Szatan, jego wpływ na wierzących

Szatan to upadły anioł. Biblia mówi, że z nieba „...zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat”. Ap 12,9 (BW). Od tego momentu „...cały... świat leży w mocy Złego”. 1 J 5,19 (BT).

Jakub napisał do chrześcijan: „Jeżeli... ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga... Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was”. Jk 4,4.7 (BT).

Słowa te są dziwne szczególnie w odniesieniu do osób wierzących, które teoretycznie powinny być poddane Bogu, jednak skoro i apostoł Paweł ostrzegał: „Nie dawajcie diabłu przystępu”. Ef 4,27 (BW), oznacza to, że szatan w jakiś sposób je atakuje.

Zatem czy chrześcijanie mogą być kierowani niewłaściwym duchem? Kiedy Pan Jezus zapytał swoich uczniów: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Mt 16,15 (BT), pod natchnieniem Ducha Świętego „Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie”. Mt 16,16-17 (BT). Po jakimś czasie Chrystus zaczął „wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki”. Mt 16,21-23 (BT).

Piotr był osobą wierzącą, nie był zdemonizowany, wszak wcześniej przemawiał pod natchnieniem Ducha Świętego. Jednak tym razem poddał umysł diabłu, usłyszał więc szokujące słowa: „Idź precz ode mnie, szatanie! Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co Boskie, lecz o tym, co ludzkie”. Mt 16,23 (BW). Pan Jezus wyjaśnił Piotrowi, a przy okazji i nam, że jeśli skupimy się na tym, co ludzkie, dajemy szatanowi pole do działania. Biblia więc radzi: „Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom”. Rz 13,12-14 (BT).

Jako chrześcijanie możemy i nie możemy czuć się bezpieczni. Możemy czuć się bezpieczni, jeśli mamy głęboką więź z Chrystusem, ponieważ Bóg „pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie”. 2 Kor 2,14 (BT).

Z drugiej strony nie możemy czuć się bezpieczni, ponieważ możemy popaść w fałszywe poczucie bezpieczeństwa, wynikające z pewności, że szatan nic nam nie może zrobić, bo jesteśmy osobami wierzącymi, dlatego Jezus nauczał: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe”. Mt 26,41 (BW).

Szatan będzie nas zwodzić na różnych płaszczyznach, tak jak próbował zwieść Jezusa. Biblia mówi: „A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”. Mt 4,2-3 (BT). Na poziomie fizycznym szatan może koncentrować nas na potrzebach doczesnych, na trosce o byt, na gromadzeniu dóbr, choć Biblia naucza: „Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie… Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane”. Mt 6,25.33 (BW).

Kuszenie może też nastąpić na poziomie duchowym, a działanie szatana będzie zwiedzeniem „z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów”. 2 Tes 2,9 (BT), szczególnie „w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów”. 1 Tm 4,1 (BT). Gdy szatan kusił Jezusa, „wziął Go... do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. Mt 4,5-6 (BT). Jak zwykle nie powiedział całej prawdy, więc „Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”. Mt 4,7 (BT).

Trzecią płaszczyzną jest sfera psychiczna. Szatan kusi, byśmy coś lub kogoś postawili ponad Boga. Biblia mówi: „wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”. Mt 4,8-9 (BT).

Bez względu na to, na jakiej płaszczyźnie jesteśmy kuszeni, szatan ma nad nami władzę dopóty, dopóki nie przyjdziemy ze swoimi problemami do Jezusa. On z kolei ma władzę nad szatanem. Biblia mówi: „A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego... Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego! Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą”. Łk 4, 33. 35-36 (BT). „A Jezus, widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu: Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i nie wchodź więcej w niego!. A on krzyknął i wyszedł wśród gwałtownych wstrząsów. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy, tak że wielu mówiło: On umarł. Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał”. Mk 9,25-27 (BT).

Nie jesteśmy w stanie sami z siebie przeciwstawić się demonom. A jednak Jakub napisał: „przeciwstawiajcie się... diabłu”. Jk 4,7 (BT). Jak to robić? Biblia mówi: „Chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia, dla Boga twierdz warownych. Udaremniamy ukryte knowania i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga i wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi”. 2 Kor 10,3-5 (BT).

Z powyższego wersetu wynika, że jesteśmy zaopatrzeni w oręż bojowania. Biblia mówi: „Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże... Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu!”. Ef 6,14-18 (BT).

Ponadto nasze myśli, nasz umysł „poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi”. 2 Kor 10,5 (BT). Jest to bardzo ważna strategia przeciw szatanowi, Biblia bowiem mówi: „Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła”. 1 J 3,8 (BT).

„Bądźcie... poddani Bogu”. Jk 4,7 (BT). Poddanie się komuś związane jest z posłuszeństwem i pokorą. Taką postawę prezentował Józef, sprzedany przez braci syn Jakuba, który swoje myśli i pragnienia poddał Bogu. Gdy więc żona jego pana namawiała go do współżycia z nią, „On jednak nie zgodził się i odpowiedział żonie swego pana:… On sam nie ma w swym domu większej władzy niż ja i niczego mi nie wzbrania, wyjąwszy ciebie, ponieważ jesteś jego żoną. Jakże więc mógłbym uczynić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? I mimo że go namawiała codziennie, nie usłuchał jej i nie chciał położyć się przy niej, aby z nią żyć”. Rdz 39,8-10 (BT).

Poddanie się Bogu oznacza rezygnację z własnych pragnień, dążeń, zachcianek i planów. „Zamiast tego powinniście mówić: Jeżeli Pan zechce i będziemy żyli, zrobimy to lub owo”. Jk 4,15 (BT). To postawa całkowitej zależności od Boga, w której „Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!”. Łk 22,42 (BT).

Przeciwstawić się demonom można dzięki krwi Baranka. Biblia mówi: „A oni (lud Boży) zwyciężyli go (szatana) przez krew Baranka”. Ap 12,11 (BW), tak jak krew baranka uratowała Izraelitów w Egipcie: „I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu… Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej...”. Wj 12,7.13 (BT). Przeciwstawić się upadłym aniołom można „przez słowo świadectwa swojego…”. Ap 12,11 (BW), gdyż „musi być głoszona Ewangelia wszystkim narodom”. Mk 13,10 (BT). „Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu”. Rz 10,9-10 (BW).

Podsumowanie.

Wszyscy ludzie, również wierzący, są „...pod panowaniem grzechu”. Rz 3,9 (BT). Demony wykorzystują każdą okazję, by zapanować nad nami, jednak nie mogą zwyciężyć człowieka, którego serce polega na Bogu. Dlatego Biblia mówi: „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu!”. 1 P 5,8-9 (BT). „Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym”. 1 P 1,5 (BT).

Aktualnie jesteś offline