Dary

Darami nazywamy to, co komuś ofiarowujemy. Oczywiście największą wartość mają niespodzianki i dary „z serca”, gdyż „Dar potajemny uśmierza gniew, a złość największą – podarek w zanadrzu”. Prz 21,14 (BT).

Nasze dobrowolne dary cieszą Boga. Biblia mówi: „Każdy mężczyzna i każda kobieta z Izraela, których pobudziło serce, składali się na wszelkie dzieło, jakie Pan nakazał Mojżeszowi wykonać, i przynosili dobrowolne dary dla Pana”. Wj 35,29 (BW). Jeśli więc zdecydujemy się na składanie darów, róbmy to z radością, „Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje”. 2 Kor 9,7 (BW).

Nasza hojność cieszy Boga. Biblia mówi: „A niektórzy z naczelników rodów, doszedłszy do domu Pańskiego w Jeruzalemie, złożyli dla domu Bożego dobrowolne dary, aby można go było postawić na dawnym jego miejscu. Według swojej możności dali na fundusz odbudowy sześćdziesiąt jeden tysięcy drachm w złocie, pięć tysięcy min w srebrze i sto szat kapłańskich”. Ez 2,68-69 (BW).

Nasze dary są wyrazem wdzięczności Bogu za Jego błogosławieństwa. „Niechaj składają ofiary dziękczynne, Niech z radością opowiadają o czynach jego!” Ps 107,22 (BW).

Bóg błogosławi tym, którzy mając niewiele, dzielą się z innymi i składają szczodre dary. Biblia mówi: „A powiadamiamy was, bracia, o łasce Bożej, okazanej zborom macedońskim, iż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności”. 2 Kor 8,1-2 (BW).

Poprzez składanie darów oddajemy Bogu cześć. Biblia mówi: „I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę”. Mt 2,11 (BW).

Każdy powinien dawać tyle, na ile go stać. Biblia mówi: „Jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. Nie chodzi bowiem o to, by inni mieli ulgę, a wy obciążenie, lecz chodzi o równość; W obecnym czasie niech wasz nadmiar wyrówna ich niedostatek, by i ich nadmiar służył na pokrycie waszego niedostatku, ażeby była równość”. 2 Kor 8,12-14 (BW).

Wiele wymaga się od tych, którym wiele dano. Biblia mówi: „...Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać”. Łk 12,48 (BW).

Bóg błogosławi tym, którzy oddają dziesięciny i składają dary. Biblia mówi: „Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie! Lecz wy pytacie: W czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach... Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, i w ten sposób wystawcie mnie na próbę! – Mówi Pan Zastępów – czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę”. Ml 3,8.10 (BW).

Kto hojnie daje, wiele otrzyma. Biblia mówi: „Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”. Łk 6,38 (BT).

Boże pojęcie wielkości daru jest zupełnie różne od ludzkiego. Dary dawane z potrzeby serca są tymi największymi tak, jak grosz pewnej wdowy. Biblia mówi:: „Potem usiadł (Jezus) naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”. Mk 12,41-44 (BT).

Podsumowanie. Biblia mówi: „Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać”. Dz 20,35 (BW). Każdy składany dar powinien sprawiać nam radość, ale przede wszystkim powinien być czymś szczególnym dla obdarowanego. Ludziom Bóg dał najwspanialszy, z serca płynący dar: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”. J 3,16 (BW). Czy również człowiek może Bogu dać coś szczególnego, wartościowego? Tak! Biblia mówi: „A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej”. Rz 12,1 (BT).

Aktualnie jesteś offline