Głos Boży

Dlaczego należy słuchać Bożego głosu? By poznać Boga, Jego prawa i plany. Biblia mówi: „Synu mój! Jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga”. Prz 2,1-2.5 (BW). „Takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela w owych dniach, mówi Pan. Dam prawo moje w ich myśli, a na sercach ich wypiszę je, wszyscy Mnie poznają, od małego aż do wielkiego”. Hbr 8,9.11 (BT). Prośmy więc Pana o mądrość rozpoznawania Jego głosu, gdyż „Treścią mądrości jest bojaźń Pańska, rozsądkiem – poznanie Świętego”. Prz 9,10 (BT).

Idąc za głosem Bożym, nigdy nie zboczymy z właściwej drogi. Biblia mówi: „Wiem, Panie, że nie człowiek wyznacza swą drogę, i nie w jego mocy leży kierować swoimi krokami, gdy idzie”. Jr 10,23 (BT). „A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu: To jest droga, którą macie chodzić!”. Iz 30,21 (BW). Aby słyszeć Boży głos, należy go znać. Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną”. J 10,27 (BT). „Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną do niego, ponieważ nie znają głosu obcych”. J 10,5 (BW). „Starajcie się więc czynić tak, jak rozkazał wam Pan, wasz Bóg. Nie zbaczajcie ani w prawo, ani w lewo”. Pwt 5,32 (BW).

Dobrze jest słuchać głosu Pana z powodu licznych błogosławieństw. Biblia mówi: „Bo nic nie powiedziałem ani nie nakazałem waszym przodkom, gdy wyprowadzałem ich z Egiptu, co do ofiar całopalnych i krwawych, lecz dałem im tylko przykazanie: Słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem, wy zaś będziecie Mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą wam rozkażę, aby się wam dobrze powodziło”. Jr 7,22-23 (BT). „Pan, Bóg twój, poszczęści tobie w każdym poczynaniu twej ręki, jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, przestrzegając jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; jeśli wrócisz do Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej swej duszy”. Pwt 30,9-10 (BT). „Pokolenie prawych będzie błogosławione”. Ps 112,2 (BW). Z powodu słuchania głosu Boga, Abraham otrzymał obietnicę bardzo ważną i dla współcześnie wierzących: „W potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego”. Rdz 22,18 (BW). Jak widać, warto wsłuchiwać się w Boży głos i podążać za nim, gdyż może to być początkiem nowej drogi w życiu każdego człowieka.

Przez słuchanie rodzi się wiara. Biblia mówi: „Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy”. Rz 10,14.17 (BT). „Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe”. Rz 10,17 (BT). „I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym; lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli”. Hbr 4,2 (BW).

I uczymy się doskonałej miłości. Biblia mówi: „Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów”. 1 P 4,8 (BT). „Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim”. 1 J 4,8.16 (BW).

Głos Boży jest wsparciem w działaniu. Biblia mówi: „Pan jest z tobą. Idź z tą siłą, jaką posiadasz”. Sdz 6,14 (BT). Noe budował arkę, ponieważ Bóg tak mu nakazał. Abram wyszedł z Ur Chaldejskiego wezwany głosem Pana. Na ten sam głos zareagował Mojżesz i wyprowadził Izraelitów z Egiptu. Jozue zdobył Jerycho bez walki, ponieważ zastosował się do wskazówek Boga. Gedeon zwyciężył w wojnie, słuchając poleceń Pana Boga. Mężowie ci znali głos swojego Pana i słuchali go. „Polecenie to bowiem, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić”. Pwt 30,11.14 (BT).

W Bożym głosie brzmi zachęta do ufności. Biblia mówi: „Chcę cię dziś pouczyć o twojej drodze, abyś swoją ufność pokładał w Panu”. Prz 22,19 (BW). „Tylko bądź mężny i mocny, przestrzegając wypełniania całego Prawa. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby się okazała twoja roztropność we wszystkich przedsięwzięciach. Niech ta Księga Prawa będzie zawsze na twych ustach: rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie ci się i okaże się twoja roztropność. Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz”. Joz 1,7-9 (BT). „Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan”. Jr 17,7 (BW). „Tyś bowiem nadzieją moją, Panie, Boże, Tyś ufnością moją od młodości mojej”. Ps 71,5 (BW).

Kierowanie się słowami Pana prowadzi do rozwagi w mowie i działaniu. Biblia mówi: „Rzeczą człowieka są rozważania serca, lecz od Pana pochodzi odpowiedź języka”. Prz 16,1 (BW). „Jestem roztropniejszy od starszych, bo strzegę przykazań Twoich!”. Ps 119,100 (BW). „Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić”. 1 P 4,7 (BT). „Roztropny robi wszystko rozważnie”. Prz 13,16 (BW). „Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając; a na pewno ją otrzyma”. Jk 1,5 (BT).

Najważniejszy powód słuchania to zbawienie. Ale zbawienie w nowym znaczeniu. Izraelici byli bowiem przekonani, że Bóg zbawia, czyli ratuje ich z bezpośrednich problemów i zagrożeń, a nagrodą za posłuszeństwo są ogłoszone w ST ziemskie błogosławieństwa. Pan Jezus starał się zmienić ich spojrzenie na tę kwestię. To, co do tej pory było ziemskie, miało mieć wymiar duchowy. Biblia mówi: „O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi”. Kol 3,2 (BW). „Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie”. J 4,24 (BW). Była to nowa myśl dla uczniów Pana Jezusa. Pytali: „Opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą; cóż za to mieć będziemy?". Mt 19,27 (BW). Oto odpowiedź Chrystusa: „Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił domy albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny". Mt 19,28-29 (BW). „Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli”. Łk 10,23-24 (BT).

W jaki sposób przemawia do nas Pan Bóg dzisiaj? Biblia mówi: „Gdy Pan Bóg przemówi, któż nie będzie prorokować?”. Am 3,8 (BT). „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna”. Hbr 1,1-2 (BT). W Piśmie Świętym wymienionych jest wielu mężów Bożych, sędziów, proroków i prorokiń. Wszyscy oni przekazywali słowo od Pana Boga. Przez ich usta Pan Bóg obiecał: „Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz; umocnię moje spojrzenie na tobie”. Ps 32,8 (BT). Współcześnie, wszystkie te pouczenia, prawa, nakazy i proroctwa oraz poselstwo Pana Jezusa, apostołów i uczniów zawarte są w Biblii. To głównie z niej czerpiemy mądrość Bożą na każdy temat.

Dzisiaj Pan Bóg również przemawia do wierzących w czasie osobistych rozmów. Rozmowy te, to modlitwy. Biblia mówi: „Ty wysłuchujesz modlitwy, do ciebie przychodzi wszelki człowiek”. Ps 65,3 (BW). „Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze”. Mk 11,24.25 (BT). „Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego”. Jk 5,16 (BT).

Podsumowanie. Pan Jezus powiedział: „Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do Mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom: wkopał się głęboko i fundament założył na skale. Gdy przyszła powódź, potok wezbrany uderzył w ten dom, ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany”. Łk 6,47-48 (BT).

Aktualnie jesteś offline