Nowe przymierze

Czym jest nowe przymierze pomiędzy nami a Bogiem? Nowe przymierze jest ostatecznym zakończeniem ludzkiego buntu. Biblia mówi: „Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.” Jr 31,33 (BW).

Nowe przymierze zostało ustanowione poprzez śmierć Jezusa Chrystusa. Biblia mówi: „Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich, to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa.” Łk 22,20 (BW).

Dzięki nowemu przymierzu, przez Chrystusa, mamy zapewniony bezpośredni kontakt z Bogiem. Biblia mówi: „O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem!” Hbr 7,22 (BW).

Tylko dzięki nowemu przymierzu nasze grzechy mogą być przebaczone. Biblia mówi: „O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne.” Hbr 9,14-15 (BW).

Jakie obietnice zostały złożone przez ludzi przy ustanawianiu starego przymierza? Biblia mówi: „Przyszedł więc Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie prawa, lud zaś jednogłośnie odpowiedział, mówiąc: Wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy.” Wj 24,3 (BW).

Jakie obietnice zostały złożone przez Boga przy ustanawianiu nowego przymierza? Biblia mówi: „Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem.” Hbr 8,10 (BW).

Aktualnie jesteś offline