Sąd Boży

Wszyscy będą sądzeni przed obliczem Boga. Biblia mówi: „I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.” Ap 20,12 (BW)

Ludzi będą sądzeni według swoich uczynków. Biblia mówi: „Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego.” Mt 16,27 (BW)

Będziemy sądzeni według Bożego prawa. Biblia mówi: „Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Bo Ten, który powiedział: Nie cudzołóż, powiedział też: Nie zabijaj; jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności.” Jk 2,10-12 (BW)

Sąd Boży będzie sprawiedliwy. Biblia mówi: „Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych.” Dz 17,31 (BW)

Nikt nie uniknie sądu Bożego. Biblia mówi: „Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe.” 2 Kor 5,10 (BW)

Nic się nie ukryje przed sądem Bożym. Biblia mówi: „Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną - czy dobrą, czy złą.” Kazn 12,14 (BW)

W jaki sposób Bóg przedstawił Danielowi scenę sądu? Biblia mówi: „A gdy patrzałem, postawiono trony i usiadł Sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed nim; zasiadł sąd i otworzono księgi.” Dn 7,9-10 (BW)

W czasie sądu Chrystus będzie naszym obrońcą. Biblia mówi: „...A jeśliby ktoś zgrzeszył, to mamy obrońcę u Ojca [w osobie] Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.” 1 J 2,1 (BWP)

Jakie świadectwo złoży nam nasz Obrońca? Biblia mówi: „Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami.” Ap 3,5 (BW)

Aktualnie jesteś offline