Ciemność

Apostoł Paweł pisał do wierzących w Efezie: „Niegdyś... byliście ciemnością...”. Ef 5,8 (BT). Co się kryje za tym stwierdzeniem? Ludzie, którzy nie znali lub nie przyjęli Bożych przykazań i nauk, „macają w ciemności bez światła, chwieją się jak pijani”. Hi 12,25 (BT) i dlatego „Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył...”. Iz 53,6 (BT).

Tylko „...głupiec chodzi w ciemności...”. Koh 2,14 (BW) i niestety, „...potknie się, ponieważ brak mu światła”. J 11,10 (BT). Chodząc w ciemności, pełnimy też uczynki ciemności, a pełniąc je, królestwa Bożego nie odziedziczymy. Biblia mówi: „Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą”. 1 Kor 6,9-10 (BW).

Za duchową ciemność odpowiedzialny jest szatan, „…bóg tego świata (który) zaślepił umysły...”. 2 Kor 4,4 (NBG) niewierzących. Ma on ogromną moc i władzę. Gdy kusił Jezusa, „Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę”. Łk 4,5-6 (BT).

Szatan jest bezwzględny, albowiem „...chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć”. 1 P 5,8 (BW). I pochłania wielu, o czym prorokował Izajasz: „Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy”. Iz 60,2 (BT) przez to, że szatan „...zwodzi cały zamieszkały świat...”. Ap 12,9 (NBG).

Tkwiący w duchowej ciemności „Za dnia popadają w ciemność, w południe macają jak w nocy” Hi 5,14 (BT). Mają problem z rozróżnianiem dobra od zła, prawdy od kłamstwa. Jednak „Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności, którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz!”. Iz 5,20 (BT). Są oni „...dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu”. Ef 4,14 (BT).

Do tych, którzy chodzą w ciemności, Jezus powiedział: „Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa”. J 8,44 (BT). I dlatego „Człowiek zmysłowy... nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić”. 1 Kor 2,14 (BT).

Stwierdzenie: „chcecie spełniać pożądania waszego ojca” sugeruje, że grzech dla ludzi chodzących w ciemności nie jest czymś niebezpiecznym i odrażającym. Jednak o nich to „...prorokował Henoch, siódmy po Adamie, mówiąc: Oto idzie Pan z tysiącami swoich świętych; Aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników spośród nich za wszystkie ich bezbożne czyny, których się bezbożnie dopuścili, i za wszystkie ostre słowa, które wypowiadali przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Oni to zawsze szemrają, narzekają, postępują według swoich pożądliwości. Ich usta wypowiadają zuchwałe słowa i schlebiają ludziom dla korzyści”. Jud 1,14-16 (UBG).

Chodzenie w ciemności, czyli w grzechach, zawsze kończy się śmiercią. Na pytanie: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On (Jezus) rzekł do nich: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam!; lecz On wam odpowie: Nie wiem, skąd jesteście”. Łk 13,23-25 (BT), „...albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą”. Mt 7,13 (BW).

Przerażające są słowa Jezusa, że „tylko nieliczni będą zbawieni”. Oznacza to, że większość ludzi przebywa w ciemności. „To zatem mówię i zaklinam [was] w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie, z ich próżnym myśleniem, umysłem pogrążeni w mroku, obcy dla życia Bożego, na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek zatwardziałości serca. Oni to doprowadziwszy siebie do nieczułości [sumienia], oddali się rozpuście, popełniając zachłannie wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste”. Ef 4,17-19 (BT).

Tacy ludzie nie boją się ciemności, grzeszą przeciw przykazaniom Bożym, opowiadając się za moralnym złem, albowiem „...nie cierpią światła, nie chcą uznać Jego (Bożych) dróg, na ścieżkach Jego nie trwają. Morderca nie wstaje za dnia, by zabić biedaka, nędzarza, lecz chodzi po nocy [jak] złodziej. Czeka na mrok cudzołożnik, mówi: Mnie oko nie dojrzy, mrok jest zasłoną dla twarzy. O zmroku do mieszkań się włamią, za dnia dom szczelnie zamknięty, światła oni nie cierpią. Mrokiem zda się im dojrzany poranek, przywykli do grozy nocy”. Hi 24,13-17 (BT).

Powód, dla którego wielu ludzi „światła nie cierpi”, podał Jezus. Powiedział On: „A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. J 3,19-20 (BT).

Biblia mówi, że „...Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy”. 1 J 1 5-6 (BW). Bóg chce, byśmy poznali prawdę – światło rozpraszające duchowe ciemności, „Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa”. 2 Kor 4,6 (BT). A Jezus przemówił „...tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”. J 8,12 (BT).

Chodząc w ciemności, pozbawiamy się ochrony i Bożego wsparcia. Biblia mówi: „Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy”. Iz 59,1-2 (BW), gdyż „Wasze dłonie są zbrukane krwią, a wasze palce – występkiem; wasze usta mówią kłamstwo, a język wasz knuje krzywdę. Nikt nie podnosi głosu za sprawiedliwością i nikt nie spiera się w uczciwości; ufają w próżność i mówią fałsz; obcują z niegodziwością oraz rodzą bezprawie”. Iz 59,2-4 (NBG).

Podsumowanie. Ciemność jest symbolem zła, grzechu, chcąc z niej wyjść, posłuchajmy biblijnej rady: „Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.” Rz 13,12-14 (BT).

„Bóg nie ma nic wspólnego z bezprawiem, Wszechmocny z nieprawością”. Hi 34,10 (BT), dlatego „Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością?”. 2 Kor 6,14 (BW). „Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie [tamtych]!”. Ef 5,8-11 (BT).

Aktualnie jesteś offline