Lęk

Nikt nie lubi tego uczucia, choć lęk (obawa, strach) to jedna z najczęściej przeżywanych emocji. Nawet biblijne postaci nie były od niego wolne. Co więc na temat lęku mówi Biblia?

Lęk towarzyszy człowiekowi od momentu popełnienia przez niego pierwszego grzechu. Biblia mówi: „Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś? A on odpowiedział: Usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg: Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Na to rzekł Adam: Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem”. Rdz 3,9-12 (BW).

Lęk ten był wyczekiwaniem przez Adama na wydarzenia nieznane, budzące niepewność, choć zapowiedziane. Biblia mówi: „Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz”. Rdz 2,15-17 (BT).

Ten rodzaj lęku wynika z obawy przed karą, a odczuwają go osoby grzeszące. Biblia mówi: Ciało moje drży ze strachu przed tobą, Bo lękam się twoich sądów”. Ps 119,120 (BW). „Ulecz mnie, Panie, bo kości moje strwożone i duszę moją ogarnia wielka trwoga”. Ps 6,3-4 (BT).

Kogo tak naprawdę należy się bać i dlaczego? Faktycznie powinniśmy lękać się Pana Boga, ale tylko w sytuacji, gdy gniewa się On na nas ze względu na nasze przewinienia. Biblia mówi: „Straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga żyjącego”. Hbr 10,31 (BT). Biblia mówi także: „Oblicze Pana [zwraca się] przeciw źle czyniącym, by pamięć o nich wygładzić z ziemi”. Ps 34,18 (BT), dlatego „mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie!”. Łk 12,4.5 (BT).

Jakie jest zatem antidotum na ten lęk? Jedynym sposobem pozbycia się tego rodzaju lęku jest wiara i bliska więź z Panem Bogiem. Oto jakich rad udziela Biblia: „Pan jest ze mną, nie lękam się: cóż mi może zrobić człowiek?”. Ps 118,6 (BT). „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!”. J 14,1 (BT). „Choćby mnie zabił Wszechmocny – ufam, i dróg moich przed Nim chcę bronić”. Hi 13,15 (BT). „Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was”. Mt 24,7 (BT). „Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu; niech się cieszy me serce z Twojej pomocy, chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem”. Ps 13,6 (BT). „Nie bój się, wierz tylko!”. Mk 5,36 (BT). „Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi”. Ps 34,5 (BT).

Osoba wierząca nie musi lękać się Boga, ponieważ On daje obietnicę: „Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz”. Joz 1,9 (BT). „Nie obawiaj się... bo Ja jestem twoim obrońcą”. Rdz 15,1 (BT), „Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić”. Jr 1,8 (BT). „Sam Pan, który pójdzie przed tobą, On będzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci. Nie lękaj się i nie drżyj!”. Pwt 31,8 (BT). „Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz”. Joz 1,9 (BT). „Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim!”. Iz 43,1 (BT). „Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!”. Mt 14, 27 (BT). „A wszyscy, którzy się do Ciebie uciekają, niech się cieszą, niech się weselą na zawsze! Osłaniaj ich, niech cieszą się Tobą, ci, którzy imię Twe miłują. Bo Ty, Panie, będziesz błogosławił sprawiedliwemu: otoczysz go łaską jak tarczą”. Ps 5,12.13 (BT).

Biblia mówi: „Pan Zastępów – Jego za Świętego miejcie; On jest Tym, którego się lękać macie i który was winien bojaźnią przejmować”. Iz 8,13 (BT). O ile grzesznik lęka się Bożych sądów (Ps 119,120), o tyle osoba wierząca nie ma ku temu powodów, albowiem „W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości”. 1 J 4,18 (BT).

Bóg „winien bojaźnią przejmować”. Iz 8,13 (BT). Czym jest więc bojaźń? Dla osoby wierzącej bojaźń jest poważaniem okazywanym Panu. Biblia mówi: „Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak mu to miłe: z nabożnym szacunkiem i bojaźnią”. Hbr 12,28 (BW). To ona jest początkiem mądrości, która pozwala poznać Boga i Jego wolę, która kieruje wierzącego na drogę prowadzącą do zbawienia. Biblia mówi: „Początkiem mądrości jest bojaźń Pana; Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy”. Ps 111,10 (BW). „Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego – to rozum… Jeżeli jesteś mądry, to sam masz korzyść z tej mądrości, jeżeli jesteś szydercą, to sam za to będziesz cierpiał”. Prz 9,10.12 (BW).

Dlaczego tak ważne jest, by mieć w sercu bojaźń Bożą? Biblia mówi: „Ludzie zdjęci bojaźnią sławią dzieło Boga i rozważają Jego zrządzenia”. Ps 64,10 (BT). „Bojaźń Pana prowadzi do życia i kto ją ma, odpoczywa syty i nie dozna nieszczęścia”. Prz 19,23 (BW). „Bojaźń Pana jest krynicą życia, dzięki niej można uniknąć sideł śmierci”. Prz 14,27 (BW). Co więcej, Biblia mówi, że „Kto się boi Pana, ma mocną ostoję, i jeszcze jego dzieci mają w niej ucieczkę”. Prz 14,26 (BW), zgodnie z wcześniejszym zapewnieniem Pana Boga: „Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań”. Wj 20,6 (BT).

Osoba bogobojna jest pod szczególną Bożą opieką, ponieważ „kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim”. 1 J 4,16 (BT). O takiej osobie Biblia mówi: „Szczęśliwy mąż, który się boi Pana i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach. Potomstwo jego będzie potężne na ziemi: pokolenie prawych dozna błogosławieństwa. Dobrobyt i bogactwo będzie w jego domu, a sprawiedliwość jego przetrwa na zawsze. Wschodzi w ciemności jako światło dla prawych, łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. Dobrze się wiedzie mężowi, który lituje się i pożycza, postępuje w swych sprawach uczciwie. Na pewno się nie zachwieje; sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci. Nie będzie się lękał niepomyślnej nowiny; mocne jego serce, zaufało Panu. Serce jego stateczne lękać się nie będzie, aż z góry spojrzy na swych przeciwników. Rozdaje - obdarza ubogich, sprawiedliwość jego będzie trwała zawsze; potęga jego wzmoże się ze sławą. Widzi to występny, gniewa się, zgrzyta zębami i marnieje. Pragnienie występnych wniwecz się obróci”. Ps 112 (BT).

Podsumowanie. G.B. Shaw stwierdził: „Człowiek, który w nic nie wierzy, boi się wszystkiego”, Pan Jezus natomiast zapewnia wierzących: „Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo”. Łk 12,32 (BW), w którym Bóg zamieszka z ludźmi „i będą oni Jego ludem, a On będzie BOGIEM Z NIMI. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły”. Ap 21,3-4 (BT). Dlatego „Ufaj Panu, bądź mężny, niech się twe serce umocni, ufaj Panu!”. Ps 27,14 (BT) i „Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana”. Hbr 12,14 (BT).

Aktualnie jesteś offline