Arka

Arka – statek, wielkich rozmiarów łódź, korab, czy w innym znaczeniu skrzynia, kufer – to bardzo ważny przedmiot, mający dla wierzących symboliczne znaczenie. Biblia mówi o dwóch arkach: arce Noego i Arce Przymierza.

Arka Noego.

Wszystko zaczęło się od dopuszczania się przez ludzi ogromnego zła. Biblia mówi: „Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi, i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł: Zgładzę ludzi, których stworzyłem…”. Rdz 6,5.6 (BT). Z jednym wyjątkiem: „[Tylko] Noego Pan darzył życzliwością. Noe, człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi; w przyjaźni z Bogiem żył Noe”. Rdz 6,8.9 (BT).

To owa przyjaźń z Bogiem uratowała Noego i jego rodzinę z wód potopu. Biblia mówi: „Ty zaś zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego...”. Rdz 6,14 (BT). „… Noe oraz jego synowie, Sem, Cham, Jafet, żona Noego i trzy żony jego synów weszli do arki, a wraz z nimi wszelkie gatunki zwierząt...”. Rdz 7,13.14 (BT). „A kiedy... ziemia wyschła, Bóg przemówił do Noego tymi słowami: Wyjdź z arki wraz z żoną, synami i z żonami twych synów. Wyprowadź też z sobą wszystkie istoty żywe: z ptactwa, bydła i zwierząt pełzających po ziemi; niechaj rozejdą się po ziemi, niech będą płodne i niech się rozmnażają”. Rdz 8,14-17 (BT).

Czym była arka w czasie potopu? Arka stała się na ten czas schronieniem. Gdyby Noe nie podjął trudu jej zbudowania, nikt by nie ocalał, ponieważ potop był karą za grzeszne życie ówczesnych ludzi. Biblia mówi: „Noe wszedł z synami, z żoną i z żonami swych synów do arki, aby schronić się przed wodami potopu”. Rdz 7,7 (BT).

Gdy ludzie i zwierzęta znaleźli się w arce, to Pan Bóg zamknął arkę. Biblia mówi: „Gdy już weszły do arki samiec i samica każdej istoty żywej, jak Bóg rozkazał Noemu, Pan zamknął za nim [drzwi]”. Rdz 7,16 (BT). Noe był bezpieczny. Biblia mówi: „Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było ujrzeć, i pełen bojaźni zbudował arkę, aby zbawić swą rodzinę. Przez wiarę też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, którą otrzymuje się przez wiarę”. Hbr 11,7 (BT).

Czym jest dla współczesnych arka Noego? Arka ta jest symbolem sprawiedliwości Bożej i zbawienia dla wierzących. Biblia mówi: „Jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał [ich]... aby byli zachowani na sąd; jeżeli staremu światu nie odpuścił, ale jako ósmego Noego, który ogłaszał sprawiedliwość, ustrzegł, gdy zesłał potop na świat bezbożnych; także miasta Sodomę i Gomorę obróciwszy w popiół skazał na zagładę, dając przykład [kary] tym, którzy będą żyli bezbożnie, ale wyrwał sprawiedliwego Lota, który uginał się pod ciężarem rozpustnego postępowania ludzi nie liczących się z Bożym prawem... to wie Pan, jak pobożnych wyrwać z doświadczenia, niesprawiedliwych zaś jak zachować na ukaranie w dzień sądu”. 2 P 2,4-7.9 (BT).

W końcu arka, jako symbol ratunku przed „ukaraniem w dzień sądu”, zwraca uwagę na fakt, że przez wiarę dochodzimy do chrztu – jednego z warunków zbawienia: „Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony...”. Mk 16,16 (BT). Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić... W nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa”. 1 P 3,18-21 (BT).

Arka Przymierza.

Bóg powiedział do Mojżesza: „Budowę zaś przybytku i wykonanie wszelkich jego sprzętów przeprowadzicie dokładnie według tego, co ci ukażę”. Wj 25,9 (BT). Następnie Pan podaje szczegółowe wytyczne oraz nakaz: „I włożysz do arki Świadectwo, które dam tobie”. Wj 25,16 (BT). „Świadectwo” to dwie kamienne tablice z dziesięcioma przykazaniami, które Mojżesz otrzymał od Pana Boga pod górą Synaj, stąd spotykana czasem nazwa „Arka Świadectwa”. W Liście do Hebrajczyków czytamy, że oprócz tablic „Znajdowało się w niej naczynie złote z manną, laska Aarona, która zakwitła...”. Hbr 9,4 (BT).

Co więcej, w Dniu Pojednania, arcykapłan w celu „przebłagania za świątynię z powodu nieczystości synów izraelskich i ich przestępstw spowodowanych wszystkimi ich grzechami” Kpł 16,16 (BW), „nasypie kadzidła na ogień przed Panem, aby obłok z kadzidła okrył wieko, które jest ponad Świadectwem, i aby nie zginąć. Potem weźmie nieco krwi z cielca i pokropi swoim palcem ponad wiekiem ku wschodowi oraz przed wiekiem… Następnie zarżnie kozła na ofiarę za grzech ludu i… pokropi nią ponad wiekiem i przed wiekiem”. Kpł 16,13-15 (BW). Z tego powodu wieko Arki nazywano „przebłagalnią”. Biblia mówi: „I położysz przebłagalnię na Arce Świadectwa w Miejscu Najświętszym”. Wj 26,34 (BT).

W Księdze Jeremiasza znajdujemy ciekawą zapowiedź: „… już nie będą mówić o Skrzyni Przymierza z Panem i nikt o niej nie będzie myślał, i nikt jej nie będzie wspominał, nikt nie będzie odczuwał jej braku ani też nie będą sporządzać nowej”. Jr 3,16 (BW). Dlaczego? Kilka rozdziałów dalej, tenże Jeremiasz mówi o Nowym Przymierzu, „Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej”. Jr 31,32 (BT). Treść tego przymierza powtórzona jest w Nowym Testamencie i brzmi: „Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je, Dodaje: A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej”. Hbr 10,16.17 (BW). W Nowym Przymierzu „...przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni”. Hbr 10,19 (BW). „… nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie... I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy”. Hbr 9,12.15 (BT).

Ponieważ Nowe Przymierze zmieniło umiejscowienie przykazań, a do świątyni wstępuje się „...przez krew Jezusa” Hbr 10,19 (BW), dlatego Arka Przymierza dana była na określony czas. Biblia mówi: „Ponieważ zaś mówi o nowym, pierwsze uznał za przestarzałe; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia”. Hbr 8,13 (BT). Jednak w wizji Jan zobaczył Arkę Przymierza w niebie: „Potem Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego Świątyni”. Ap 11,19 (BT). Arka ta to symbol Bożego błogosławieństwa Nowemu Przymierzu.

Podsumowanie. Obie arki symbolizują ocalenie. Pierwsza to ratunek w wodach chrztu jako deklaracja przewartościowania dotychczasowego życia. Biblia mówi: „Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić!” Iz 1,16 (BW). Druga daje narzędzia do tych zmian – przykazania. Arka Noego ze starego świata przeniosła nas w nowy, jak wody chrztu symbolicznie zwlekają „… starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze… A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy”. Ef 4,22.24 (BW). W Nowym Przymierzu Arka jest zapewnieniem Bożej obecności i błogosławieństwa. Biblia mówi: „… i będę im Bogiem, a oni będą Mi ludem”. Hbr 8,10 (BT).

Aktualnie jesteś offline