Małżeństwo

Małżeństwo jest stałym, poświęconym przymierzem pomiędzy mężczyzną i kobietą. Biblia mówi: „Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie u Pana”. Prz 18,22 (BT). „...Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza”. Mt 19,5-6 (BW).

W jaki sposób mężowie powinni traktować swoje żony? Biblia mówi: Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje”. Ef 5,25-28 (BW).

Mężowie powinni szanować swoje żony. Biblia mówi: „Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody”. 1 P 3,7 (BW).

W jaki sposób żony powinny traktować swoich mężów? Biblia mówi: „Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus Głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim”. Ef 5,22-24 (BW).

Czy oznacza to, że tylko żony powinny być ugodowe i uległe? Nie! Małżeństwo wymaga kompromisów z obu stron. Biblia mówi: „Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej!”. Ef 5,21 (BT).

Biblia zabrania słownego i fizycznego znęcania się nad współmałżonkiem. Biblia mówi: „Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi”. Kol 3,19 (BW).

Jeżeli pragniesz, aby twoje małżeństwo było szczęśliwe, staraj się rozwiązywać wszelkie nieporozumienia na bieżąco. Biblia mówi: Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym”. Ef 4,26 (BW).

W swoim związku pielęgnuj i rozwijaj wzajemne zrozumienie i poczucie jedności. Biblia mówi: „Bądźcie zawsze pokorni, łagodni, cierpliwi. Znoście jedni drugich z [prawdziwą] miłością. Starajcie się trwać w jedności, którą zapewnia wam Duch [Święty], troszcząc się nawzajem o zachowanie pokoju”. Ef 4,2-3 (BWP).

Którymi przykazaniami Bóg ochrania małżeństwo? W przykazaniu siódmym i dziesiątym Pan Bóg nakazuje: „Nie cudzołóż” i „...nie pożądaj żony bliźniego...”. Wj 20,14.17 (BW).

W jaki sposób powinniśmy traktować małżeństwo? Biblia mówi: „Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane; rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg”. Hbr 13,4 (BW). „Żonie swojej młodości niechaj nikt się nie sprzeniewierza. Bo nienawidzę rozwodu - mówi WIEKUISTY, Bóg Israela, i tego, co krzywdę zakrywa swoim płaszczem - mówi WIEKUISTY Zastępów. Dlatego strzeżcie się w waszym duchu oraz się nie sprzeniewierzajcie.”. Ml 2,15.16 (NBG).

Jezus podał jedyny, dopuszczalny powód zakończenia małżeństwa. Biblia mówi: „A Ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży”. Mt 5,32 (BW). I choć niewierność jednego ze współmałżonków jest biblijnym powodem do rozwodu, nie oznacza to jednak, że musi do tego dojść. Biblia wiele mówi o przebaczaniu. Jeśli prosimy Pana: „… i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini...”. Łk 11,4 (BT). Dlaczego więc nie przebaczyć, skoro Pan Bóg powiedział: „nienawidzę rozwodu”. Ml 2,16 (NBG)? „Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Ef 5,15 (BW).

Jak długo powinno trwać małżeństwo? Biblia mówi: „Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem; ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem”. Rz 7,2 (BW). Fakt, że współmałżonek jest osobą niewierzącą, nie jest wystarczającym powodem do niszczenia związku. Biblia mówi: „Pozostałym zaś mówię ja, nie Pan: Jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi; i żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża; inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. 1 Kor 7,12-14 (BW).

Biblia podaje radę dotyczącą wyboru współmałżonków: „Nie bądźcie takimi, co dźwigają jarzmo w nierównym zaprzęgu z niewierzącymi; gdyż jakie jest zespolenie sprawiedliwości z bezprawiem? Lub jakie zespolenie światła z ciemnością?”. 2 Kor 6,14 (NBG).

Flirt i pożycie seksualne są błogosławione przez Boga tylko w związku małżeńskim. Biblia mówi: „Niech będzie błogosławiony twój zdrój, a raduj się z żony twojej młodości! Miłej jak łania, powabnej jak gazela! Niech jej piersi zawsze sprawiają ci rozkosz, upajaj się ustawicznie jej miłością!”. Prz 5,18-19 (BW).

Podsumowanie. Obraz dzisiejszego małżeństwa drastycznie odbiega od obrazu ukazanego w Piśmie Świętym. Nie pamiętamy już, że małżeństwo to nie instytucja, lecz szczególna relacja mężczyzny i kobiety, w której do śmierci jednego z małżonków stają się oni „jednym ciałem”. Mt 19,5 (BW). Oczywiście w tej jedności są dwa serca, dwie osobowości i dwie wolne wole. Jak sobie z tym poradzić w różnych małżeńskich sytuacjach? Biblia mówi: „Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele; a bądźcie wdzięczni”. Kol 3,12-15 (BT).

Aktualnie jesteś offline