Koniec świata

O tym, jak będzie przy końcu świata, opowiedział Jezus w przypowieści o chwaście. Biblia mówi: „Przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście! On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Mt 13,36-42 (BT).

Biblia mówi, że końcem rzeczy doczesnych będzie ich zniszczenie: „…dzieła ludzkie na (ziemi) spłoną”. 2 P 3,10 (BW). Zniszczone, a nie unicestwione, zostanie też to, co stworzył Bóg: „…niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną”. 2 P 3,10 (BW). Dlaczego nie całkowicie unicestwione? Ponieważ Biblia mówi, że ziemia trwa po wszystkie czasy”. Koh 1,4 (BT), a Bóg zapewnia: „ale zagłady nie dopełnię”. Jr 4,27 (BT).

Zniszczenia związane z końcem świata oznaczają koniec doczesnej i przemijalnej postaci ziemi, jak w przypadku grzesznych miast, które spłonęły, lecz ziemia, na której były zbudowane, pozostała. Biblia mówi: Sodoma i Gomora i w ich sąsiedztwie [położone] miasta – w podobny sposób jak one oddawszy się rozpuście i pożądaniu cudzego ciała – stanowią przykład przez to, że ponoszą karę wiecznego ognia”. Jud 1,7 (BT). „...gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej potęgi w płomienistym ogniu, (wymierzy) karę tym, którzy Boga nie uznają i nie są posłuszni Ewangelii... Jezusa. Jako karę poniosą oni wieczną zagładę [z dala] od oblicza Pańskiego i od potężnego majestatu Jego w owym dniu, kiedy przyjdzie...”. 2 Tes 1,7-10 (BT).

Dlaczego musi dojść do tego ogólnoświatowego, przerażającego kataklizmu? Ponieważ Ziemia została splugawiona przez swoich mieszkańców, bo pogwałcili prawa, przestąpili przykazania, złamali wieczyste przymierze”. Iz 24,5 (BT), Bóg więc zapowiedział: „Ukarzę Ja świat za jego zło i niegodziwców za ich grzechy. Położę kres pysze zuchwałych i dumę okrutników poniżę”. Iz 13,11 (BT).Odpłacę im przede wszystkim w dwójnasób za nieprawość i ich grzech, za to, że zbezcześcili moją ziemię...”. Jr 16,18 (BT).

Karę za nieprawość i grzech już wcześniej Pan wymierzył. Biblia mówi: „Gdy Bóg widział, iż ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie, rzekł do Noego: Postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie; zatem zniszczę ich wraz z ziemią”. Rdz 6,12-13 (BT). I tylko Noe i jego rodzina zostali uratowani, podobnie jak zostaną uratowani ci, którzy należą do Jezusa: „Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony”. J 3,17 (BW). Zagładzie ulegli grzeszni ludzie, te zwierzęta, które nie weszły do arki oraz roślinność i dzieła rąk ludzkich. Ziemia jako planeta pozostała.

Kiedy Bóg spełni obietnicę: „zniszczę ich (ludzi) wraz z ziemią”. Rdz 6,13 (BT)? Zapowiedź ostatecznej zagłady znajdujemy w słowach Chrystusa: „A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego”. Mt 24,37-39 (BT).

Dzień końca świata nie jest znany, Biblia bowiem mówi: „A dzień Pański nadejdzie jak złodziej”. 2 P 3,10 (BW). „Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec”. Mt 24,36 (BT). Jezus udzielił więc rady: Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. Mt 24,42-44 (BT). W podobnym duchu pisał Jakub: „Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami”. Jk 5,7-9 (BT).

„Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą”. Dz 1,7 (BT) – mówi Biblia, jednak studiujący ją znajdą w niej różne znaki zapowiadające przyjście Zbawiciela: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi! I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”. Łk 21,8-13.16-19 (BT). O tych „strasznych zjawiskach i wielkich znakach na niebie” Mateusz napisał: „Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte”. Mt 24,29.30 (BT). Ostatnim znakiem będzie ogłoszenie prawdziwej Ewangelii na całej Ziemi. Biblia mówi: A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec”. Mt 24,14 (BT).

Jaki będzie przebieg krytycznych, końcowych dla Ziemi wydarzeń? Biblia mówi: Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą. Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi”. Mt 24,27-30 (BT).

Przyjście Pana Jezusa będzie widzialne i słyszalne. Biblia mówi, że po wyżej wymienionych znakach „… ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego”. Mt 24,30-31 (BT). „Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi”. Ap 1,7 (BT). „Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej”. 1 Tes 4,16 (BT). „Bóg zajaśniał z Syjonu, korony piękności. Bóg nasz przybył i nie milczy: przed Nim ogień trawiący, wokół Niego szaleje nawałnica”. Ps 50,2.3 (BT).

Jak będą zachowywać się niektórzy ludzie w czasach ostatecznych? Biblia mówi: „To przede wszystkim wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych żądz i będą mówili: Gdzie jest obietnica Jego przyjścia? Odkąd bowiem ojcowie zasnęli, wszystko jednakowo trwa od początku świata. Nie wiedzą bowiem ci, którzy tego pragną, że niebo było od dawna i ziemia, która z wody i przez wodę zaistniała na słowo Boże, i przez nią ówczesny świat zaginął wodą zatopiony. A to samo słowo zabezpieczyło obecnie niebo i ziemię jako zachowane dla ognia na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi”. 2 P 3,3-7 (BT). „...w ostatnich czasach pojawią się szydercy, którzy będą postępowali według własnych pożądliwości. Oni to powodują podziały, /a sami/ są cieleśni /i/ Ducha nie mają”. Jud 1,18-19 (BT).

Choć Paweł chciał żywo doczekać tych wydarzeń, to w swoim nauczaniu wyraźnie zaznacza, że tak żywi, jak i wzbudzeni z martwych do życia wiecznego, razem staną na obłokach przed Jezusem i będą zabrani do nieba. Biblia mówi: „Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami!”. 1 Tes 4,13-18 (BT).

Podsumowanie. Ważne jest, by mieć świadomość, że żyjemy w czasach końca, ale ważniejsze jest, by wiedzieć, co robić, żeby przygotować się na spotkanie z Panem, gdyż dla jednych będzie to przejście do życia wiecznego, dla innych – śmierć druga, wieczna. Apostoł Jan napisał: „I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma... I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga... I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi!... a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem... Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga”. Ap 21,1-5.7.8 (BW). Zatem „Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia... Zwycięzcy śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody”. Ap 2,10-11 (BT).

Aktualnie jesteś offline