Rozrywka

Oto zasady, którymi powinniśmy kierować się przy wyborze jakiejkolwiek rozrywki: książek, muzyki, programów telewizyjnych czy filmów w kinie. Biblia mówi: „Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały.” Flp 4,8 (BW).

Nie bierz udziału w nieodpowiednich zabawach. Biblia mówi: „Ku temu, co niegodziwe, nie zwrócę moich oczu, nienawidzę wszystkiego, co grzeszne, nic takiego nigdy do mnie nie przylgnie” Ps 101,3 (BW).

Nie możesz czerpać radości z grzesznych rozrywek tego świata i jednocześnie być przyjacielem Boga. Biblia mówi: „Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.” Jk 4,4 (BW).

Jakie są niektóre z grzesznych przyjemności tego świata? Biblia mówi: „Wiadomo przecież powszechnie, jakie to uczynki wywodzą się z pożądliwości ciała: nierząd, nieczystość, wszelkie wyuzdanie, bałwochwalstwo i czary, nienawiść jednych do drugich, spory, zawiści, brak opanowania, pycha, niezgoda, ... pijaństwo, hulatyki i tym podobne. Otóż ostrzegam was tak samo stanowczo, jak już to kiedyś czyniłem: nikt z tych, którzy dopuszczają się tych występków, nie otrzyma w nagrodę królestwa Bożego.” Ga 5,19-21 (BWP).

Oto kolejna opinia na temat przyjemności i rozrywek tego świata, którą znajdziemy w Biblii. Biblia mówi: „Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie, bo kto miłuje świat, w tym nie ma miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest w świecie — pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, wynoszenie się z powodu rzeczy doczesnych — pochodzi nie od Ojca, lecz od tego świata. Tymczasem świat przemija razem ze swymi pożądliwościami; ten zaś, kto wypełnia wolę Bożą, ostoi się na wieczność.” 1 J 2,15-17 (BWP).

Bóg pragnie abyśmy żyli pobożnie i zgodnie z Duchem Chrystusowym. Biblia mówi: „I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu.” Kol 3,17 (BW). „Ukazała się bowiem łaska Boga... Ona to zachęca nas, byśmy się wyrzekli bezbożności i ulegania światowym żądzom, a rozpoczęli żyć na tym świecie rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie”. Tt 2,11-12 (BW).

Aktualnie jesteś offline