Biblijne obietnice

Bóg zawsze dotrzymuje obietnic, które nam daje. Biblia mówi: „Albowiem Syn Boży Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był równocześnie «Tak» i «Nie», lecz w nim było tylko «Tak». Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje «Tak»; dlatego też przez niego mówimy «Amen» ku chwale Bożej.” 2 Kor 1,19-20 (BW).

Bóg nigdy nie cofa i nie zmienia Swoich obietnic. Biblia mówi: „Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę.” Hbr 10,23 (BW). „Ale łaski mojej nie odmówię mu, Ani też nie złamię wierności mojej.” Ps 89,34 (BW).

Boże obietnice są niezawodne. Biblia mówi: „A oto ja idę dziś drogą całej ziemi; poznajcie tedy całym swoim sercem i całą swoją duszą, że nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał wam Pan, Bóg wasz; wszystkie się wam wypełniły, a nie zawiodło z nich żadne słowo.” Joz 23,14 (BW).

Bóg obiecał nam wieczne życie. Biblia mówi: „A obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny” 1 J 2,25 (BW).

Bóg dokonuje rzeczy, które ludziom wydają się niemożliwe do zrobienia. Biblia mówi: „On zaś rzekł: Co niemożliwego jest u ludzi, możliwe jest u Boga.” Łk 18,27 (BW).

Obiecano nam nowe serca i nowe pragnienia. Biblia mówi: „I dam wam serce nowe i tchnę w was nowego ducha. Zabiorę wam wasze serca kamienne i włożę w was serca z żywego ciała.” Ez 36,26 (BWP).

Bóg obiecał nam odpuszczenie grzechów. Biblia mówi: „Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.” 1 J 1,9 (BW). Obiecał nam także nowy charakter, który jest owocem Ducha Świętego. Biblia mówi: „Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość...” Ga 5,22-23 (BW).

Bóg obiecał chronić nas przed troskami i obawami. Biblia mówi: „Szukałem Pana i odpowiedział mi, I uchronił mnie od wszystkich obaw moich.” Ps 34,5 (BW).

Bóg obiecał wybawienie dla naszych dzieci. Biblia mówi: „...Ja rozprawię się z twoimi przeciwnikami i Ja wybawię twoich synów.” Iz 49,25 (BW).

Jedną z Bożych obietnic jest dar Ducha Świętego. Biblia mówi: „Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.” Łk 11,13 (BW).

Wszystkie nasze potrzeby będą zaspokojone. Biblia mówi: „A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.” Flp 4,19 (BW).

Bóg nie odmówi nam żadnej dobrej rzeczy. Biblia mówi: „Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, Łaski i chwały udziela Pan, Nie odmawia tego, co dobre, tym, Którzy żyją w niewinności.” Ps 84,12 (BW).

On obiecał nam mądrość. Biblia mówi: “A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana.” Jk 1,5 (BW).

Bóg obiecał pokój tym, którzy dochowują Mu wierności. Biblia mówi: „Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał.” Iz 26,3 (BW).

Bóg obiecał nam ochronę przed pokusami. Biblia mówi: „Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść.” 1 Kor 10,13 (BW).

Bóg obiecał nam zdrowie i uleczenie ran. Biblia mówi: „Albowiem przywrócę ci zdrowie i z ran ciebie uleczę...” Jr 30,17 (BT).

Według Bożych obietnic mamy zapewnioną ochronę przed nieszczęściami i wszelkim złem. Biblia mówi: „Żadne nieszczęście na ciebie nie spadnie, nic nie zagraża twemu namiotowi.” Ps 91,10 (BWP).

Jezus obiecał, że umarli powstaną do nowego życia. Biblia mówi: „Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd.” J 5,28-29 (BW).

Chrystus obiecał, że przyjdzie znowu i weźmie nas do Siebie. Biblia mówi: „W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.” J 14,2-3 (BW).

Bóg obiecał, że zniszczy śmierć, ból i cierpienia. Biblia mówi: „I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.” Ap 21,4 (BW).

Aktualnie jesteś offline