Bieda

Choć w Starym Testamencie, licząc na doczesne bogactwa, mówiono: „Bójcie się Pana, święci Jego, gdyż bogobojni nie doświadczają biedy”. Ps 34 (BT), choć „Bogactwo zyskuje wielu [[przyjaciół|przyjazn]], (a) biednego opuszcza najbliższy”. Prz 19,4 (BT), to Biblia mówi: Więcej wart biedak, co żyje uczciwie, niż głupiec o ustach kłamliwych”. Prz 19,1 (BT). Co więcej, mówi także: „Chcecie udaremnić zamiar biedaka: lecz Pan jest jego ucieczką”. Ps 14,6 (BT). Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał, i wybawił ze wszystkich ucisków”. Ps 34,7 (BT).

Mimo że bogactwo utożsamiano z Bożym błogosławieństwem, Biblia mówi, że tak bogaty, jak i biedny wobec Boga są równi: „Spotykają się bogacz i nędzarz – Pan obydwu jest Stwórcą”. Prz 22,2 (BT) i od Niego zależni: „Spotyka się biedny z ciemięzcą, Pan obydwu oczy oświeca”. Prz 29,13 (BT).

Stary Testament ukazuje dwie grupy biednych ludzi – tych, którzy są nimi na skutek lenistwa, niedbałości czy niekarności i tych, których doprowadziła do tego sytuacja społeczno-ekonomiczna.

O pierwszych Biblia mówi: „Do mrówki się udaj, leniwcze, patrz na jej drogi – bądź mądry: nie znajdziesz u niej zwierzchnika ni stróża żadnego, ni pana, a w lecie gromadzi swą żywność i zbiera swój pokarm we żniwa. Jak długo, leniwcze, chcesz leżeć? A kiedyż ze snu powstaniesz? Trochę snu i trochę drzemania, trochę założenia rąk, aby zasnąć: a przyjdzie na ciebie nędza jak włóczęga i niedostatek – jak biedak żebrzący”. Prz 6,6-11 (BT). „Lenistwo pogrąża w ospałość, głód cierpi dusza niedbała”. Prz 19,15 (BT). „Każdy trud przynosi [[zyski|zysk]], gadulstwo – jedynie biedę”. Prz 14,23 (BT). „W biedzie jest i hańbie, kto gardzi karnością, we czci zaś – kto strzeże upomnień”. Prz 13,18 (BT). „Zamiary pracowitego [przynoszą] zysk, a wszystkich śpieszących się – biedę”. Prz 21,5 (BT).

Ci drudzy, z powodów od nich niezależnych, stali się ubogimi, ale ponieważ wykazali się bojaźnią Bożą i właściwą postawą, np.: „Lepiej mieć mało – z bojaźnią Pańską niż z niepokojem – wielkie bogactwo. Lepsze jest trochę [[jarzyn|dieta]] z miłością niż tłusty wół z nienawiścią”. Prz 15,16.17 (BT), zostali objęci przez Pana szczególną opieką. Biblia mówi: „Ty widzisz trud i boleść, patrzysz, by je wziąć w swoje ręce. Tobie się biedny poleca, Tyś opiekunem sieroty!”. Ps 10,14 (BT). „Sierotę ratuje od miecza, biedaka – z przemocy mocarza, ubogi się karmi nadzieją, bo nieprawość zamyka swe usta”. Hi 5,15.16 (BT).

Jaka jest nadzieja ludzi biednych? Biblia mówi: „Pan uboży i wzbogaca, poniża i wywyższa. Z pyłu podnosi biedaka, z barłogu dźwiga nędzarza, by go wśród możnych posadzić, by dać mu tron zaszczytny”. 1 Sm 2,7.8 (BT).

Pan nie tylko sam troszczy się o biednych, ale nakazał ludziom, by bronili ich praw i pełnili uczynki miłosierdzia względem nich. Biblia mówi: Nie będziesz niesprawiedliwie gnębił najemnika ubogiego i nędznego, czy to będzie brat twój, czy obcy, o ile jest w twoim kraju, w twoich murach. Tegoż dnia oddasz mu zapłatę, nie pozwolisz zajść nad nią słońcu, gdyż jest on biedny i całym sercem jej pragnie; by nie wzywał Pana przeciw tobie, a to by cię obciążyło grzechem”. Pwt 24,14.15 (BT). Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się gniew mój… Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek. Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśliby się on żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy”. Wj 22,21-26 (BT). Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata”. Jk 1,27 (BT).

Kościół powinien pomagać biednym, którzy nie mają żadnej rodziny. Biblia mówi: „Jeśli kto z wiernych ma w swej rodzinie wdowy, niech je wspomaga, aby zbór nie był obciążony i mógł wspierać te, które rzeczywiście są wdowami”. 1 Tm 5,16 (BW). „Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać”. Ga 2,10 (BW). „Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne, i sprzedawali posiadłości i mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba”. Dz 2,44.45 (BT).

Pomagając biednym, oddajemy Bogu cześć. Biblia mówi: „Kto gnębi nędzarza, lży jego Stwórcę; lecz czci go ten, kto lituje się nad biednym”. Prz 14,31 (BW).

Ostrzeżenie! Nie wolno ignorować potrzebujących. Biblia mówi: Kto zatyka ucho na krzyk ubogiego, nie będzie wysłuchany, gdy sam wołać będzie”. Prz 21,13 (BW). „Kto daje ubogim – nie zazna biedy; kto na nich zamyka oczy, zbierze wiele przekleństw”. Prz 28,27 (BT). „Nie okradaj nędzarza, ponieważ jest nędzarzem, nie uciskaj w bramie biednego, bo Pan rzecznikiem ich sprawy, wydrze On życie tym, co ich krzywdzą”. Prz 22,22.23 (BT).

Natomiast tym, którzy pomagają biednym, Bóg obiecuje szczególne nagrody. Biblia mówi: „…podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi; twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: Oto jestem! …gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe, i Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach, i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę, i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają”. Iz 58,7-11 (BW). „Błogosławiony ten, który zważa na biednego, Wyratuje go Pan w czasie niedoli!”. Ps 41,1 (BW), „Pożycza [samemu] Panu – kto dla biednych życzliwy, za dobrodziejstwo On mu nagrodzi”. Prz 19,17 (BT).

Podsumowanie. Bieda to brak wystarczających środków materialnych, o czym napisaliśmy wyżej. Napisaliśmy też, że uchylanie się od pomocy potrzebującym jest grzechem, Biblia bowiem mówi: Występny, co biednych uciska…”. Prz 28,3 (BT). Jednak Biblia mówi o jeszcze innym rodzaju biedy, o brakach wartości duchowych: Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! Ty bowiem mówisz: Jestem bogaty i wzbogaciłem się, i niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny i ślepy, i nagi”. Ap 3,15.17 (BT). Ludzie letni są przekonani, że ich uczynki i praktyki religijne, w wystarczający sposób spełniają oczekiwania Boże. A tak naprawdę brak im gorliwości dla Jego spraw. Jezus o nich mówi: „Skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust”. Ap 3,16 (BT).

Ludziom tym Chrystus uzmysławia, że są duchowo nadzy i biedni, brak im prawdziwej wiary, pokory, mądrości, bojaźni i sprawiedliwości Bożej. Dlatego Pan mówi: „Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego (prawdziwej wiary), abyś się wzbogacił, i białe szaty (sprawiedliwość), abyś się oblókł, a nie ujawniła się haniebna twa nagość, i balsamu do namaszczenia twych oczu (Ducha Bożego), byś widział. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się! Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie”. Ap 3,18-21 (BT).

Finanse i zarządzanie

Chrześcijańskie zarządzanie dotyczy dóbr powierzonych człowiekowi przez Boga. Dobra obejmują czas i pieniądze, zdrowie i pracę, talenty i sprawy duchowe. Chrześcijańskie gospodarzenie uczy prawdziwej ekonomiki i łączy się z Bożym błogosławieństwem.

Co Biblia mówi na temat własności i zarządzania? W świetle Pisma Świętego stosunek człowieka do otaczającej go rzeczywistości duchowej i materialnej, jak i do siebie samego, jawi się jako stosunek poddaństwa i zależności. Ponieważ „każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności.” Jk 1,17 (BT), a Pan „dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli.” Ef 1,11 (BT), dlatego Jego wola jest dla nas nakazem, gdyż „Twoimi są niebiosa, Twoją jest również ziemia; Ty ustanowiłeś świat i to, co go wypełnia.” Ps 89,12 (NBG). Ludzie są jedynie szafarzami, czyli zarządcami, gospodarzami Bożych dóbr. Gdy Adam i Ewa zostali stworzeni, Pan Bóg powiedział, by „zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi.” Rdz 1,28 (BT). „Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy: owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada, ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza.” Ps 8,7-9 (BT). O zarządzających Biblia mówi: „A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny.” 1 Kor 4,2 (BW).

Ze względu na obszerność tematu, w niniejszym opracowaniu skupimy się na zarządzaniu finansami. Poniższe cytaty omawiają duchowe nastawienie do zagadnienia szafarstwa. Biblia mówi: „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia.” Mt 6,33.34 (BW). „Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.” Łk 16,10.12.13 (BT). „Lepszy szacunek niż wielkie bogactwo, lepsze uznanie niż srebro i złoto.” Prz 22,1 (BT). „Wtedy odpowiadając Piotr rzekł mu: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą; cóż za to mieć będziemy? A Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił domy albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny.” Mt 19,27–29 (BT).

Przy biblijnym nastawieniu do bogactwa, nie sprawdzą się słowa: „Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy.” 1 Tm 6,10 (BT). Miłość pieniędzy doprowadza do tego, że „niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia.” 1 Tm 6,10 (BW). Jakie cierpienia?

1. Niepowodzenie i kara. Biblia mówi: „Człowiek o złym oku jest chciwy bogactwa, a nie wie, że bieda przyjdzie na niego.” Prz 28,22 (BT), „Kto się chce szybko wzbogacić, nie ujdzie kary.” Prz 28,20 (BT). „A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana Zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi.” Jk 5,1-5 (BT).

2. Niepokój. Biblia mówi: „Czy nie zjawią się nagle twoi wierzyciele i nie obudzą się twoi gnębiciele? Wtedy padniesz ofiarą ich grabieży.” Ha 2,7 (BW). „Bogacz mimo swej sytości nie ma spokojnego snu. Widziałem bolesny wypadek pod słońcem: Bogactwo zachowane dla jego właściciela na jego nieszczęście; Gdy bowiem to bogactwo przez zły traf przepada, wtedy synowi, którego spłodził, nic nie pozostaje. Nadto przez całe życie miał mrok i smutek, wiele zmartwienia i choroby, i niezadowolenie.” Koh 5,11-13.16 (BT). „Lepiej mieć mało – z bojaźnią Pańską, niż z niepokojem – wielkie bogactwo.” Prz 15,16 (BT). „Ponadto, bogactwo jest zdradliwe. Oto jest człowiek, który ma rządzę mocy, a nie zaznaje spokoju. Jest chciwy jak Szeol i nienasycony jak śmierć.” Ha 2,5 (BW). „Aby obcy nie nasycili się twoim mieniem, a ciężko zdobyty twój dorobek nie dostał się do cudzego domu.” Prz 5,10 (BW).

3. Zagrożenie łamania prawa. Biblia mówi: „Kto ojca lub matkę ograbia mówiąc: To nie grzech, jest wspólnikiem zbójcy.” Prz 28,24 (BT). „Do kuropatwy, która wylęga, czego nie zniosła, jest podobny ten, kto zdobywa bogactwo w sposób nieprawy.” Jr 17,11 (BW). „Biada temu, kto gromadzi mnóstwo tego, co do niego nie należy, i przywłaszcza sobie wiele zastawów!” Ha 2,6 (BW).

4. Niezadowolenie. Biblia mówi: „Kto miłuje pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci, a kto miłuje bogactwo, zysków mieć nie będzie.” Koh 5,10 (BW). „Dziedzictwo w początku pospiesznie zgarnięte na końcu jest bez błogosławieństwa.” Prz 20,21 (BT).

Co Biblia mówi na temat chciwości? „Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy [z niego] wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni! A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami.” 1 Tm 6,6-10 (BT). „Lepsza jest odrobina, którą ma sprawiedliwy, niż wielkie bogactwo występnych, bo ramiona występnych będą połamane, a sprawiedliwych Pan podtrzymuje. Pan zna dni nienagannych, a ich dziedzictwo trwać będzie na wieki.” Ps 37,16-18 (BT). „O bogactwo się nie ubiegaj i odstąp od twojej chytrości!” Prz 23,4 (BT). „Niech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie; sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę.” Hbr 13,5 (BW). „Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie.” Łk 12,21 (BW).

Jak robić mądry użytek z pieniędzy? Dzielenie się dobrami z bliźnimi jest wskazanym rodzajem szafarstwa. Biblia mówi: „Jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje; inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy.” Prz 11,24 (BW). „Występny pożycza, ale nie zwraca, a sprawiedliwy lituje się i obdarza.” Ps 37,21 (BT). „Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo.” Prz 19,17 (BW). „Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze; albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą.” Łk 6,38 (BW). „Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeżeli to leży w twojej mocy.” Prz 3,27 (BW). „Albowiem od Ciebie (Boga) to wszystko pochodzi i co z ręki Twojej mamy, dajemy Tobie. Jesteśmy bowiem pielgrzymami przed Tobą i przychodniami, jak byli wszyscy przodkowie nasi.” 1 Krn 29,14.15 (BT).
Zarządzanie pieniędzmi powinno dotyczyć jeszcze jednej kwestii: „Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją, a którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują? Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy ewangelię zwiastują, z ewangelii żyli.” 1 Kor 9,13.14 (BW). „Prezbiterzy, którzy dobrze przewodniczą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, najbardziej ci, którzy trudzą się głoszeniem słowa i nauczaniem. Mówi bowiem Pismo: Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu oraz: Godzien jest robotnik zapłaty swojej.” 1 Tm 5,17 (BT). Piszący powyższe słowa apostoł nie pobierał wynagrodzenia za swoją posługę w Koryncie (na swoje utrzymanie zarabiał szyjąc namioty Dz 18,2.3), żeby pieniądze nie wzbudzały złych emocji wśród słuchaczy, ale uważał, że ma do tego prawo. Biblia mówi: „Oto moja obrona wobec tych, którzy mnie potępiają. Czyż nie mamy prawa skorzystać z jedzenia i picia? Czy tylko mnie samemu i Barnabie nie wolno nie zarobkować? Czy ktoś pełni kiedykolwiek służbę żołnierską na własnym żołdzie? Albo czy ktoś uprawia winnicę i nie spożywa z jej owoców? Lub czy pasie ktoś trzodę, a nie posila się jej mlekiem? Czy nie wspomina o tym także Prawo? Napisane jest właśnie w Prawie Mojżesza. Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu. Czyż o woły troszczy się Bóg, czy też powiedział to przede wszystkim ze względu na nas? Bo przecież ze względu na nas zostało napisane, iż oracz ma orać w nadziei, a młocarz – [młócić] w nadziei, że będzie miał coś z tego. Jeżeli więc my zasialiśmy wam dobra duchowe, to cóż wielkiego, że uczestniczymy w żniwie waszych dóbr doczesnych? Tak też i Pan postanowił, ażeby z Ewangelii żyli ci, którzy głoszą Ewangelię.” 1 Kor 9,3-11.14 (BT). Jednak „Kiedy Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem.” Dz 18,5 (BT), ponieważ wspomniani uczniowie przynieśli mu zapomogę od zborów macedońskich, które już wierzyły w Chrystusa. Biblia mówi: „Ogołacałem inne Kościoły, biorąc co potrzebne do życia, aby wam przyjść z pomocą. A kiedy byłem u was i znajdowałem się w potrzebie, nikomu nie okazałem się ciężarem. Czego mi nie dostawało, to dopełnili bracia przybyli z Macedonii.” 2 Kor 11,8.9 (BT), „Wy, Filipianie, wiecie przecież, że na początku [głoszenia] Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden z Kościołów poza wami jednymi nie prowadził ze mną otwartego rachunku przychodu i rozchodu, bo do Tesaloniki nawet raz i drugi przysłaliście na moje potrzeby. Stwierdzam, że wszystko mam, i to w obfitości: jestem w całej pełni zaopatrzony, otrzymawszy przez Epafrodyta od was wdzięczną woń, ofiarę przyjemną, miłą Bogu.” Flp 4,15.16.18 (BT). „A co do składki na świętych, to i wy czyńcie tak, jak zarządziłem w zborach Galacji. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę.” 1 Kor 16,1.2 (BW). „A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości” a „które im usługiwały ze swego mienia.” Łk 8,1-3 (BT). „Czcij Pana [ofiarą] z twego mienia i pierwocinami całego dochodu.” Prz 3,9 (BT). Oznacza to, że dobry szafarz będzie także sponsorem i darczyńcą. Biblia mówi również: „Alboż godzi się człowiekowi oszukiwać Boga, jak wy Mnie oszukujecie? Pytacie: W czym oszukaliśmy Cię? W dziesięcinach i ofiarach. Jesteście zupełnie przeklęci, bo wy – i to cały naród – ustawicznie Mnie oszukujecie! Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie Mnie doświadczać w tym – mówi Pan Zastępów – czy wam nie otworzę zaworów niebieskich i nie zleję na was błogosławieństwa w przeobfitej mierze. I zgromię dla waszego dobra szkodnika polnego, aby wam nie niszczył owocu pól, a winorośl nie będzie już pozbawiona owoców, mówi Pan Zastępów. I nazywać was będą szczęśliwymi wszystkie narody, gdyż będziecie krajem upodobania, mówi Pan Zastępów.” Ml 8-12 (BT) Biblijna rada: „Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.” 2 Kor 9,7 (BT).

Jak zaplanować budżet? Biblia mówi: „Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc: Ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć!” Łk 14,28-30 (BW). Biblijne ostrzeżenie: Przy planach budżetowych zachowaj umiar i powściągliwość, gdyż „Zamiary pracowitego [przynoszą] zysk, a wszystkich śpieszących się – biedę.” Prz 21,5 (BT). „Sługą wierzyciela jest dłużnik.” Prz 22,7 (BT).

Czy chrześcijanin powinien oszczędzać? Biblia mówi: „Będziecie jedli [zboże] z dawnych zapasów, a kiedy przyjdą nowe zbiory, usuniecie dawne [zapasy].” Kpł 26,10 (BT). „Dlatego robią zapasy, a swe zasoby przenoszą za Potok Wierzbowy.” Iz 15,7 (BT). „Dziesięciu ludzi spośród tychże powiedziało jednak do Izmaela: Nie zabijajcie nas, bo mamy w polu ukryte zapasy: pszenicę, jęczmień, oliwę i miód.” Jr 41,8 (BT). I biblijna rada: „Do mrówki się udaj, leniwcze, patrz na jej drogi – bądź mądry: nie znajdziesz u niej zwierzchnika ni stróża żadnego, ni pana, a w lecie gromadzi swą żywność i zbiera swój pokarm we żniwa. Jak długo, leniwcze, chcesz leżeć? A kiedyż ze snu powstaniesz? Trochę snu i trochę drzemania, trochę założenia rąk, aby zasnąć: a przyjdzie na ciebie nędza jak włóczęga i niedostatek – jak biedak żebrzący.” Prz 6,6-11 (BT).

Jak zarabiać pieniądze? Biblia mówi: „Kto nie chce pracować, niech też nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli.” 2 Tes 3,10-12 (BT). „Zachęcam was jedynie, bracia, abyście coraz bardziej się doskonalili i starali zachować spokój, spełniać własne obowiązki i pracować własnymi rękami, jak to wam nakazaliśmy.” 1 Tes 4,11 (BT). „Ręka gorliwych zdobędzie władzę, a leń pracować musi pod batem.” Prz 12,24 (BT). „Kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść, lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego udzielać potrzebującemu” Ef 4,28 (BT). „Oddajcie każdemu to, mu się należy: komu podatek – podatek, komu cło – cło, komu uległość – uległość, komu cześć – cześć. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością.” Rz 13,7.8 (BT). „Sześć dni pracować będziesz, a w dniu siódmym odpoczywaj tak w czasie orki, jak w czasie żniwa.” Wj 34,21 (BT).
Odnośnie pracy Biblia ostrzega: „Pragnienie uśmierca leniucha, bo jego rękom nie chce się pracować. On tylko pożąda dzień cały, a prawy udziela – nie szczędzi.” Prz 21,25.26 (BT). „Pracownikom nie odmawiaj zapłaty, gdy masz możność działania. Nie mów bliźniemu: Idź sobie, przyjdź później, dam jutro – gdy możesz dać zaraz.” Prz 3,27.28 (BT). Biblijna rada: „Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi.” Kol 3,23 (BW). „Pracując, należy wspierać słabych i pamiętać na słowo Pana Jezusa, który sam powiedział: Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać.” Dz 20,35 (BW).

Co Biblia mówi na temat łapówkarstwa i przekupstwa? „Nie przyjmuj łapówek, gdyż łapówki zaślepiają nawet naocznych świadków i fałszują słuszną sprawę.” Wj 23,8 (BW). „Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy, nie będziesz brał łapówki, gdyż łapówka zaślepia oczy mądrych i zniekształca sprawy tych, którzy mają słuszność.” Pwt 16,19 (BW). „Przeklęty, kto daje się przekupić, aby zabić człowieka i przelać krew niewinną.” Pwt 27,25 (BW). „Bezbożny przyjmuje łapówki ukradkiem, aby wykrzywiać ścieżki prawa.” Prz 17,23 (BW). „Liczne są wasze zbrodnie i wielkie wasze grzechy. Gnębicie niewinnego, bierzecie łapówki, a prawo ubogich obalacie w bramie.” Am 5,12 (BW). „Co złego robią rękoma, chcą, aby to za dobre uszło; książę podatków żąda, a sędzia z datku sądzi, a kto możny jest, ten mówi przewrotność duszy swojej, i w gromadę ją plotą.” Mi 7,3 (BG). „A Judasz Iskariot, jeden z dwunastu, poszedł do arcykapłanów, aby im go wydać. A oni, gdy to usłyszeli, uradowali się i obiecali dać mu pieniądze. I szukał sposobności, jak by go wydać.” Mk 14,10–11 (BW). Biblijna rada: Będąc chrześcijaninem naśladuj Pana, „Bo Pan, wasz Bóg, to Bóg bogów i Pan panów, Bóg wielki, potężny i wzbudzający lęk – nikogo nie traktuje stronniczo ani nie przyjmuje łapówki.” Pwt 10,17 (BW).

Podsumowanie. „Proszę cię o dwie rzeczy; nie odmów mi, zanim umrę: Oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe; nie nawiedź mnie ubóstwem ani nie obdarz bogactwem, daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby, abym, będąc syty, nie zaparł się ciebie i nie rzekł: Któż jest Pan? Albo, abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego Boga.” Prz 30,7–9 (BW).

Rząd / władza

Ludzie sprawujący władzę będą odpowiadać przed Bogiem. Biblia mówi: „A gdy zasiądzie na swoim królewskim tronie, niech sporządzi sobie na zwoju odpis tego Prawa od kapłanów, Lewitów. I będzie go miał u siebie, i będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia, aby nauczyć się bojaźni Pańskiej, przestrzegania wszystkich słów tego Prawa i spełniania tych wszystkich przepisów” 5 Moj 17,18-19 (BW)

Ludzie posiadający odpowiednią władzę i uprawnienia są odpowiedzialni za wybór właściwych osób na stanowiska rządowe. Biblia mówi: „We wszystkich twoich miejscowościach, które da ci Pan, Bóg twój, ustanowisz sobie sędziów i nadzorców dla każdego plemienia, aby sprawiedliwie sądzili lud. Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy, nie będziesz brał łapówki, gdyż łapówka zaślepia oczy mądrych i zniekształca sprawy tych, którzy mają słuszność.” 5 Moj 16,18-19 (BW)

Powinniśmy podporządkować się władzy państwowej, którą ustanowił Bóg. Biblia mówi: „Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwał; jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle.” Rz 13,1-4 (BW)

Jeżeli jest to możliwe, wierzący powinni współpracować z władzami państwowymi. Biblia mówi: „Przypominaj im, aby zwierzchnościom i władzom poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku”. Tt 3,1 (BW)

Czasami posłuszeństwo Bogu i Jego prawu może powodować nieposłuszeństwo wobec władzy państwowej. Biblia mówi: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.” Dz 5,29 (BW)

Płacąc podatki, Jezus dał nam przykład posłuszeństwa władzy państwowej. Biblia mówi: „Ale żebyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze, zarzuć wędkę i weź pierwszą złowioną rybę, otwórz jej pyszczek, a znajdziesz stater; tego zabierz i daj im za mnie i za siebie.” Mt 17,27 (BW)

Chrześcijanie powinni dobrowolnie płacić podatki. Biblia mówi: „Tak więc władzom należy ulegać nie tylko po to, aby uniknąć gniewu Bożego, lecz także, by być w zgodzie z własnym sumieniem. Dlatego również płacicie podatki, bo ci, którzy je pobierają, wykonując swój urząd, wypełniają polecenie Boże. Oddawajcie każdemu to, co się komu należy: komu winniście podatek — podatek; komu cło — cło; komu uległość — uległość; komu szacunek — szacunek.” Rz 13,5-7 (BWP)

Przywództwo

Dobrzy przywódcy rozdzielają zadania i doceniają pracę innych. Biblia mówi: „A gdy Mojżesz obejrzał całe dzieło, zobaczył, że zrobili je tak, jak nakazał Pan, tak je zrobili; więc pobłogosławił ich Mojżesz.” Wj 30,43 (BW)

Dobrzy przywódcy znają swoje możliwości i ograniczenia. Biblia mówi: „W owym czasie rzekłem do was: Nie mogę już sam was nosić.” Pwt 1,9 (BW)

Prawdziwi przywódcy usługują innym. Biblia mówi: „On zaś rzekł do nich: Królowie narodów panują nad nimi, a władcy ich są nazywani dobroczyńcami. Wy zaś nie tak, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący.” Łk 22,25-26 (BW)

Ciężko pracując, przywódcy powinni być przykładem dla innych. Biblia mówi: „…U nikogo nie jedliśmy darmo chleba, ale w trudzie i znoju we dnie i w nocy pracowaliśmy, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem; nie dlatego, jakobyśmy po temu prawa nie mieli, ale dlatego, że wam siebie samych daliśmy za przykład do naśladowania.” 1 Tes 3,8-9 (BW)

Swoich pracowników i osoby, które Ci podlegają traktuj w taki sposób, w jaki sam chciałbyś być traktowany. Biblia mówi: „A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy.” Łk 6,31 (BW)

Bycie przywódcą nie jest łatwe, ale nie poddawaj się. Biblia mówi: „Lecz wy bądźcie mocni i nie opuszczajcie waszych rąk, gdyż jest nagroda za wasze uczynki.” 2 Krn 15,7 (BW)

Dobry przywódca słucha Bożych rad. Biblia mówi: „A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu: To jest droga, którą macie chodzić!” Iz 30,21 (BW)

Jaki powinien być przywódca Bożego kościoła? Biblia mówi: „Prawdziwa to mowa: Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, nie zadzierzysty, lecz łagodny, nie swarliwy, nie chciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości, bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie.” 1 Tym 3,1-7 (BW)

Bóg oferuje pomoc przywódcom, którzy sobie nie radzą. Biblia mówi: „A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana.” Jk 1,5 (BW)

Dobrzy przywódcy potrafią planować. Biblia mówi: „Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc: ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć.” Łk 14,28-30 (BW)

Dobry przywódca słucha rad. Biblia mówi: „Gdzie nie ma narady, nie udają się zamysły; lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie.” Przyp 15,22 (BW)

Dobry przywódca powinien ćwiczyć cierpliwość. Biblia mówi: „Więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta.” Przyp 16,32 (BW)

Praca

Nasza praca powinna odznaczać się uczciwością. Biblia mówi: „Spełniajcie swoje obowiązki z całym zapałem, tak jakbyście służyli Panu, a nie ludziom.” Ef 6,7 (BWP)

Wszystko co robimy powinno przynosić chwałę Chrystusowi. Biblia mówi: „I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu.” Kol 3,17 (BW)

Wszystko co robimy powinniśmy robić najlepiej jak potrafimy. Biblia mówi: „Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości.” Kazn 9,10 (BW)

Pożyczki

Przy zaciąganiu pożyczek pamiętaj o Bożym ostrzeżeniu. Biblia mówi: „Bogacz panuje nad nędzarzem, lecz dłużnik jest sługą wierzyciela.” PRZYP. 22,7 (BW)

Biblia radzi, aby nie poręczać kredytów i pożyczek. Biblia mówi: „Nie bądź wśród tych, którzy dają porękę, ani wśród tych, którzy ręczą za długi, bo jeżeli nie masz czym zapłacić, zabiorą łóżko spod ciebie.” PRZYP. 22,26-27 (BW)

Co Biblia mówi o spłacaniu pożyczonych pieniędzy? Biblia mówi: „Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej; kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił.” RZYM. 13,7-8 (BW)

Pieniądze

Skąd pochodzą bogactwa materialne? Biblia mówi: „Pamiętaj, że to Pan, Bóg twój, daje ci siłę do zdobywania bogactwa…” 5 MOJŻ. 8,18 (BW)

Czy pieniądze mogą przesłonić nam rzeczy ważniejsze i bardziej wartościowe? Bogactwo może stać się naszą największą wartością i zająć w naszym życiu miejsce Boga. Biblia mówi: „Tak mówi Pan: Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem! Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż Ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie — mówi Pan.” JER. 9,22-23 (BW)

Bogactwo zmienia nasze podejście do rzeczy materialnych. Biblia mówi: „Powiedział też do nich: Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie.” ŁUK. 12,15 (BW)

Nie jest mądry ten, dla kogo osiąganie sukcesów finansowych ma największą wartość. Biblia mówi: „Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie.” Ewangelia św. Mateusza 6,24, mówi. „A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie.” 1 TYM. 6,9 (BW)

Bardzo trudno jest człowiekowi bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Biblia mówi: „A Jezus, spojrzawszy wokoło, rzekł do uczniów swoich: Jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego! A uczniowie dziwili się słowom jego. Lecz Jezus, odezwawszy się znowu, rzekł do nich: Dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego! Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego.” MAR. 10,23-25 (BW)

Umiłowanie pieniędzy prowadzi do złego. Biblia mówi: „Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia.” 1 TYM. 6,10 (BW)

Zadowolenie z życie nie zależy od ilości pieniędzy i dóbr materialnych jakie posiadamy. Biblia mówi: „Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony; umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.” FIL. 4,12-13 (BW)

Nasze zainteresowanie kierujemy tam, gdzie inwestujemy nasze pieniądze. Biblia mówi: „Albowiem gdzie jest skarb twój — tam będzie i serce twoje.” MAT. 6,21 (BW)

Majątek

Majątek należy do nas tylko chwilowo. „Ziemi nie będzie się sprzedawać na zawsze, gdyż ziemia należy do mnie, a wy jesteście u mnie przybyszami i mieszkańcami.” Kpł 25,23 (BW).

Nie możemy pozwolić na to, aby nasz majątek nami zawładnął. Biblia mówi: „Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie.” Mt 6,24 (BW). „Powiedział też do nich: Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie.” Łk 12,15 (BW).

Majątek nie jest konieczny, aby być szczęśliwym i zadowolonym z życia. Biblia mówi: „Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony; umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.” Flp 4,12-13 (BW).

Nie jest mądry ten, kto bardziej troszczy się o swój dom niż o dom Boży. Biblia mówi: „Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało, a gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego? — mówi Pan Zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu.” Ag 1,9 (BW).

Powinniśmy dzielić się naszym majątkiem z potrzebującymi. Biblia mówi: „Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne, i sprzedawali posiadłości i mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga…” Dz 2,44-47 (BW).

Inwestycje

Jakich inwestycji powinniśmy dokonywać, zgodnie z radami Boga? Biblia mówi: „Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela, ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego.” 1 TYM. 6,17

Jaką radę odnośnie spraw finansowych daje nam Salomon — najmądrzejszy i najbogatszy człowiek, jaki kiedykolwiek żył na Ziemi? Biblia mówi: „Kto miłuje pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci, a kto miłuje bogactwo, zysków mieć nie będzie. To również jest marnością. Gdy majątek rośnie, rośnie liczba tych, którzy z niego korzystają, i jego właściciel ma z niego tylko taki pożytek, że jego oczy go oglądają. Robotnik ma słodki sen, niezależnie od tego, czy zjadł mało czy dużo, lecz bogaczowi obfitość nie daje spać spokojnie. Widziałem bolesny wypadek pod słońcem: Bogactwo zachowane dla jego właściciela na jego nieszczęście; gdy bowiem to bogactwo przez zły traf przepada, wtedy synowi, którego spłodził, nic nie pozostaje. Jak wyszedł z łona swojej matki, tak znowu wraca nagi, jak przyszedł, i pomimo swojego trudu nic z sobą nie zabiera. I to jest właśnie ten bolesny wypadek: Jak przyszedł, tak musi odejść. Jaką tedy ma korzyść z tego, że na próżno się trudził? Nadto przez całe życie miał mrok i smutek, wiele zmartwienia i choroby, i niezadowolenie… Również gdy Bóg daje człowiekowi bogactwo i skarby i pozwala mu korzystać z tego, i mieć w tym swój dział, i radować się w swoim trudzie — jest to dar Boży, bo taki nie myśli wiele o swoim krótkim życiu, gdyż Bóg udziela mu radości serca.” KAZN. 5,9-19 (BW)

Dług

Dług najczęściej kojarzy się nam z pieniężną pożyczką, którą należy zwrócić. Jednak definicja długu jest rozszerzona o „obowiązek dłużnika do spełnienia określonego świadczenia” czy „zobowiązania moralnego wobec kogoś”. (SJP). Co Biblia mówi na ten temat?

W Biblii znajdziemy potwierdzenie powyższego, albowiem Paweł napisał: „Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga… płacicie podatki. Bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd. Oddajcie każdemu to, (co) mu się należy: komu podatek – podatek, komu cło – cło, komu uległość – uległość, komu cześć – cześć”. Rz 13,1.6-7 (BT).

Paweł przedstawia różne formy zobowiązań, nie tylko finansowe (podatek, cło). Podkreśla, że ponieważ każdy z nas jest dłużnikiem Bożym, to w stosunku do osób, które piastują ważne stanowiska, mamy obowiązek okazywania szacunku, uległości, czci czy życzliwości, ponieważ osoby te zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy – przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia”. Rz 13,1-2 (BT).

W niniejszym opracowaniu skupimy się przede wszystkim na długach pieniężnych. W przypadku zarządzania finansami dobrze jest skrupulatnie oszacowywać zasoby i być skłonnym do życiowych zmian w obliczu ich uszczuplenia, co Paweł ujął następująco: „Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”. Flp 4,12-13 (BT).

Jak uniknąć zadłużenia pieniężnego? Biblia w tym zakresie udziela wielu porad. Po pierwsze„Nie będziesz pożądał…”. Pwt 5,21 (BT). Nie pragnijmy niczego ponad to, co jest nam potrzebne, „Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba…”. Mt 6,8 (BT) i z całą pewnością „według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę”. Flp 4,19 (BT). Potrzebę, nie zachciankę.

W związku z powyższym, a więc po drugieWielkim… zyskiem jest poprzestawanie na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy [z niego] wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni!”. 1 Tm 6,6-8 (BT).

Po trzecie – wszystko planujmy, ponieważ rozsądek napełnia spichlerze”. Prz 25,4 (BT). Brak planu wydatków, pospieszne robienie zakupów w dodatku bez listy w ręku, sprzyja niepotrzebnym wydatkom. Biblia mówi: „Zamiary… wszystkich śpieszących się (przynoszą) biedę”. Prz 21,5 (BT).

Po czwarte – w planach kredytowych nie opierajmy się tylko na przyszłych dochodach, albowiem Biblia mówi: „Nie chwal się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzień ci przyniesie”. Prz 27,1 (BT).

Po piąte – nigdy nie żyrujmy pożyczki, ponieważ Biblia mówi: „Niemądry jest ten, kto daje porękę i kto przysięgą ręczy za bliźniego”. Prz 17,18 (BT).

Po szóste – zachowujmy zdrowy stosunek do pieniądza, „Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami”. 1 Tm 6,10 (BT). Gdy więc „Człowiek… jest chciwy bogactwa… nie wie, że bieda przyjdzie na niego”. Prz 28,22 (BT).

A kiedy „bieda przyjdzie”, zastanawiamy się nad zaciągnięciem długu… I w tym momencie rodzi się pytanie: Czy chrześcijanie powinni się zapożyczać, wszak dłużnik jest sługą wierzyciela”. Prz 22,7 (BW)? Ponadto zaciągając dług, możemy narazić rodzinę na problemy związane z niemożnością spłacenia zobowiązania, a Biblia mówi, że „jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego”. 1 Tm 5,8 (BT).

Właściwie Biblia ani nie zakazuje, ani nie zezwala na pożyczanie pieniędzy, czasem jest to po prostu „zło konieczne”. Jeśli jednak już do tego dojdzie, spłacajmy swoje długi sumiennie. Biblia mówi: „Natomiast gdyby zrodził syna, który by widział wszystkie grzechy popełniane przez swego ojca i uląkł się, a nie naśladował go w nich, a więc …nie zwlekał z płaceniem długów, nie popełniał gwałtów, łaknącemu udzielał chleba, przyodziewał nagiego, ten… żyć będzie”. Ez 18,14.16-17 (BT).

Podsumowanie. Biblia naucza, by wypełniać niefinansowe zobowiązania i czynić to „… na chwałę Bożą”. 1 Kor 10,31 (BT). Biblia przestrzega przed pożądaniem rzeczy, na które nas nie stać, „czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje”. 2 P 2,19 (BW). Radzi więc: Niech was nie obciąża żaden dług”. 1 Kor 10,31 (BT).

Jest jednak pewien dług, który możemy zaciągać w każdym czasie, w stosunku do każdego człowieka i w dodatku bez limitu! Jaki to dług? Biblia mówi: „Niech was nie obciąża żaden dług, prócz długu wzajemnej miłości. Kto bowiem świadczy miłość bliźnim, ten wypełnia wszystko, co nakazuje Prawo”. Rz 13,8 (BWP).

Aktualnie jesteś offline