Przyszłość bezbożnych

Każdy z nas myśli czasem o tym, co zdarzy się w przyszłości lub oczekuje konkretnych wydarzeń. Chrześcijanie wierzą i oczekują, że „Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują”. Hbr 9,28 (BT).

Dla tych, którzy oczekują przyjścia Jezusa, przygotowana jest niewyobrażalnie wspaniała przyszłość, lecz tragiczna dosięgnie tych, którzy nie przyjęli Bożej miłości w Chrystusie. „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale... wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!... odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!”. Mt 25,31-41 (BT).

Owiec będzie jednak niewiele, Biblia bowiem mówi: „A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują”. Mt 7,14 (BW).

W takim razie „...jeżeli sprawiedliwy z trudem dojdzie do zbawienia, gdzie znajdzie się bezbożny i grzesznik?”. 1 P 4,18 (BT).

Każdy bezbożny i grzesznik za swoje niewłaściwe postępowanie poniesie konsekwencje. Biblia mówi: „...zapłatą za grzech jest śmierć...”. Rz 6,23 (BT), choć Bóg powiedział: „Ja nie mam żadnego upodobania w śmierci – wyrocznia Pana Boga. Zatem nawróćcie się, a żyć będziecie”. Ez 18,32 (BT). Jeśli tego nie zrobimy, nie ukryjemy się przed Bożą karą „...ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec Baranka”. Ap 14,10 (BT).

Dlatego „Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego”. 1 Kor 6,9-10 (BT).

Nawet ci, którzy teoretycznie wiedzą o Bożych prawach i przykazaniach oraz „Mówią... ale sami nie czynią”. Mt 23,3 (BT), skazani są na Bożą karę. Jezus o nich powiedział: „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą”. Mt 23,13 (BT).

Biblia wymienia wszystkie grzechy, zarówno „drastyczne”, np. zabójstwo, ale też te „łagodniejsze”, jak złe słowa i emocje, jednak zawsze „...oblicze... Pana przeciwko tym, którzy źle czynią”. 1 P 3,12 (BT).

Gdy więc nadejdzie koniec tego świata, Pan Jezus przyjdzie, aby zbawić tych, którzy są Jego pilnymi uczniami – ci zmartwychwstaną do życia wiecznego. Biblia mówi: „Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat...”. Ap 20,6 (BT).

Jednak „Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie”. Ap 20,5 (BW).

Drugie zmartwychwstanie nastąpi po okresie tysiąca lat. Będzie ono dotyczyło tych, którzy źle czynili – oni będą powołani na sąd, usłyszą wyrok wiecznego potępienia, po czym zostaną unicestwieni. „A gdy się skończy tysiąc lat... morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów... Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia”. Ap 20,7-13.15 (BT). Biblia mówi: „Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia”. J 5,28-29 (BT).

Druga śmierć jest nieodwołalną karą za grzechy tych ludzi, którzy za życia odrzucili Boga, Jego nauki i zbawczą ofiarę Jezusa. Biblia mówi: „A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga”. Ap 21,8 (BT). „I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów. A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga – jezioro ognia. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia”. Ap 20,13-15 (BT). „Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody”. Ap 2,11 (BT).

Podsumowanie. Obecne niebo i ziemia wraz z ich mieszkańcami są skażone grzechem i będą „...zachowane dla ognia na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi”. 2 P 3,7 (BT). Dlatego po okresie tysiąca lat odbędzie się sąd ostateczny, na który zostaną powołani ci, którzy nie zostali wzbudzeni z martwych przy pierwszym zmartwychwstaniu. Biblia mówi: „I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów. A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga – jezioro ognia. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia”. Ap 20,13-15 (BT).

Żyjąc codziennym życiem, powinniśmy zdawać sobie sprawę, że grzech powoduje wymazanie naszego imienia z księgi życia, dlatego „Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu”. Iz 55,7 (BT). Tych, którzy nawrócili się do Boga, Jezus zapewnił: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia”. J 5,24 (BT).

Aktualnie jesteś offline