż oszustwem jest to, co ulał, i nie ma w tym ducha. Są one marnością, robotą wartą śmiechu, zginą, gdy przyjdzie na nie kara”. Jr 51,17-18 (BW). „Wszyscy razem są głupi i bezrozumni; nauka pochodząca od bałwanów – to drewno”. Jr 10,8 (BT).

Głupotą jest też brak opanowania. Biblia mówi: „Głupi ujawnia całą swoją porywczość, lecz mądry w końcu ją uśmierza”. Prz 29,11 (BW). „Nie bądź pochopny w duchu do gniewu, bo gniew przebywa w piersi głupców”. Koh 7,9 (BT). „... każdy, kto głupi, wybucha”. Prz 20,3 (BT).

Wróżenie i radzenie się wróżek i medium to ogromna głupota. Biblia mówi: „Jam jest ten, który niweczy znaki wróżów i wykazuje głupotę wieszczków, wstecz odrzuca mędrców i wiedzę ich czyni głupstwem”. Iz 44,25 (BT). „Kto zaś zwróci się do wywoływaczy duchów i do wróżbitów, by naśladować ich w cudzołóstwie, to zwrócę swoje oblicze przeciwko takiemu i wytracę go spośród jego ludu”. Kpł 20,6 (BW).

Głupotą jest gadatliwość. Biblia mówi: „… Usta głupca gubią jego samego. Początek słów jego ust to głupstwo, a koniec jego mowy to wielkie szaleństwo”. Koh 10,12.13 (BT). „Odpowiedzieć, nim się wysłucha, uchodzi za głupotę i hańbę”. Prz 18,13 (BT). „Człowiek mądrego serca przyjmuje przykazania, lecz gadatliwy głupiec upadnie”. Prz 10,8 (BW). Jednak „Nawet głupiec, gdy milczy, uchodzi za mądrego, za roztropnego, gdy zamyka usta”. Prz 17,28 (BW), dlatego „Unikaj głupich dociekań, rodowodów, sporów i kłótni o Prawo [Mojżeszowe]! Są bowiem bezużyteczne i puste”. Tt 3,9 (BT).

Uwaga! Głupiec zadowoli się mądrością ludzką, lecz mądry będzie pragnął Bożej mądrości. Biblia mówi: „Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: On udaremnia zamysły przebiegłych lub także: Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców”. 1 Kor 3,18-20 (BT). „Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. Napisane jest bowiem: Wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę. Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego, co doczesne? Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata?... Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców...”. 1 Kor 1,18-20.26-27 (BT).

Rada. „A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana”. Jk 1,5 (BW).

Jakie są konsekwencje głupoty? Głupota doprowadza do upadku. Biblia mówi: „A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki”. Mt 7,26-27 (BT).

Inną, straszną konsekwencją głupoty jest niedostąpienie zbawienia! Biblia mówi: „Jeżeli bowiem uciekają od zgnilizny świata przez poznanie Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, a potem oddając się jej ponownie, zostają pokonani, to koniec ich jest gorszy od początków. Lepiej bowiem byłoby im nie znać drogi sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją odwrócić się od podanego im świętego przykazania. Spełniło się na nich to, o czym słusznie mówi przysłowie: Pies powrócił do tego, co sam zwymiotował, a świnia umyta – do kałuży błota”. 2 P 2,20-22 (BT)

Biblia mówi, że głupocie można w odpowiednim czasie zaradzić: „W sercu chłopięcym głupota się mieści, rózga karności wypędzi ją stamtąd”. Prz 22,15 (BT). „Zaprzestań, synu słuchać pouczeń, a zbłądzisz bez słów rozsądku”. Prz 19,27 (BT).

Podsumowanie. Głupota wynikająca z niewiedzy, bezmyślności czy bezmyślnego działania jest poważnym problemem, zaczynając od rodziców: „Kto zrodził głupca, wiele ma zmartwień...”. Prz 17,21 (BT), a kończąc na popełniającym głupstwa: „Bo drogi ludzkie – przed oczyma Pana, On widzi wszystkie ich ścieżki. Gdy grzesznym nieprawość owładnie, trzymają go więzy występku. Umrze on z braku nauki, pobłądzi z ogromu głupoty”. Prz 5,21-23 (BT).

Aktualnie jesteś offline