Praca

Pierwszym Pracownikiem, jakiego znamy z kart Biblii, jest sam Pan Bóg, który wykonał niesamowite zadanie – stworzył najpierw wspaniałe środowisko dla ludzi, a potem ich samych. Biblia mówi: „W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich”. Wj 20,11 (BT). I jak ocenił Pan owoce Swojej pracy? „A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre”. Rdz 1,31 (BT).

Pierwsi ludzie, mimo że zamieszkali w idealnym świecie, też mieli wyznaczone przez Boga zadania. Biblia mówi: „Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał”. Rdz 2,15 (BT).

Po popełnieniu grzechu praca człowieka miała być znacznie cięższa. Bóg powiedział: „przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty...”. Rdz 3,17-19 (BT). Od tego momentu „Człowiek wychodzi do swojej pracy, do trudu swojego aż do wieczora”. Ps 104,23 (BT).

Jednak każdy trud, którego się podejmiemy i każdy obowiązek powinniśmy wykonywać sumiennie. Biblia mówi: „Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości”. Koh 9,10 (BW). „Spełniajcie swoje obowiązki z całym zapałem, tak jakbyście służyli Panu, a nie ludziom”. Ef 6,7 (BWP). Nasza rzetelność powinna przynosić chwałę Panu, więc „wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu”. Kol 3,17 (BW).

Według Biblii mamy walczyć z lenistwem i wygodnictwem, aby dla nikogo nie być ciężarem. Apostoł Paweł nauczał: „Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy wam tak: Kto nie chce pracować, niech też nie je! Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli”. 2 Tes 3,7-12 (BT).

Rzetelna praca umożliwia nam zaspokojenie własnych potrzeb, albowiem „Każdy trud przynosi zyski...”. Prz 14,23 (BT). Choć nie tylko, gdyż pracujemy też i po to, aby udzielać wsparcia innym, dlatego „Kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść, lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego udzielać potrzebującemu”. Ef 4,28 (BT), bo „Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał bez skutku”. Prz 21,13 (BT).

Pamiętajmy, że „Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się (między innymi) w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach...”. Jk 1,27 (BT), kto więc z serca „Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce”. Prz 31,20 (BT), ten podoba się Bogu. Zatem „Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej więzi, gdyż cieszy się Bóg takimi ofiarami”. Hbr 13,16 (BT).

Praca jest darem od Boga. I jest ogromnym błogosławieństwem, „Bo też, że człowiek je i pije, i cieszy się szczęściem przy całym swym trudzie – to wszystko dar Boży”. Koh 3,13 (BT). Zatem „Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna – dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we śnie tym, których miłuje”. Ps 127,1-2 (BT). „Oto co ja uznałem za dobre: że piękną jest rzeczą jeść i pić, i szczęścia zażywać przy swojej pracy, którą się człowiek trudzi pod słońcem, jak długo się liczy dni jego życia, których mu Bóg użyczył: bo to tylko jest mu dane. Dla każdego też człowieka, któremu Bóg daje bogactwo i skarby i któremu pozwala z nich korzystać, wziąć swoją część i cieszyć się przy swoim trudzie – to Bożym jest darem”. Koh 5,17-18 (BT).

Każdy przyjmujący Boży dar pracy jest szczęśliwy. Biblia mówi: „Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana, który chodzi Jego drogami! Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie”. Ps 128,1-2 (BT).

Ochoczych pracowników Pan obdarza różnymi talentami. Biblia mówi: „Oto wybrałem Besaleela, syna Uriego, syna Chura z pokolenia Judy. I napełniłem go duchem Bożym, mądrością i rozumem, i umiejętnością wykonywania wszelkiego rodzaju prac, pomysłowością w pracach w złocie, w srebrze, w brązie i w rzeźbieniu kamieni do oprawy, i w rzeźbieniu drzewa oraz wykonaniu różnych dzieł. A dodam mu Oholiaba, syna Achisamaka z pokolenia Dana. Napełniłem umysł wszystkich rękodzielników mądrością, aby mogli wykonać to, co ci rozkazałem...”. Wj 31,2-6 (BT).

Mimo że Bóg jest zwolennikiem rzetelnej pracy, nie zakazuje wypoczynku. Biblia mówi: „A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał, stwarzając”. Rdz 2,2-3 (BT), dlatego „Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twą pracę, lecz w siódmym dniu jest szabat Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy...”. Pwt 5,13-14 (BT).

Sumienna i dbała praca nie jest równoznaczna z pracoholizmem, Biblia bowiem mówi: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną...”. Mt 6,19 (BW), „Wielkim zaś zyskiem jest poprzestawanie na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy [z niego] wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni!”. 1 Tm 6,6-8 (BT).

Podsumowanie. Na tym świecie nie pokładajmy ufności w owocach własnej pracy i nie mówmy: „...Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!”. Łk 12,19 (BT), ponieważ nie jest to zabezpieczenie na wieczność. W każdej chwili bowiem Bóg może powiedzieć: „...Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem”. Łk 12,20-21 (BT). Dla tych, którzy są „bogaci przed Bogiem”, wszystko się zmieni na nowej ziemi: „Albowiem oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię... Zbudują domy i mieszkać w nich będą, zasadzą winnice i będą jedli z nich owoce. Nie będą budować, żeby kto inny zamieszkał, nie będą sadzić, żeby kto inny się karmił… Nie będą się trudzić na próżno…”. Iz 65,17.21-23 (BT). Jednak zanim to nastąpi, nas obowiązuje biblijna zasada: „Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo [wiekuiste] jako zapłatę”. Kol 3,23-24 (BT).

Aktualnie jesteś offline