Chwalenie Boga

Kto i w jaki sposób powinien chwalić Boga? Biblia mówi: „Alleluja. Chwalcie Boga w świątyni jego, Chwalcie go na ogromnym jego nieboskłonie. Chwalcie go dla potężnych dzieł jego, Chwalcie go za niezmierzoną wielkość jego! Chwalcie go na głośnych trąbach, Chwalcie go na harfie i cytrze! Chwalcie go bębnem i pląsaniem, Chwalcie go na strunach i na flecie! Chwalcie go na cymbałach dźwięcznych, Chwalcie go na cymbałach głośnych! Niech wszystko co żyje chwali Pana! Alleluja.” Ps 150,1-6 (BW).

Oddawanie chwały Bogu jest naszą duchową ofiarą. Biblia mówi: „Przez Niego też winniśmy składać Bogu ofiarę chwały, owoc warg naszych, którymi wielbimy Jego imię.” Hbr 13,15 (BWP).

Chwaląc i wielbiąc Boga dziękujemy Mu za Jego hojne dary. Biblia mówi: „Uwielbiaj, duszo moja, Pana i nie zapominaj o tym, co ci dobrego uczynił.” Ps 103,2 (BWP).

Chwal Boga i dziękuj mu za przebaczenie grzechów i wysłuchiwanie Twoich modlitw. Biblia mówi: „Tobie należy się chwała, Boże na Syjonie, I tobie należy spełnić śluby. Ty wysłuchujesz modlitwy, Do ciebie przychodzi wszelki człowiek. Z wyznaniem grzechów. Gdy zbytnio ciążą nam Występki nasze, Ty je przebaczasz.” Ps 65,2-4 (BW).

Całe stworzenie łączy się we wspólnej pieśni pochwalnej dla Boga, wychwalając Go za to, kim jest i za to, co robi. Biblia mówi: „Alleluja. Chwalcie Pana z niebios, Chwalcie go na wysokościach! Chwalcie go, wszyscy aniołowie jego, Chwalcie go, wszystkie zastępy jego! Chwalcie go, słońce i księżycu, Chwalcie go, gwiazdy świecące! Chwalcie go, najwyższe niebiosa I wody nad niebiosami! Niech chwalą imię Pańskie, Bo On rozkazał i zostały stworzone! Ustanowił je na wieki wieczne, Ustalił porządek, który nie minie. Chwalcie Pana z ziemi, Potwory morskie i wszystkie głębiny! Ogniu i gradzie, śniegu i dymie, Wichrze gwałtowny, co pełnisz jego rozkaz! Góry i wszystkie pagórki, Drzewa owocowe i wszystkie cedry! Zwierzęta i wszystko bydło, Płazy i ptactwo skrzydlate! Królowie ziemscy i wszystkie narody, Książęta i wszyscy sędziowie ziemi! Młodzieńcy, a także dziewice, Starcy razem z dziećmi. Niech chwalą imię Pana, Bo samo jego imię jest wzniosłe, Chwała jego jest nad ziemią i niebem! Pomnożył moc ludu swego. Chwała wszystkim wiernym jego - Synom Izraela, ludu mu bliskiego. Alleluja.” Ps 148 (BW).

Chwalmy Boga, ponieważ jest wielki i posiada wielką moc. Biblia mówi: „Powstań, Panie, w swej potędze, chcemy śpiewać i moc Twoją sławić.” Ps 21,14 (BT).

Chwalmy Boga przez muzykę. Biblia mówi: „Radujcie się w Panu, sprawiedliwi! Prawym przystoi chwała. Dziękujcie Panu na cytrze! Grajcie mu na dziesięciostrunnej harfie! Śpiewajcie mu pieśń nową, Grajcie pięknie z okrzykiem radosnym!” Ps 33,1-3 (BW).

Wychwalajmy Boga nawet wtedy, gdy jest nam ciężko i źle. Biblia mówi: „Będę błogosławił Pana w każdym czasie, Chwała jego niech będzie zawsze na ustach moich! Dusza moja będzie się chlubić Panem! Niechaj słuchają pokorni i weselą się! Wysławiajcie Pana ze mną! Wywyższajmy wspólnie imię jego!” Ps 34,2-4 (BW).

Codziennie powinniśmy chwalić Boga. Biblia mówi: „Po wszystkie czasy będę sławił Twe imię i wypełniał dzień po dniu moje przyrzeczenia.” Ps 61,9 (BWP).

Wychwalajmy Boga, bo On zmienia nasz smutek w radość. Biblia mówi: „Zmieniłeś skargę moją w taniec, Rozwiązałeś mój wór pokutny i przepasałeś mię radością, Aby dusza moja śpiewała ci i nie zamilkła: Panie, Boże mój, będę cię wiecznie wysławiał.” Ps 30,12-13 (BW).

Wychwalajmy Boga za Jego dary i miłosierdzie. Biblia mówi: „Niech dzięki czynią Panu za Jego miłosierdzie, za Jego cuda dla synów ludzkich, bo nasycił tego, który jest zgłodniały, i łaknącego napełnił dobrami.” Ps 107,8-9 (BT).

Aktualnie jesteś offline