Nieśmiertelność

Nieśmiertelność w znaczeniu wiecznie żyjący przypisana jest tylko Panu Bogu. Biblia mówi: „Jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen”. 1 Tm 6,16 (BW). „I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy”. Rz 1,23 (BW).

Nieśmiertelność jest darem Boga dla zbawionych. Biblia mówi: „Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, i nieśmiertelności, da żywot wieczny”. Rz 2,7 (BT). Odrzucając ten Boży dar, odrzucamy też nieśmiertelność.

W całym Piśmie Świętym słowo „nieśmiertelność” odnosi się do dwóch sytuacji – po pierwsze, gdy mowa jest, że tylko Bóg posiada nieśmiertelność (1Tm 6,16; Rz 1,23); po drugie, gdy Biblia zapewnia, że nieśmiertelność stanie się udziałem wierzących: „W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby – zabrzmi bowiem trąba – umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność”. 1Kor 15,53-54 (BT).

Biblia mówi, że podstawą otrzymania daru nieśmiertelności jest uznanie Chrystusa za swojego Zbawiciela: „A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne”. 1 J,5,11-12 (BT).

Dzięki temu, że „jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują”. Hbr 9,27-28 (BT). Ponieważ „przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię”, dlatego ważne jest, abyśmy „wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego”. J 20,31 (BT).

O jakim życiu mowa? Obecny świat skończy się, a wraz z jego końcem nastanie dla zbawionych wspaniała wieczność, Bóg przygotował bowiem wszystko nowe i doskonałe: „Oto Ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu”. Iz 65,17 (BT). „I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już /odtąd/ nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły”. Ap 21,4 (BT).

Nieśmiertelność nie dotyczy sfery duchowej, ale realnego, fizycznego życia na nowej Ziemi. Wszyscy zbawieni otrzymają też przemienione, choć materialne ciała: „Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni”. 1 Kor 15,50-51 (BT), ponieważ Pan Jezus „przekształci nasze ciało poniżone, na podobne do swego chwalebnego ciała”. Flp 3,21 (BT).

Skąd wiemy, że otrzymamy materialne ciała? Wiemy to, ponieważ Chrystus wyjaśnił tę kwestię uczniom w dniu ukazania się im po Swoim zmartwychwstaniu: „Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich”. Łk 24,38-43 (BT). Ponadto zapewnił ich w czasie ostatniej wieczerzy: „powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego”. Mt 26,29 (BT). A wcześniej prorokował Izajasz: „Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win”. Iz 25,6 (BT). Wszyscy przemienieni, „Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka”. Ap 19,9 (BT), będą jeść i pić mając nowe ciała, nie będą więc duchami.

W oczekiwaniu na dar nieśmiertelności, zmarli będą „spać w prochu ziemi”. Biblia mówi: „A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie”. Dn 12,2 (BW). Pan Jezus przecież obiecał: „Z ręki grobu wybawię ich, od śmierci wykupię ich…”. Oz 13,14 (BG), „Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni”. 1 Kor 15,22 (BW). Zatem „Nadchodzi... godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia”. J 5,28-29 (BT).

Dzień zmartwychwstania będzie więc dniem otrzymania daru nieśmiertelności. Biblia mówi: „A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć”. 1 Kor 15,54 (BT). Pan Zastępów „raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę od swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł”. Iz 25,6 (BT).

Zwróćmy jeszcze raz uwagę na bardzo ważną kwestię – nieśmiertelność jest warunkowa! Biblia mówi bowiem, że „wielu jest powołanych, lecz mało wybranych”. Mt 22,14 (BT). O jakich zatem warunkach mowa? Czerpiąc ze Starego Testamentu, rzecz można ująć następująco: mamy „pilnie strzec... wszystkich (Bożych) poleceń... miłując... Boga, postępując według wszystkich Jego dróg i Jego się trzymając”. Pwt 11,22 (BT). Nowy Testament mówi o tym samym: musimy poznać naszego Pana i Jego wolę, a następnie stosować się do niej. A „Taka... jest wola Boża, którą objawiono nam od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci”. 1 J 3,11.14 (BT). „A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym”. J 6,40 (BW).

Podsumowanie. Biblia mówi: „żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego”. 1 J 5,11 (BW). Nieśmiertelność jest więc Bożym darem dla tych, którzy „po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego – życie wieczne. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Rz 6,22-23 (BT). Pragnąc daru nieśmiertelności, powinniśmy zastosować się do rady Chrystusa: „Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie”. Łk 9,23 (BW). „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki”. J 8,51 (BT).

Aktualnie jesteś offline