Śmiertelny wirus

Wirusy są bezwzględnymi pasożytami wewnątrzkomórkowymi wywołującymi nierzadko śmiertelne choroby jak choćby wirus HIV wywołujący AIDS czy wirus SARS-CoV-2 powodujący COVID-19. Jednak jest wewnątrz nas inny, „śmiertelny wirus”, „wirus pożądania” wywołujący „chorobę” zwaną grzechem. Biblia mówi: „To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. Jk 1,14-15 (BT).

I „choruje” każdy człowiek, bez wyjątku, Biblia nie daje nam żadnych co do tego złudzeń. Mówi ona: „wszyscy... zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”. Rz 3,23 (BT).

Czy dla „chorujących na chorobę zwaną grzechem” jest jakaś rada? Na szczęście jest! Biblia mówi: „Wszystko... co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara”. 1 J 5,4 (BT). Dlatego Jezus, uzdrawiając, mówił: „...Idź, wiara twoja uzdrowiła cię...”. Mk 10,52 (BW); „...Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju...”. Mk 5,34 (BT); „...Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. Łk 17,19 (BT).

Jeżeli pozwolimy, aby „wirus” swobodnie rozwijał się w nas, to nasz stan duchowy będzie się stale pogarszał. Jednak dzięki wierze, dzięki przyjęciu ofiary Jezusa, który jako jedyny Lekarz może nam pomóc, mamy szansę na uleczenie, gdyż „On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości – Krwią Jego zostaliście uzdrowieni”. 1 P 2,24 (BT).

„Abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości”, musimy być czujni, gdyż „cały... świat leży w mocy Złego”. 1 J 5,19 (BT). On potrafi „zawirusować” nasze serca i myśli, „Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata”. 1 J 2,16 (BT).

Ludzie „zarażeni śmiertelnym wirusem”, „znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce… Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości; potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym, co złe – pomysłowi, rodzicom nieposłuszni, bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości”. Rz 1,21.29-31 (BT).

To ciężkie „objawy”, a „Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować”. Rdz 4,7 (BT).

„Panowanie” polega na strzeżeniu serca, „Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, cudzołóstwa, nierząd, zabójstwa; Kradzieże, chciwość, niegodziwość, podstęp, wyuzdanie, oko złe, bluźnierstwo, pycha, głupota. Całe to zło pochodzi z wnętrza i kala człowieka”. Mk 7,21-23 (UBG). Dlatego nasze serca potrzebują stałego oczyszczania z „wirusów”, módlmy się więc do Pana: „Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, A ducha prawego odnów we mnie!”. Ps 51,12 (BW).

Rozprzestrzenianie się wirusów zwykle odbywa się w wyniku dość bliskich kontaktów źródła zakażenia z potencjalnymi gospodarzami, dlatego „Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła”. 1 Tes 5,22 (BT). Strońmy od ludzi, którzy „Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy...”. 2 Tm 3,5 (BT). „Niech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie...”. Hbr 13,5 (BW). I „Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo”. Rz 13,8 (BT). Znoście też „...jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy!”. Kol 3,13 (BT).

Tak jak pewne wirusy wykazują zdolność bardzo szybkiej adaptacji do dotychczas odpornego na nie gospodarza, tak szatan dostosowuje swoje metody zwodzenia do naszych słabości, zainteresowań czy nawet zmieniającej się technologii, dlatego Biblia mówi: „Obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi”. 2 Kor 11,3 (BW).

Jeżeli odwrócimy się od szczerego oddania się Chrystusowi, „śmiertelny wirus” zbierze swoje żniwo, „Jeżeli bowiem uciekają od zgnilizny świata przez poznanie Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, a potem oddając się jej ponownie, zostają pokonani, to koniec ich jest gorszy od początków”. 2 P 2,20 (BT).

Podsumowanie. Biblia mówi, że jest sposób na profilaktykę lub na pozbycie się „śmiertelnego wirusa”: „Jeżeli... ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia”. Rz 10,9-10 (BT).

Wierzmy więc głęboko, przyjmujmy „... naukę z całą gorliwością i codziennie (badajmy) Pisma, czy istotnie tak jest”. Dz 17,11 (BT). Nadto „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle”. Mt 10,28 (BT).

Aktualnie jesteś offline