Pięćdziesiątnica

Według Biblii 50 dni po święcie Paschy (po Wielkanocy) doszło do wypełnienia się szczególnej Bożej obietnicy: „W ostatnich dniach – mówi Bóg – wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało...”. Dz 2,17 (BT).

Zanim Duch Boży został w tym dniu zesłany, Chrystus „podczas wspólnego posiłku kazał (uczniom) nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: Słyszeliście o niej ode Mnie - [mówił] - Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”. Dz 1,4-5 (BT). A kiedy „udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał... został wzięty do nieba”. Dz 1,2 (BT).

Dalej Biblia mówi: „Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić”. Dz 2,1-4 (BT).

Dla chrześcijan Pięćdziesiątnica była początkiem powstania kościoła, zgodnie ze słowami Jezusa: „gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Dz 1,8 (BT). W tym dniu głoszono ewangelię z wielką mocą w ojczystych językach osób tam przebywających. Biblia mówi: „Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? - mówili pełni zdumienia i podziwu. Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? - Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”. Dz 2,5-11 (BT).

W rozmowie z Samarytanką Chrystus powiedział, że „nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie”. J 4,23-24 (BW). Duch Boży miał pomóc wierzącym w poznaniu i wytrwaniu w prawdzie, ale najpierw Pan Jezus musiał wrócić do Ojca. Powiedział On do uczniów: „Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie… Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy”. J 16,7-8.13 (BT).

Języki „jakby z ognia” symbolizują Bożą obecność, ale też różne doświadczenia w naszym życiu. Jan Chrzciciel nauczał: „Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie... On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem”. Mt 3,11 (BT). A apostoł Piotr dodaje: „Najmilsi! Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu”. 1 P 4,12 (BW).

Języki ognia symbolizują Ducha Świętego, którego zadaniem jest doprowadzić „was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi”. J 16,13-14 (BT). Pierwowzorem nowotestamentowej Pięćdziesiątnicy (zesłania Ducha Bożego) jest Święto Tygodni. Biblia mówi: „Trzy razy do roku ukaże się każdy mężczyzna przed Panem, Bogiem twoim, w miejscu, które sobie obierze: na Święto Przaśników, na Święto Tygodni i na Święto Namiotów”. Pwt 16,16 (BT).

Biblia mówi: „W pierwszym miesiącu, czternastego dnia miesiąca, o zmierzchu, jest Pascha dla Pana”. Kpł 23,5 (BT). Święto Tygodni obchodzono 50 dni po Święcie Paschy: „I odliczycie sobie od dnia po szabacie... siedem tygodni pełnych, aż do dnia po siódmym szabacie odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie nową ofiarę pokarmową dla Pana”. Kpł 23,15-16 (BT).

Święto Paschy wieńczyło pierwsze żniwa roku. Biblia mówi: „Kiedy wejdziecie do ziemi, którą Ja wam dam, i zbierzecie plon, przyniesiecie kapłanowi snop jako pierwociny waszego plonu”. Kpł 23,10 (BT). Analogicznie – pierwszym i doskonałym „plonem” jest Pan Jezus, „On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy...”. Kol 1,18 (BW).

O Święcie Tygodni Bóg powiedział: „Będziesz obchodził Święto Tygodni, pierwocin, żniwa pszenicy...”. Wj 34,22 (BT). Pszenica symbolizuje owoc służby dla Boga. Każdy, kto przyjął Ducha Bożego, będzie niczym siewca, „który posiał dobre nasienie na swej roli”. Mt 13,24 (BT).

Warunkiem otrzymania Ducha Świętego jest wiara w Jezusa zgodna z Biblią, gdyż On tak powiedział: „Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo...”. J 7,38 (BT). Wierzyć „jak powiada Pismo” oznacza wiarę w oparciu o Boże obietnice, a obietnica dotycząca Ducha Bożego brzmi: „z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej”. J 7,38 (BW). „Rzeka wody żywej” to Duch Święty. Biblia mówi: „A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego (Jezusa) uwierzyli; albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony”. J 7,39 (BW). Chrystus zapewnił „pragnących”: „Kto... będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu”. J 4,14 (BT).

Podsumowanie. Pięćdziesiątnica nie ma nic wspólnego z obchodzonymi w tym samym czasie w pogańskiej jeszcze Europie Zielonymi Świątkami. Jednak od XVI wieku to ludowe święto ku czci słońca i wody, związane z wiosenną siłą drzew, zielonych gałęzi i płodnością zostało zasymilowane ze świętem Zesłania Ducha Świętego, a pozostałością po nim jest zwyczaj dekorowania domów, obejść i kościołów zielonymi gałązkami i drzewami (głównie) brzóz oraz ludowy odpust zielonoświątkowy.

Biblia mówi: „Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie”. Kol 2,8 (BT) oraz „nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane” 1 Kor 4,6 (BT), a to oznacza, że powinniśmy zainteresować się tym, skąd wywodzą się święta i obrzędy powszechnie praktykowane i czy mają one potwierdzenie w Biblii.

Biblijna Pięćdziesiątnica związana była z udzieleniem Ducha Świętego, którego misją jest nauczanie i przypominanie wszystkich nauk Chrystusa. Biblia mówi: „Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem”. J 14,26 (BW) i dlatego Piotr apelował: „Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego”. Dz 2,38 (BW). Każdy powinien pragnąć napełnienia Duchem Świętym, ponieważ „jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego”. J 3,5 (BT).

Aktualnie jesteś offline