Niebo

Biblia mówi: „Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód… Potem rzekł Bóg: Niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód! Uczynił więc Bóg sklepienie, i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem; i tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem. I nastał wieczór, i nastał poranek – dzień drugi”. Rdz 1,1-2.6-8 (BW). „Niebiosa są niebiosami Pana, ale ziemię dał synom ludzkim”. Ps 115,16 (BW).

Zatem czym jest niebo? Niebem Biblia określa fizyczną część wszechświata: „Niebo było od dawna i ziemia, która z wody i przez wodę zaistniała na słowo Boże”. 2 P 3,5 (BT).

W pierwszej fazie stworzenia niebo obejmowało cały wszechświat poza ziemią. Z tego wydzielił Bóg małą część w bezpośrednim otoczeniu ziemi (zwaną troposferą), dokąd sięgają chmury (nieboskłon). Biblia mówi: „...ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju”. Iz 55,10 (BT).

Powyżej chmur jest następna niezmierzona część nieba zwana kosmosem, w której umieścił Bóg różnorodne ciała niebieskie widziane jako planety i gwiazdy. Biblia mówi: „Potem rzekł Bóg: Niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat! Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią! I tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła: większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią. I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek – dzień czwarty”. Rdz 1,14-19 (BT).

O jakim jeszcze niebie mówi Biblia? Istnieje inne Niebo, w którym mieszka Bóg i aniołowie – niewidzialne dla ludzkich oczu i poza możliwością poznania. Biblia mówi: „Tak mówi Pan: Niebiosa są moim tronem, a ziemia podnóżkiem nóg moich”. Iz 66,1 (BT). „Któż jak nasz Pan Bóg, co siedzibę ma w górze, co w dół spogląda na niebo i na ziemię?”. Ps 113,5-6 (BT). „Pan w niebie tron swój ustawił, a swoim panowaniem obejmuje wszechświat”. Ps 103,19 (BT). „Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza”. Ps 19,2 (BT). „Spójrz z nieba i popatrz ze swojego świętego, wspaniałego przybytku!”. Iz 63,15 (BW). „Albowiem gdy powstaną z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jako aniołowie w niebie”. Mk 12,25 (BW).

Dużo wcześniej, jeszcze w czasach starotestamentowych, gdy król Salomon wybudował Świątynię, zdawał sobie sprawę, że będzie to tylko miejsce modlitwy, a nie mieszkanie dla Boga. Biblia mówi: „Lecz czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć, a cóż dopiero ten dom, który zbudowałem?!… Zechciej wysłuchać błagania twojego sługi i twojego ludu izraelskiego, gdy będą się modlić na tym miejscu. Tak, wysłuchaj w miejscu, gdzie przebywasz, w niebie, a wysłuchując, racz odpuścić!”. 1 Krl 27.30 (BW). „Najwyższy jednak nie mieszka w dziełach rąk ludzkich”. Dz 7,48 (BT).

I faktycznie tak jest, skoro sam Bóg o tym zapewnia: „Niebo jest moją stolicą, a ziemia podnóżkiem stóp moich. Jakiż dom zbudujecie Mi, mówi Pan, albo gdzież miejsce odpoczynku mego? Czyż tego wszystkiego nie stworzyła moja ręka?”. Dz 7,49-50 (BT).

To trzecie niebo jest poza naszym wyobrażeniem. Biblia mówi: „Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.” 1 Kor 2,9 (BW). W kolejnym liście apostoł Paweł pisał: „Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty - czy w ciele - nie wiem, czy poza ciałem - też nie wiem, Bóg to wie - został porwany aż do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek - czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, Bóg to wie - został porwany do raju i słyszał tajemne słowa, których się nie godzi człowiekowi powtarzać”. 2 Kor 12,2-4 (BT).

Aktualne niebo (ziemia również) jest przemijalne. Biblia mówi: „Bóg nasz przybył i nie milczy: przed Nim ogień trawiący, wokół Niego szaleje nawałnica. Wzywa On z góry niebo i ziemię, by lud swój sądzić. ‘Zgromadźcie Mi moich umiłowanych, którzy zawarli ze Mną przymierze przez ofiarę’. Niebiosa zwiastują Jego sprawiedliwość, albowiem sam Bóg jest sędzią”. Ps 50,3-6 (BT). „Niebo i ziemia przeminą”. Mk 13,31 (BT). „Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić: Gdzież jest przyobiecane przyjście jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego przez co świat ówczesny, zalany wodą, zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi”. 2 P 3,3-7 (BT). „A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się? Ale my oczekujemy, według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość”. 2 P 3,10-13 (BW).

Co jeszcze Biblia mówi o trzecim niebie? Do trzeciego nieba będą powołani zbawieni. Biblia mówi: „W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.” J 14,2-3 (BW). „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie”. Mt 5,10-12 (BT). „Wyście wytrwali przy Mnie w moich przeciwnościach. Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo, jak Mnie przekazał je mój Ojciec: abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela”. Łk 22,28-30 (BT).

Co jest nagrodą w niebie? Bóg będzie żył ze Swoim ludem i nie będzie już więcej śmierci, płaczu, ani bólu. Biblia mówi: „I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły”. Ap 21,3-4 (BW).

Biblia ukazuje także przemieniony wszechświat, a w nim Kościół w fazie ostatecznej jako Nowe Jeruzalem. Zostanie ono przeniesione z nieba na odnowioną ziemię, z której Bóg usunął wszelkie zło wraz z bezbożnymi ludźmi: „I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża... I rzekł Zasiadający na tronie: Oto czynię wszystko nowe... Zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem". Ap 21,1-2.5.7 (BT).

Podsumowanie. W „Modlitwie Pańskiej” czytamy: „Przyjdź Królestwo twoje, bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi”. Mt 6,10 (BW). Realizacja tej prośby nastąpi wtedy, gdy Pan przeniesie Nową Jerozolimę z nieba na planetę Ziemia. Wtedy, na nowej ziemi spełni się wreszcie obietnica: „... abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli”. J 14,3 (BW).

Aktualnie jesteś offline