Zbroja

Abyśmy „mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła”. Ef 6,11 (BT), Biblia radzi: „...weźcie na siebie pełną zbroję Bożą”. Ef 6,13 (BT) i módlcie się, aby Bóg wyposażył was „...we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego, przez Jezusa Chrystusa...”. Hbr 13,21 (BW).

Z jakich elementów składa się Boża zbroja? Biblia mówi: „Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże”. Ef 6,14-17 (BT).

W walce z szatanem pomaga nam Bóg, dlatego Biblia mówi: „...bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi”. Ef 6,10 (BT), ponieważ tylko „W Bogu dokonamy czynów pełnych mocy...”. Ps 60,14 (BT).

Walka, do której musimy przywdziać kompletną zbroję, jest bojem duchowym. Biblia mówi: „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich”. Ef 6,12 (BT). Ponieważ konflikt ten stanowi o naszym „być albo nie być” w wieczności, nie można go lekceważyć i nie można umniejszać przebiegłości szatana.

Jednak bez względu na strategie, jakie stosuje szatan, Biblia mówi, żeby przepasać „...biodra wasze prawdą...”. Ef 6,14 (BW). A ponieważ „Prawda jest w Jezusie”. Ef 4,21 (BT), to „Jak prawda Chrystusowa jest we mnie, tak tej chluby nikt mi nie odbierze...”. 2 Kor 11,10 (BW). „...żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy”. 1 J 2,21 (BW), dlatego trwając w prawdzie, jesteśmy bezpieczni w Chrystusie i skutecznie odpieramy ataki szatana, który „...jest kłamcą i ojcem kłamstwa”. J 8,44 (BT).

Musimy oblec się w specjalny pancerz, „...którym jest sprawiedliwość”. Ef 6,14 (BT), podobnie jak walczący ze złem Pan, który „Przywdział sprawiedliwość jak pancerz...”. Iz 59,17 (BT). A „Jeżeli wiecie, że (Pan) jest sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego”. 1 J 2,29 (BT). Przywdziewać duchowy pancerz oznacza oblekanie się w sprawiedliwość Jezusa, który „...grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli”. 1 P 2,24 (BW), gdyż „...sprawiedliwy z wiary żyć będzie”. Rz 1,17 (BW).

Zbroja bez odpowiedniego obuwia nie byłaby kompletna, dlatego Biblia mówi, aby obuć „...nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju”. Ef 6,15 (BT). Na drodze głoszenia Ewangelii możemy ranić stopy o niejedną przeszkodę i przeciwność, gdyż szatan będzie wszelkimi sposobami zapobiegał jej rozprzestrzenianiu. Jednak Biblia mówi: „O jak są pełne wdzięku... nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie...”. Iz 53,7 (BT).

Kolejnym elementem zbroi jest tarcza wiary. Biblia mówi, że to Bóg „...jest tarczą dla wszystkich, którzy mu ufają”. 2 Sm 22,31 (BW), „A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy”. Hbr 11,1 (BW). Jedną z najskuteczniejszych broni szatana jest osłabienie tej pewności i tego przeświadczenia. Trzymając razem z Panem tarczę wiary, zabezpieczamy się przed możliwością jej osłabienia, gdyż z Bożej „życzliwości... podnosi się siła nasza. Do Pana bowiem należy tarcza nasza”. Ps 89,18-19 (BW). Dlatego Biblia radzi: „W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego”. Ef 6,16 (BT). „Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym”. 1 P 1,5 (BT).

Biblia mówi: „Weźcie też hełm zbawienia...”. Ef 6,17 (BT). Stając do ostatecznej walki ze złem, Pan „hełm zbawienia włożył na swą głowę”. Iz 59,17 (BT). Hełm jest więc bardzo ważnym elementem zbroi, ochrania bowiem właściwy sposób myślenia, pozwalając badać „duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie”. 1 J 4,1 (BT). Zatem „Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono”. Łk 21.8 (BT). Zakładajcie hełm, „abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe”. Rz 12,2 (BW).

Niezbędną częścią zbroi jest „...miecz Ducha, to jest słowo Boże”. Ef 6,17 (BT). Słowo to „ma moc zbawić dusze wasze”. Jk 1,21 (BT), Pan może też „tchnieniem swoich warg (uśmiercić) bezbożnego”. Iz 11,4 (BT). Miecz jest więc tym elementem zbroi, który służy nie tylko do obrony, lecz i atakowania, „Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca”. Hbr 4,12 (BT). Aby zachować właściwe pragnienia i myśli serca, warto, za przykładem Pana Jezusa powoływać się na słowa Boga, nie wdając się w dyskusje. A tak Pan Jezus odpowiadał szatanowi: „...Napisane jest...”; „...Ale jest napisane także...”; „...Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane...”; „Wtedy opuścił Go diabeł...”. Mt 4,4.7.10-11 (BT).

Idealnym „łącznikiem” wszystkich elementów zbroi jest modlitwa, stąd zalecenie: „...Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu!”. Ef 6,18 (BT). Bez „...wszelakiej modlitwy i błagania...”.Ef 6,18 (BT) odpieranie ataków szatana jest niemożliwe, modlitwa bowiem jest formą walki z szatanem, o czym zapewniał apostoł Paweł: „Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach, zanoszonych za mnie do Boga”. Rz 15,30 (BW), a kończąc List do Kolosan, napisał: „Pozdrawia was rodak wasz Epafras, sługa Chrystusa Jezusa zawsze walczący za was w modlitwach...”. Kol 4,12 (BT). Pamiętajmy, że „...Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego”. Jk 5,16 (BW).

Każdy dzień jest dniem walki z szatanem, „Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko”. Ef 6,13 (BT). „Bądźmy trzeźwi, odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia. Ponieważ nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli”. 1 Tes 5,18-10 (BT).

Zwróćmy uwagę na to, że pełna zbroja umożliwia każdemu z nas przeciwstawić się i ostać, zwalczywszy wszystko, gdyż dopiero w kompletnej zbroi jesteśmy „mocni w Panu – siłą Jego potęgi...”. Ef 6,10 (BT).

Zbrojenie się do walki z szatanem w jakąkolwiek „ludzką zbroję” jest bezsensowne. To przebiegły przeciwnik. Do walki z nim potrzebna jest Boża mądrość, bo taka „Mądrość jest lepsza, niż zbroja...”. Koh 9,18 (BW). Kierując się Bożą mądrością, zastosujemy się do rady: „Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze.... A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie... sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Jego jest moc na wieki wieków...”. 1 P 5,8-11 (BW). „Chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia...”. 2 Kor 103-5 (BT).

Podsumowanie. Nie ma innej drogi do zbawienia jak droga z Chrystusem i w Chrystusie. Nie oznacza to, że i na niej się nie potkniemy, jednak pełna zbroja uchroni nas przed upadkiem, gdyż „Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają...”. Ps 145,14 (BT), albowiem „...jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym… Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, [bądźcie] trzeźwi, miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”. 1 P 1,5.13-16 (BT). Pamiętając o czujności, nie dajmy się zaskoczyć, codziennie przywdziewajmy kompletną zbroję, która jest gwarancją zwycięstwa w Panu. Dlatego „Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy”. Ps 55,23 (BT).

Aktualnie jesteś offline