Uzdrawianie

Leczenie chorób fizycznych i duchowych było ważną częścią służby Chrystusa. Biblia mówi: „I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu.” Mt 4,23 (BW).

Uzdrowienie z choroby fizycznej nie jest najważniejszym darem, jaki Bóg nam oferuje. Biblia mówi: „I oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego: Ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje.” Mt 9,2 (BW).

Bóg leczy choroby ciała, dlatego, że chce nas uzdrowić duchowo. Biblia mówi: „Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy — rzekł do sparaliżowanego: Wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego!” Mt 9,6 (BW).

Chrystus, który umarł za nasze grzechy, leczy nasze duchowe choroby. Biblia mówi: „Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.” Iz 53,4-5 (BW).

Cuda uzdrowień były ważnym świadectwem Bożego prowadzenia w służbie wczesnego Kościoła. Biblia mówi: „Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste i wszyscy oni zostali uzdrowieni.” Dz 5,16 (BW).

Cuda mogą być świadectwem Bożego działania ale musimy pamiętać, że Szatan również może dokonywać cudów. Biblia mówi: „A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego.” Ap 16,14 (BW).

Cuda nie zastąpią wiary i osobistych doświadczeń. Biblia mówi: „Rzekł mu Jezus: Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze; te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego.” J 20,29-31 (BW).

Przestrzeganie Bożych zasad i przykazań zapewnia dobre zdrowie. Biblia mówi: „Jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga twego, i czynić będziesz to, co prawe w oczach jego, i jeżeli zważać będziesz na przykazania jego, i strzec będziesz wszystkich przepisów jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, bom Ja, Pan, twój lekarz.” Rdz 15,26 (BW).

Bóg może uleczyć obłożnie chorych i umierających. Biblia mówi: „Posłał słowo swoje, aby ich uleczyć I wyratować ich od zagłady.” Ps 107,20 (BW).

Modlitwa pełna wiary, symbolizowana namaszczeniem oliwą, posiada moc uzdrawiania. Biblia mówi: „Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone.” Jk 5,14-15 (BW).

Aktualnie jesteś offline