Stworzenie

Czego Bóg uczy nas o stworzeniu? Bóg jest Stwórcą. Biblia mówi: „Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.” Rdz 1,1 (BW).

Bóg objawia się nam przez wszystkie dzieła, które stworzył. Biblia mówi: „Niebiosa opowiadają chwałę Boga, A firmament głosi dzieło rąk jego.” Ps 19,2 (BW).

Stworzony przez Boga świat jest świadectwem Jego istnienia. Biblia mówi: „To bowiem, co można wiedzieć o Bogu, zostało im objawione. Sam Bóg przecież im to objawił. Poprzez to bowiem, co zostało stworzone, gdy świat zaczął istnieć, poznaje się to, co w Nim niewidzialne, łącznie z Jego odwieczną mocą i Bóstwem. Tak więc nie mają już żadnej wymówki.” Rz 1,19-20 (BWP).

Bóg stworzył świat przez Swoje Słowo. Biblia mówi: „Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, A tchnieniem ust jego całe wojsko ich... Bo On rzekł — i stało się, On rozkazał — i stanęło.” Ps 33,6;9 (BW).

Bóg stworzył świat w ciągu sześciu dni. Biblia mówi: „Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.” Wj 20,11 (BW).

Przez kogo Bóg stworzył wszystkie rzeczy? Biblia mówi: „Gdyż w Nim zostało stworzone wszystko: i to, co w niebie, i to, co na ziemi; i to, co widzialne, i to, co niewidzialne; i Trony, i Panowania, i Zwierzchności, i Władze. Bóg stworzył wszystko przez Niego i dla Niego.” Kol 1,16 (BWP) „Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.” J 1,3 (BT).

W jakim celu Bóg stworzył Ziemię? Biblia mówi: „Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios — On jest Bogiem — który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył: Ja jestem Pan, a nie ma innego.” Iz 45,18 (BW).

W jaki sposób Bóg stworzył mieszkańców Ziemi? Biblia mówi: „Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą... Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka.” Rdz 2,7;21-22 (BW).

Na czyje podobieństwo został stworzony człowiek? Biblia mówi: „I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.” Rdz 1,27 (BW).

Jaką pozycję Bóg wyznaczył człowiekowi? Biblia mówi: „Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi.” Rdz 1,26 (BW) „Gdy patrzę na niebo, dzieło Twoich palców, na księżyc i na gwiazdy, które uczyniłeś, (wtedy pytam): kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz, kim syn człowieczy, że Cię tak obchodzi? Uczyniłeś go tylko nieco mniejszym od Boga, obdarzyłeś go wspaniałością i chwałą. I dałeś mu władzę nad dziełami rąk Twoich, wszystko złożyłeś u jego stóp” Ps 8,4-7 (BWP).

Aktualnie jesteś offline