Chrześcijaństwo

W jaki sposób stajemy się chrześcijanami? Przez poznanie Boga i budowanie z Nim osobistego kontaktu. Biblia mówi: „A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.” J 17,3 (BW).

Ludzie stają się chrześcijanami pod wpływem głoszonej ewangelii. Biblia mówi: „A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.” Dz 2,37-38 (BW).

Kiedy człowiek staje się chrześcijaninem zachodzą w nim zmiany zarówno wewnętrzne jak i takie, które są widoczne dla innych. Biblia mówi: „Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy, słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.” Rz 10,8-10 (BW).

Ważne jest abyśmy rozumieli, że wiara w Chrystusa jest czymś więcej niż przekonaniem. Do prowadzenia chrześcijańskiego życia potrzebujemy Ducha Świętego. Biblia mówi: „Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.” RZYM. 8,9 (BW)

Chrześcijanie powinni badać i sprawdzać prawdziwość nauk, które są im głoszone. Biblia mówi: „Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.” Łk 1,3-4 (BT).

Aktualnie jesteś offline