Ewangelizacja

W jaki sposób chrześcijanie mogą być zaangażowani w ewangelizację? Powinni być osobiście odpowiedzialni za przekazywanie ewangelii innym ludziom. Biblia mówi: „Wtedy rzekł uczniom swoim: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje.” MAT. 9,37-38 (BW)

Ewangelizacja jest ogólnoświatowym zadaniem dla wszystkich chrześcijan. Biblia mówi: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.” MAT. 28,19-20 (BW)

Dzielenie się Chrystusem powinno być głównym celem naszego życia. Biblia mówi: „Tak więc głosimy Chrystusa każdemu człowiekowi, napominamy każdego, pouczając każdego z całą mądrością, aby wszyscy mogli okazać się doskonałymi w swoim zjednoczeniu z Chrystusem. Dlatego właśnie trudzę się korzystając z przemożnego wsparcia Tego, którego moc potężna działa we mnie.” KOL. 1,28-29 (BWP)

Przed powtórnym przyjściem Jezusa Ewangelia musi być głoszona wszędzie i wszystkim. Biblia mówi: „I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.” MAT. 24,14 (BW)

Nie musisz być osobą doświadczoną ani wykształconą, żeby dzielić się Jezusem z innymi. Biblia mówi: „Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku, i w wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich Duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.” 1 KOR. 2,1-5 (BW)

Jesteśmy powołani do reprezentowania Jezusa. Biblia mówi: „Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.” 2 KOR. 5,20 (BW)

Ewangelizacja to głoszenie Chrystusa słowami ale także własnym przykładem. Biblia mówi: „I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu… Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.” MAR. 16,15; JAN. 31,35 (BW)

Ewangelizacja to coś więcej niż głoszenie kazań i opowiadanie świadectw o Bożym prowadzeniu w naszym życiu. Biblia mówi: „Duch Wszechmocnego, Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę; posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie”. IZAJ. 61,1 (BW)